banner-avertissement-extrait.jpg

Kijk je aanslagbiljet steeds goed na

18/11/2021 - 15u

Sinds eind augustus verstuurt de FOD Financiën volop aanslagbiljetten. Bij 2,7 miljoen Belgen zal dit najaar het aanslagbiljet niet meer verstuurd worden op papier maar wel digitaal via de e-box, de elektronische brievenbus gekoppeld aan je persoonlijk mailadres.
 

Wat is een aanslagbiljet?

Nadat de fiscus je belastingaangifte heeft ontvangen en gecontroleerd, berekent hij de belastingen. Je krijgt vervolgens een aanslagbiljet, een gedetailleerd document met het bedrag dat je moet betalen of terugkrijgen.

Mocht je het aanslagbiljet nog steeds niet hebben ontvangen, dan moet je nog niet panikeren. Tot 30 juni 2022 (voor inkomsten 2020) kan de fiscus de belasting of terugbetaling nog vestigen. Wanneer je het aanslagbiljet precies krijgt, hangt af van verschillende factoren: de indieningsdatum van de aangifte, de eventuele controle van de gegevens. Of je de aangifte via tax-on-web of op papier hebt ingediend, speelt ook een rol. In sommige gevallen kan het zelfs langer duren (dus na 30 juni), bijvoorbeeld omdat je geen of een laattijdige aangifte of ongeldige aangifte hebt ingediend.

Het aanslagbiljet kan je ontvangen op twee manieren: op papier of online via je e-box. Wens je de belastingberekening of andere documenten van de FOD Financiën voortaan online te ontvangen, dan moet je de e-box activeren via www.mye-box.be.

Of ondertussen het aanslagbiljet reeds werd verstuurd, kan je zelf nagaan, aangezien de belastingafrekening automatisch toegevoegd wordt aan je online dossier in www.myminfin.be

Het is niet omdat je voorheen een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebt ontvangen, dat je geen aanslagbiljet zou krijgen. In alle gevallen krijg je een afrekening.
 

Aanslagbiljet: soms staat, soms gewest

De personenbelasting is sinds de zesde staatshervorming opgedeeld in een federaal en een gewestelijk deel. Dat betekent dat je belasting
betaalt aan de federale overheid en je gemeente, maar ook aan het gewest waar je woont. De gewesten hebben sinds de laatste staatshervorming heel wat bevoegdheden verworven.

Op het aanslagbiljet zie je duidelijk de opsplitsing tussen het federale luik en het gewestelijke luik. Zonder te veel in detail te treden wordt
eerst de ‘personenbelasting Staat’ berekend aan de hand van de federale inkomensschaal met belastingtarieven die naargelang het inkomen oplopen van 25% tot 50%. De ‘personenbelasting Staat’ wordt vervolgens gereduceerd met de zogenaamde ‘autonomiefactor’, vastgelegd op 24,957%. Op die gereduceerde basis heffen de gewesten opcentiemen. Voor Vlaanderen en Wallonië is dat 33,257%, voor
Brussel ‘slechts’ 32,591%.
 

Federale en gewestelijke bevoegdheden

De federale staat blijft ook na de zesde staatshervorming exclusief bevoegd om de belastbare grondslag te bepalen van de tarieven voor de personenbelasting (25 – 50 %). Bovendien zijn bepaalde belastingvoordelen nog steeds federaal. Denk aan de individuele  levensverzekering, een hypotheeklening voor de niet-eigen woning, pensioensparen, kinderopvang, giften, …

De gewesten zijn dan weer bevoegd voor de eigen woning, energiebesparende uitgaven, dienstencheques, sociale huurwoningen, enz.
Ten slotte heft de gemeente nog gemeentelijke opcentiemen op de totale belasting. Het is de gemeente waar je op 1 januari van het aanslagjaar woont, die de gemeentelijke opcentiemen zal heffen. Het percentage van deze gemeentebelasting kan je terugvinden onder de
code 1061.
 

Aandachtspunten op het aanslagbiljet

Wanneer het aanslagbiljet in de bus valt, kijk je dit best minutieus na. Het is goed mogelijk dat je zelf een fout hebt gemaakt, maar ook de fiscus kan iets over het hoofd hebben gezien. Twijfel je over je aanslagbiljet, dan neem je het best contact op met je zone. In het kader van de 360° dienstverlening helpen wij je graag verder. Lees meer op www.aclvb.be/nl/werktmetjemee.

Elke situatie is natuurlijk individueel en vaak complex, maar hier toch een aantal codes en rubrieken die je aandacht verdienen.

 • De codes 1001 en volgende geven je persoonlijke gezinssituatie aan. Kijk ook na of je de extra ondersteuning hebt aangevraagd als alleenstaande ouder (indien je aan de voorwaarden voldoet); deze extra ondersteuning vind je terug in de code 1101.
 • Het biljet vermeldt ook de gemiddelde aanslagvoet van dit jaar; de code 1288/2288 is de gemiddelde aanslagvoet die het vorige aanslagjaar van toepassing was. Dit kan belangrijk zijn voor o.a. de berekening van een opzeggingsvergoeding.
 • Forfaitaire beroepskosten lees je bij ‘detail van de berekening’. Voor aanslagjaar kan dit oplopen tot een maximum van € 4 880. Weet dat je hier al recht op hebt met een beroepsinkomen van ‘slechts’ € 16 267.
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen zie je verschillende malen terugkeren in het aanslagbiljet. Hier bestaat vaak verwarring over.
  Ben je gehuwd of wettelijk samenwonend, dan betekent dat niet dat het inkomen van jullie beiden wordt opgeteld en samen wordt belast. ‘Gezamenlijk’ heeft betrekking op de manier waarop het inkomen wordt belast tegen een progressieve schijventarief. Elke partner wordt wel degelijk afzonderlijk belast.
 • Bij de berekening lees je ‘verrekende belastingvrije sommen’. Er is altijd een 1ste schijf vrijgesteld van belastingen, daarvoor hoef je niets te doen. Maar je hebt ook recht op een verhoging van de belastingvrije som indien je kinderen of andere personen ten laste hebt. Kijk o.a. de code 1030 goed na.
 • Fiscaal co-ouderschap vind je terug onder de codes 1034 en 1036. Bij nieuw samengestelde gezinnen wordt de belastingvrije som vaak verkeerd berekend én in het nadeel van de belastingplichtige. Bekijk dit eventueel samen met een medewerker van je zone.
 • Ook woon-werkverkeer verdient extra aandacht. Welk bedrag er is ingevuld onder de code 1255/2255 hangt af van het soort vervoermiddel. Combineer je meerdere vervoermiddelen tijdens dezelfde rit, dan mag je de verschillende vrijstellingen optellen.
 • Vergeet de vakbondsbijdrage niet in mindering te brengen wanneer die werd betaald tijdens een periode van werkloosheid. Je moet zelf de berekening doen.
 • Onderhoudsuitkeringen voor jongeren vanaf 16 jaar worden ondergebracht in de code 1192; betaal je zelf de alimentatiegelden, dan zal je dit doorgaans terugvinden in code 1390.
 • De eigen woning, gewestelijke materie, drukt bij velen nog steeds de belastingdruk. Kijk goed na of dit wel in het juiste vak staat en je op die manier de juiste belastingvermindering geniet. Vlaanderen en Brussel hebben de woonbonus ondertussen wel afgeschaft, maar de ‘oude’ hypothecaire leningen leveren nog steeds een voordeel op. Wallonië heeft de woonbonus sinds 2016 omgevormd naar een “chèque habitat”.
 •  …

Tijdeljk werkloos door corona en nu meer betalen. Hoe komt dat?

Stel dat je in 2020 als gevolg van corona enkele maanden tijdelijk werkloos bent geweest, dan kan je misschien voor een fiscale verrassing
komen te staan. De fiscus heeft op je werkloosheidsuitkeringen het normale tarief van de bedrijfsvoorheffing van 26,75% verlaagd naar 15% zonder dat er iets gewijzigd werd aan de berekeningsregels van de belastingen. De 15% bedrijfsvoorheffing komt niet noodzakelijk overeen met het belastingtarief, zeker wanneer je slechts enkele maanden tijdelijk werkloos bent geweest. In dit geval zal je belastingen moeten bijbetalen en dat zal je merken op het aanslagbiljet.
 

Ik merk een fout op: wat kan ik doen?

Je neemt in eerste instantie zo snel mogelijk contact op met je belastingkantoor. Vaak kunnen manifeste materiële vergissingen rechtgezet
worden. Lukt dat niet, dan kan je steeds een bezwaarschrift indienen. Je hebt hiervoor een termijn van 6 maanden (te rekenen vanaf de 3de werkdag na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet of bij een elektronisch aanslagbiljet van zodra het biljet elektronisch ter beschikking is gesteld). Een bezwaar doe je bij voorkeur aangetekend ofwel via MyMinfin (tab ‘een bezwaarschrift indienen en opvolgen’). Ook hier kunnen we je helpen via onze 360° dienstverlening: kijk op www.aclvb.be/nl/werktmetjemee.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart