Wat verandert er op 1 januari 2021?

29/12/2020 - 13u

Een nieuw jaar … dat betekent een reeks veranderingen voor sommige werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Lees wat 2021 voor jou in petto heeft.
 

Loonindexering voor merendeel bedienden

Voor bedienden die behoren tot het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200), het merendeel van de bedienden in ons land, wordt het loon vanaf 1 januari 2021 geïndexeerd met 0,95%. Een overzicht van de loonbarema’s in het PC 200 vind je hier.
 

Minimumwerkloosheidsuitkeringen omhoog

Ook de minimumwerkloosheidsuitkeringen worden opgetrokken. Vanaf 1 januari stijgen ze met 1,125%. De stijging komt bovenop het budget in de welvaartsenveloppe en de automatische index van de uitkeringen. Concreet wordt voor een samenwonende met personen ten laste de minimumuitkering maandelijks met € 15,10 verhoogd tot € 1.357,22 per maand. Voor alleenwonenden gaat het om een verhoging van € 12,37, om te komen tot een totaalbedrag van € 1.111,90 per maand.
 

Meer geboorteverlof

Goed nieuws voor aanstaande vaders en meemoeders: hun geboorteverlof wordt uitgebreid van 10 naar 15 dagen. Deze nieuwe regeling geldt voor geboortes vanaf 1 januari 2021. In 2023 komen er nog 5 extra dagen bovenop.  De werkgever blijft het normale loon betalen voor de eerste drie dagen. De overige dagen kan een uitkering worden aangevraagd aan de mutualiteit. Deze uitkering bedraagt 82% van het begrensd loon. Meer info over uitkeringen vind je hier.
 

Belastbaar voordeel bedrijfswagens stijgt

Vanaf 2021 worden bedrijfswagens zwaarder belast. Dat heeft te maken met de jaarlijkse aanpassing van de CO2-norm bij de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.
 

(On)belast bijverdienen ingeperkt

De regeling rond het onbelast bijverdienen vervalt vanaf 1 januari 2021. De Liberale Vakbond had zich altijd uitgesproken tegen de regeling, waarmee een bijkomend inkomen kon opgebouwd worden dat tot een bedrag van 6 340 euro per jaar vrijgesteld was van belastingen en sociale bijdragen, en het Grondwettelijk Hof had ze in april ook vernietigd. Wel is er nu een tijdelijke regeling die het mogelijk maakt om ook in 2021 tot 6.000 euro (6.340 euro geïndexeerd) per jaar bij te verdienen als verenigingswerker in een sportclub. Die regeling geldt voorlopig slechts voor 1 kalenderjaar, in afwachting van een definitieve schikking die ook voor de socioculturele sector zal gelden. In tegenstelling tot voorheen is nu een belastingtarief van 10% ten laste van de vereniging en 10% ten laste van de bijklusser verschuldigd.
 

Minimumpensioenen

Vanaf 1 januari 2021 gaan de minimumpensioenen geleidelijk aan naar omhoog. De verhoging gebeurt in 4 fases (in 2021, 2022, 2023, 2024, telkens op 1 januari). Voor de verhoging van het minimumpensioen tot 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan, zoals het regeerakkoord voorziet, komen ruim 706.000 werknemers, zelfstandigen en statutaire ambtenaren in aanmerking. In 2021 bedraagt de verhoging 2,65% voor de werknemers- en zelfstandigenpensioenen. Dit brengt het minimumpensioen voor een alleenstaande met een loopbaan van 45 jaren van € 1.291,69 naar € 1.325,92. Als je recht hebt op deze verhoging, doet de pensioendienst automatisch het nodige. Hier moet je dus zelf niets voor doen. Let wel, niet elk pensioen kleiner dan € 1.500 zal hierdoor stijgen. Er zijn immers ook loonbaanvoorwaarden gekoppeld aan het minimumpensioen.
 

Personen met een handicap betalen niet langer ‘prijs van de liefde’

Vanaf 2021 wordt een eind gemaakt aan de prijs van de liefde, of het feit dat een deel van de inkomsten van de samenwonende partner in rekening werd genomen bij de berekening van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap. Als je al een integratietegemoetkoming hebt, zal die herberekend worden en zal het recht je retroactief (vanaf januari 2021) worden toegekend. Je hoeft daartoe zelf niets te ondernemen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart