Wat wijzigt er in de personenbelasting 2018?

13/02/2018 - 10u

Hoger nettoloon door taxshift? Werknemer betaalt zelf!

Een nieuw jaar brengt traditioneel een aantal fiscale wijzigingen met zich mee. Vooral de tweede fase van de taxshift moet voor de werknemers meer geld in het laatje brengen. Maar vergis je niet: dat geld moet natuurlijk van érgens komen. Even raden van waar!

De tweede fase van de taxshift moet ervoor zorgen dat de werknemers op het einde van de maand meer netto overhouden. Een eerste bescheiden stijging van de nettolonen kregen de werknemers reeds in 2016.

Vanaf 1 januari 2018 worden de volgende stappen gezet: de belastingschijf van 30% verdwijnt (zodat een groter deel van het inkomen belast wordt aan een lager tarief) en de schijf van 40% verbreedt; de forfaitaire beroepskosten voor werknemers bedragen uniform 30%, met een maximum van € 4.720; en de inkomensgrens om recht te hebben op een verhoogde belastingvrije som wordt opgetrokken.

We lichten de 3 maatregelen kort toe.
 

Schijf van 30% verdwijnt

De belastingschijf van 30% verdwijnt. Concreet zien de belastingtarieven voor inkomstenjaar 2018, aanslagjaar 2019 er als volgt uit:

inkomensschijf

belastingtarief

€ 0 – € 12.990

25%

€ 12.990 – € 22.290

40%

€ 22.290 – € 39.660

45%

vanaf € 39.660

50%


Forfaitaire beroepskosten

Als werknemer heb je recht op forfaitaire beroepskosten, tenzij je opteert voor het systeem van de werkelijke beroepskosten. Kies je voor het forfait, dan wordt dit automatisch berekend door de fiscus. Voor inkomstenjaar 2018, aanslagjaar 2019 wordt het kostenforfait berekend tegen een uniform tarief van 30 procent en het maximale bedrag stijgt naar € 4.720.
 

Belastingvrije som verhoogt

Iedere belastingplichtige heeft recht op een belastingvrije som. Dat is het deel van je inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald.

Het gewone basisbedrag van de belastingvrije som bedraagt in principe voor aanslagjaar 2019 € 7.430. Mensen met een belastbaar inkomen onder een bepaald bedrag krijgen een verhoogde belastingvrije som van € 7.730. Het plafond wordt nu sinds 1 januari 2018 ingrijpend verhoogd tot € 45.750, waardoor meer mensen in aanmerking zullen komen voor de verhoogde belastingvrije som (ter vergelijking: in aanslagjaar 2018 bedroeg het plafond ‘slechts’ € 27.030).

Klinkt positief … althans voor werknemers; want gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden genieten helaas weinig of niet van dit voordeel!

De ACLVB dringt hierbij aan op meer rechtvaardigheid en meer solidariteit: het bedrag van de belastingvrije som zou moeten opgetrokken worden tot het niveau van het leefloon. Meer bepaald opteert de Liberale Vakbond ervoor om de belastingvrije som vanaf aanslagjaar 2020 op te trekken naar € 10.829,18. Dat zal tegen 2020 namelijk de hoogte van het leefloon zijn. Hiermee zou een van de fundamentele pijnpunten van ons huidig fiscaal systeem worden aangepakt, namelijk het feit dat zelfs mensen met een leefloon belastingen dienen te betalen. En uiteraard zal dat ook voor iedereen die meer dan het leefloon verdient, voor een hoger netto inkomen zorgen.

Meer nettoloon …

In de pers viel te lezen dat de werknemers in 2018 maandelijks tussen een kleine 1,4% en bijna 3% meer nettoloon zouden overhouden. Het is daarbij de bedoeling dat de lagere lonen een groter positief effect genereren van de taxshift.

Voor een belastingplichtige, gehuwd, en zonder personen ten laste geeft de taxshift het volgende resultaat:

Bruto maandloon

Netto 2017

Netto 2018

% stijging

€ 2.000

€ 1.522,51

€ 1.567,78

+ 2,9734%

€ 3.000

€ 1.873,47

€ 1.919,67

+ 2,4660%

€ 4.000

€ 2.317,65

€ 2.359,06

+ 1,7867%

€ 5.000

€ 2.717,54

€ 2.757,39

+ 1,4664%


… dat de werknemer zelf betaalde

Eigenlijk gaat de regering hier schaamteloos oneerlijk tewerk. Ze rept immers met geen woord over de inleveringen die tegenover de zogenaamde netto loonsverhoging staan: de indexsprong van twee jaar geleden, waardoor onze lonen al die tijd en maand na maand 2% lager bleven dan ze normaal moesten liggen! Je moet maar durven: met de luide trom uitdelen aan de werknemers wat je hun al die tijd hebt achtergehouden!

De indexsprong was nota bene een mooi cadeau aan de bedrijven, die in ruil voor die lagere loonkost jobs hadden beloofd. Wel, waar blijven ze, die jobs? Inderdaad, de werkloosheidscijfers zijn gedaald. Maar de Belgische werkgelegenheidsgraad, de echte indicator, stijgt bij de traagste van Europa! En neen, de nieuwe flexi-jobs betekenen voor de ACLVB geen uitbreiding van de werkgelegenheid: ze gaan ten koste van volwaardige banen en ondermijnen de sociale zekerheid.

Cijfers van de Nationale Bank en van het IMF laten zien dat de taxshift een tekort van liefst 4,8 miljard euro voor de staatskas met zich brengt! Proper is dat, als je weet dat de bedrijven naast een verlaging van de loonkost ook nog eens konden genieten van een daling van de vennootschapsbelasting en als – ook volgens de Nationale Bank - blijkt dat de uitgekeerde dividenden intussen stegen van 20 naar 28 miljard euro!

En ook in de toekomst betaalt de werknemer!

Niet alleen in het verleden hebben werknemers ingeleverd (we hebben het naast de indexsprong trouwens nog niet gehad over de hogere distributietarieven voor elektriciteit, de hogere accijnzen op diesel en alcohol, de verhoogde bijdrage voor de zorgverzekering), ook in de toekomst dreigen zij de klos te worden van dit neoliberaal beleid. Want wie anders zal het felst getroffen worden door de lagere pensioenen, door een sociale zekerheid die onder druk staat en door de uitgedunde openbare diensten en infrastructuur?

Een loonsverhoging dankzij de taxshift? Doe ons niet lachen regering, werknemers weten heus wel beter!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart