banner-teletravail.jpg

Cao 149 regelt het aanbevolen of verplichte telewerk in het kader van de coronacrisis

26/02/2021 - 13u

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de cao nr. 149 betreffende het aanbevolen of verplichte telewerk in het kader van de coronacrisis goedgekeurd. Zo komt er meer duidelijkheid omtrent de arbeidsvoorwaarden bij telewerk: uurroosters, controle, werklast, welzijn, arbeidsongevallen, …

Cao 149 is enkel van toepassing op ondernemingen die op 1 januari 2021 geen structurele noch occasionele telewerkregelingen hadden ingevoerd.

Principes

 1. De telewerker heeft dezelfde rechten en plichten op het vlak van arbeidsvoorwaarden als bij aanwezigheid in de lokalen van de werkgever.
 2. De telewerker wordt geïnformeerd over de specifieke arbeidsvoorwaarden (als die er zijn) die een aanvulling vormen op of afwijken van de voorwaarden die gelden bij aanwezigheid in de lokalen van de werkgever.
 3. De telewerker regelt de organisatie van zijn werk binnen het kader van de in het bedrijf geldende werktijden.
 4. Als daarover geen akkoord is zijn de werktijden dezelfde als de werktijden die de telewerker in het bedrijf in acht moet nemen.
 5. De werklast en de prestatiecriteria van de telewerker zijn gelijkwaardig aan diegene die gelden wanneer aanwezig in de lokalen van de werkgever.
 6. De werkgever heeft de mogelijkheid een adequate en evenredige controle uit te oefenen op de resultaten en/of op de uitvoering van het werk. De telewerker moet geïnformeerd worden over de wijze waarop deze controle wordt uitgeoefend.
 7. De bescherming van gegevens van de onderneming die door de telewerker worden gebruikt en verwerkt in het kader van zijn professionele bezigheden, moet worden gewaarborgd.
 8. Telewerkers hebben dezelfde collectieve rechten als wanneer aanwezig in de lokalen van de werkgever en hebben het recht met hun vertegenwoordigers te communiceren en vice versa. De werknemersvertegenwoordigers moeten over de nodige faciliteiten beschikken om een doeltreffende communicatie met telewerkers te bewerkstelligen. Zo moeten zij over de nodige apparaten en informaticatools kunnen beschikken die hen toelaten hun verplichtingen na te komen.

Referentiekader

De cao 149 bepaalt dat voor elke telewerker afspraken moeten worden gemaakt rond:

 • de terbeschikkingstelling door de werkgever van de voor het telewerk vereiste apparatuur en technische ondersteuning, bijvoorbeeld de terbeschikkingstelling van een draagbare computer
 • indien de telewerker zijn of haar eigen apparaten gebruikt, moet de werkgever de kosten van de installatie van de desbetreffende computerprogramma's, gebruik, onderhoud en afschrijving van de apparatuur dragen
 • de bijkomende connectiekosten

Welzijn op het (tele)werk

De cao 149 geeft verder nog een beknopt overzicht van de bestaande wettelijke bepalingen inzake het welzijn op het werk en bevat elementen die specifiek zijn voor telewerken.

De telewerkers krijgen informatie over het bedrijfsbeleid inzake welzijn op het werk dat specifiek betrekking heeft op het telewerken: inrichting van de werkplek, juiste gebruik van beeldschermen, beschikbare technische en IT-ondersteuning.

De risicoanalyse moet rekening houden met de psychosociale dimensie en de gezondheidsaspecten. De werkgever dient maatregelen te treffen die het contact tussen collega’s mogelijk maken met de bedoeling sociaal isolement te voorkomen.

Arbeidsongeval tijdens het coronatelewerk

De Nationale Arbeidsraad heeft contact opgenomen met Fedris om zich ervan te vergewissen dat alle arbeidsongevallen die zich voordoen in het kader van aanbevolen of verplicht telewerk naar aanleiding van de coronacrisis gedekt zijn. Fedris heeft dit bevestigd.

De Nationale Arbeidsraad zal zijn werkzaamheden inzake telewerk voortzetten om na te gaan of een hervorming van het wettelijk kader zich opdringt. Dat is zeker opportuun, aangezien na de gezondheidscrisis het telewerk hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol zal blijven spelen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart