Na gelijke rechten ook gelijkheid in de feiten

05/03/2020 - 15u

Op papier is er geen probleem meer in België: werkneemsters zijn gelijk aan werknemers. Toch ziet de realiteit er anders uit. De loonkloof op jaarbasis tussen vrouwen en mannen bedroeg in 2017 meer dan 20%. Om het tij te keren is een andere samenleving nodig en een nieuwe taakverdeling op het werk en thuis.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen kent velerlei oorzaken. Meer dan mannen werken vrouwen deeltijds, ze nemen vaker onderbrekingen in hun loopbaan, ze zijn meer tewerkgesteld in activiteitensectoren en bedrijven met lagere lonen, enz.
 

Halt aan wettelijke onrechtvaardigheden

Als vakbond hebben we gestreden om onrechtvaardigheden op het werk uit te roeien. De leuze ‘gelijk loon voor gelijk werk’ is werkelijkheid geworden. Functieclassificaties werden geslachtsneutraal gemaakt; eerdere evaluatiemethodes bevoordeelden de beroepen die een grote fysieke kracht vergen en benadeelden die waarbij een fijne motoriek vereist is. Vandaag is dat niet meer aan de orde. Discriminaties bij aanwerving, genre “een vrouw zal niet in staat zijn om een groep metaalarbeiders de baas te kunnen” of “een man is niet zo geschikt om baby’s in de kinderopvang te verzorgen” worden afgekeurd. Sinds lang is geen sprake meer van aanwijzingen zoals “De minimawedden van het vrouwelijk personeel zullen berekend worden naar rato van minstens 80% van deze van het mannelijk personeel”, zoals in het nationaal akkoord van het nationaal paritair comité voor de bedienden in 1947.
 

Evolutie van sociale onrechtvaardigheden

Nu is het de rolverdeling in het dagelijks leven die anders moet. Moeders zijn meer dan vaders in de weer voor de opvoeding van de kinderen, wat ze er vaker toe brengt een deeltijdse job te doen, ouderschapsverlof op te nemen tot zelfs verlof zonder wedde. Vrouwen besteden meer tijd aan huishoudelijke taken.

Als afgevaardigde kun je mee zorgen voor verandering. Vrouwen zijn duidelijk ondervertegenwoordigd in de eisende organen (SD) en de overlegorganen (CPBW en OR) binnen de onderneming. Door een actieve rol te spelen in de sociale dialoog op het werk kun je thema’s aansnijden en standpunten verdedigen die mee zorgen voor verandering.
 

Betere balans werk/privéleven

De personeelsafgevaardigden kunnen bijvoorbeeld op de agenda van de vergadering alle formules zetten waarmee werknemers en werkneemsters beter de werkuren kunnen afstemmen op het gezinsleven. Glijdende uurroosters, telewerk, tijdskrediet, thematische verloven, recuperatieverlof, satellietkantoren … er is creativiteit vereist om te komen tot een vorm van flexibiliteit die evenzeer rekening houdt met de vereisten van het bedrijf als met de noden van de werknemer of werkneemster. Bovendien zal de afname van woon-werkverplaatsingen bijdragen aan de oplossing van een ander probleem: de mobiliteit. Iedereen wint erbij.
 

Werkneemsters moeten talrijker vertegenwoordigd zijn in de Syndicale Delegaties, in de Ondernemingsraden en in de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk. Zo zullen ze er beter in slagen hun problematiek op de agenda te krijgen en hun standpunten te verdedigen.

 

 

Meer weten?

ACLVB WO=MEN

De gelijke behandeling van vrouwen en mannen is wettelijk gewaarborgd. Wat blijft, is de feitelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in verschillende domeinen van het maatschappelijk leven.

De Liberale Vakbond streeft naar een evenwichtige participatie van vrouwen en mannen aan het maatschappelijk leven en naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen, ook in de praktijk. Hiervoor staat haar werking WO=MEN.

Lees meer

Sociale verkiezingen 2020: ACLVB WO=MEN gaat voor meer vrouwelijke kandidaten

Vrouwen die de rol op zich nemen van werknemersafgevaardigde brengen vaak andere thema’s aan die van belang zijn voor de vrouw.

Of zij kunnen ook de zaken op een andere manier interpreteren om zo te komen tot een ander resultaat in het overleg en het verdedigen van de arbeidsomstandigheden op het werk.
 

Lees meer

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart