banner-pilootproject-werkorganisatie.jpg

Naar een toekomstgerichte werkorganisatie: pilootprojecten gezocht

01/07/2020 - 07u

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 zijn de sociale partners overeengekomen een reeks maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Een ervan is het streven naar een betere arbeidsorganisatie. Er werd daartoe een werkgroep opgericht binnen de Nationale Arbeidsraad die zich moest buigen over het thema "toekomstgerichte arbeidsorganisatie". Dat leidde tot een unaniem advies van de sociale partners: ze wensen een oproep te lanceren tot het indienen van pilootprojecten inzake de invoering van innovatieve werkorganisaties en willen de goedkeuring van de regering  dat daarvoor een budget wordt vrijgemaakt.

De proefprojecten die door de sociale partners zullen worden ondersteund, moeten gericht zijn op een flexibelere arbeidsorganisatie, een betere combinatie tussen het privé- en beroepsleven, meer werkbaar werk en het bevorderen van de werkgelegenheid en het concurrentievermogen van de bedrijven. Deze projecten moeten gedragen worden door de overlegorganen (OR of CPBW) en door de vakbondsafvaardiging. Als die niet aanwezig zijn in het bedrijf, moeten deze projecten de goedkeuring van de werknemers bekomen. 

Financieringsaanvragen voor dergelijke proefprojecten kunnen worden ingediend door  onderneming(en) waarvan de werknemers de doelgroep zijn. Verschillende kleine bedrijven kunnen samen een aanvraag indienen.  Sectoren, en met name de paritaire (sub)comités hebben eveneens de mogelijkheid een subsidie voor een proefproject aan te vragen. Aangezien deze projecten zullen gefinancierd worden door het budget voor risicogroepen, zullen enkel bedrijven die onderworpen zijn aan die regelgeving, pilootprojecten kunnen indienen.

Wat de financiële ondersteuning betreft, stelden de sociale partners voor een forfaitaire vergoeding van 15.000 euro per project toe te kennen. Voor projecten die door een paritair (sub)comité worden ingediend, bedraagt het maximale subsidiebedrag 45.000 euro. Er moet dan een projectleider, die over de nodige expertise en ervaring inzake arbeidsorganisatie beschikt, worden aangesteld. Hij/zij zal het bedrijf ondersteunen bij het opzetten van het proefproject.

Opdat deze projecten realiteit zouden kunnen worden, moet eerst een wetgevend kader worden vastgelegd en moet de bevoegde autoriteit haar goedkeuring geven. De sociale partners dringen er in hun advies op aan dit snel te doen en ook de nodige financiële middelen vrij te maken, zodat in 2021 al een eerste reeks projecten kan worden geselecteerd. De volledige informatie zal meegedeeld worden van zodra de regelgevende teksten in orde zijn. Vanaf dan kunnen de bedrijven een aanvraag indienen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart