Uitbetaling vakantiegeld van overleden arbeider: nieuw aanvraagformulier

24/12/2019 - 12u

Wat gebeurt er met het vakantiegeld waarop een arbeider of arbeidster die overlijdt recht zou hebben gehad? Het wordt uitbetaald aan de wettelijke rechthebbenden. Voor de echtgeno(o)t(e) of de kinderen die officieel op hetzelfde adres wonen als de overledene, gebeurt dat automatisch. Niet zo voor de andere mogelijke rechthebbenden, zij moeten zelf een aanvraagformulier indienen bij het vakantiefonds. Het aanvraagformulier werd recent aangepast.
 

De uitbetaling van het vakantiegeld van de overleden arbeider

Wanneer een arbeid(st)er of leerling-arbeid(st)er overlijdt, dan heeft die tot aan zijn/haar overlijden vakantiegeld opgebouwd, dat niet meer aan hem/haar uitbetaald kan worden.

De wetgeving voorziet 5 rechthebbenden, in volgende orde, die in zijn/haar plaats aanspraak kunnen maken op de betaling van (een deel van) dit vakantiegeld:

  1. de echtgeno(o)t(e) met wie de arbeid(st)er samenleefde op het ogenblik van zijn/haar overlijden
  2. de kinderen met wie de arbeid(st)er samenleefde op het ogenblik van zijn/haar overlijden
  3. iedere andere persoon met wie de arbeid(st)er samenleefde op het ogenblik van het overlijden
  4. de persoon die in de verplegingskosten tussengekomen is (beperkt tot het bedrag van de werkelijk gedragen kosten)
  5. de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald (beperkt tot het bedrag van de werkelijk gedragen kosten)

Voor de echtgeno(o)t(e) of de kinderen die officieel op hetzelfde adres wonen als de overleden arbeid(st)er, wordt dit beschikbaar vakantiegeld ambtshalve en dus automatisch betaald.

De overige rechthebbenden (3 tot 5) dienen zelf een aanvraagformulier in te vullen en over te maken naar het bevoegde vakantiefonds, binnen de termijn van 1 jaar. Bij de aanvraag worden (kopieën van) de facturen van verplegingskosten/begrafeniskosten bijgevoegd, alsook de volmacht indien meerdere personen rechthebbende zouden zijn uit dezelfde categorie.
 

Wat is er veranderd?

Het formulier werd uitgebreid met een deel 2 , dat ingevuld moet worden in het geval dat de aanvragers zich in de 5e orde bevinden, en niet beschikken over de voldane factuur van de begrafeniskosten en de betalingsbewijzen ervan.  De aanpassing maakt het de Vakantiefondsen mogelijk om op een duidelijkere manier de persoon die de begrafeniskosten betaald heeft te kennen, in het bijzonder om de aanvragen te aanvaarden wanneer de kosten betaald werden door de rekening van de overledene of door een notaris. 

Meer weten?

Download

Het aanvraagformulier is beschikbaar op https://www.rjv.fgov.be/nl/wat-in-geval-van/overlijden

360° dienstverlening

Met onze nieuwe 360° dienstverlening ondersteunen we je op het vlak van erfenis- en successierecht en we helpen je bij de eerste (werkgerelateerde) administratieve stappen na een overlijden. Lees meer

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart