Vrijuit 2015

Op deze pagina:

  Vrijuit December 2015

  • Pensioenen: Op 1 januari treden opnieuw een aantal wijzigingen in de pensioenen in werking. Zo gelden strengere voorwaarden voor wie met vervroegd pensioen wil.
  • Onder vuur: Als het stakingsrecht belaagd wordt, als vakbonden niet meer zouden mogen instaan voor de uitbetaling van uitkeringen … dan is het hoog tijd om een paar manifeste onwaarheden te weerleggen.
  • Kaderleden kandidaat: In het kader van de sociale verkiezingen is het van belang af te bakenen wie bij het leidinggevend personeel behoort en wie zich kaderlid mag noemen.
  • Vlaams banenpact: Het nieuwe banenpact voor Vlaanderen zet in op een doelgroepenbeleid dat vooral gericht is naar die categorieën die het
   meest ondersteuning nodig hebben. Klinkt veelbelovend.
  • Jong in Brussel: Niets mis met jong zijn. Of toch ? Jongeren worden sneller autonoom, maar moeten langer wachten op een stabiel inkomen. Dat was te horen op een studiedag van de Brusselse Regionale van ACLVB.
  • Documenten elektronisch: De aanvraag van een werkloosheidsuitkering en de uitbetaling ervan brengen een hele papierwinkel met zich mee.
   Vanaf 1 januari wordt het iets eenvoudiger.

  Lees Online   Download PDF

   

  Vrijuit November 2015

  • Nieuwe voorzitter : Mario Coppens werd overtuigend verkozen tot nieuwe voorzitter van de Liberale Vakbond. Hij wil inzetten op een gedegen dienstverlening en de versterking van het ACLVB-imago van overlegvakbond.
  • Duidelijke Taal : meer dan 100.000 manifestanten stapten op 7 oktober door de Brusselse straten om van de regering meer sociale en fiscale rechtvaardigheid te eisen. Geen maat voor niets.
  • Taxshift Anders : de taxshift van de regering-Michel blijkt volkomen ontoereikend te zijn. Arbeid wordt te sterk belast ten opzichte van vermogen. Dat kan zeker beter, vindt ACLVB.
  • Sociale Verkiezingen : in mei vinden opnieuw sociale verkiezingen plaats. Welke bedrijven moeten ze organiseren ? En wie wordt voor de berekening van het werknemersaantal beschouwd als werknemer ?
  • Streekoverleg: de Vlaamse regering wil het streekoverleg hervormen. Vakbonden en werkgevers zijn het er nochtans over eens dat de bestaande vaste structuur van SERR’s en RESOC’s moet blijven.
  • Nieuwe controlekaarten Werklozen : onlangs werden wijzigingen aangebracht in de verschillende soorten controlekaarten voor werklozen en SWT’ers. Welke kaart is geldig voor jouw specifieke situatie ?

  Lees Online   Download PDF

   

  Vrijuit Oktober 2015

  • Kruimels: Op 7 oktober gaan we in gemeenschappelijk vakbondsfront de straat op. We laten onze stem horen in Brussel. “Enkel kruimels voor de mensen”, dat nemen we namelijk niet.
  • Sociale Verkiezingen : De sociale verkiezingen vinden plaats van 9 tot 22 mei 2016. Dat is nog veraf. Maar ook al dichtbij. De eerste belangrijke datum in de wettelijke procedure ligt in december reeds.
  • Maaltijdcheques: Vanaf 1 januari 2016 kan je enkel nog met elektronische maaltijdcheques betalen, niet meer met papieren maaltijdcheques. Tot dan is een overgangsperiode voorzien.
  • Geheime opnames : Kunnen de gegevens die aan het licht zijn gebracht door een verborgen camera op het werk, als bewijs in rechte naar voor worden gebracht ?
  • Elders werken? Niet meer gelukkig in je job ? Een andere baan aan het overwegen ? Kom erover praten en vind verheldering bij de loopbaanbegeleiders van ACLVB.
  • Welvaartsvaste uitkeringen voor werklozen : De loongrenzen voor de berekening van de werkloosheidsuitkering zijn opgetrokken. Ook de inschakelingsuitkeringen en de minimumbedragen van de werkloosheidsuitkeringen werden verhoogd.

  Lees Online   Download PDF

   

  Vrijuit September 2015

  • 7 oktober: ACLVB doet mee aan de nationale betoging van 7 oktober in Brussel. Want een jaar na de afsluiting van het regeerakkoord blijven voor de werknemers en uitkeringsgerechtigden enkel kruimels over.
  • Tax shift: Wat staat er in het akkoord over de verschuiving van de lasten op arbeid naar andere inkomstenbronnen ? Heel wat. Maar niet wat de ACLVB gehoopt had.
  • Pensioencomité: De aanpak van de regering leidt niet tot een evenwichtige pensioenhervorming. Het nieuwe Nationaal Pensioencomité biedt nochtans de kans om tot een gefundeerde hervorming te komen.
  • Waarom ontslagen ? Is mijn werkgever ertoe verplicht de redenen voor mijn ontslag mee te delen ? Op welke schadevergoeding heb ik recht bij kennelijk onredelijk ontslag ?
  • Outplacement: Dit najaar gaat de ACLVB van start met een nieuwe service : outplacementbegeleiding. Op een dag komt Switch misschien ook jou van pas.
  • Knemlpuntberoep: Volledig werklozen kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling krijgen als ze studies willen aanvatten. Zeker als die studies voorbereiden op een knelpuntberoep.

  Lees Online   Download PDF

   

  Vrijuit Juni-juli 2015

  • Stilzwijgende verbreking van de arbeidsovereenkomst: functie, loon, uurrooster, arbeidstijd en -plaats worden beschouwd als essentiële voorwaarden in de arbeidsovereenkomst. Hoe kun je reageren wanneer je werkgever daaraan raakt ?
  • Belastingaangifte: belastingformulier invullen ? Begin er op tijd aan want het aangifteformulier is er niet eenvoudiger op geworden. Een overzicht van een paar nieuwigheden en aandachtspunten.
  • Tips voor jongeren: ga je aan de slag als jobstudent ? Ben je pas afgestudeerd en moet je voor het eerst solliciteren ? Speel het slim en neem vooraf de informatiefolders van FreeZbe door.
  • Vrijstelling werkloze mantelzorgers: er werd een vernieuwde vrijstelling ingevoerd voor werkloze mantelzorgers. Hoe vraag je die vrijstelling aan, hoelang kan ze duren en welke uitkering ontvang je ?

  Lees Online   Download PDF

   

  Vrijuit Mei 2015

  • Aangepaste beschikbaarheid: waar de sociale partners enkel een passieve beschikbaarheid voorzagen, heeft de regering de aangepaste beschikbaarheid uitgevonden voor personen in SWT en oudere werklozen. Wat bedoelt ze ?
  • Continuïteit van de ondernemingen: de wet op de continuïteit van de ondernemingen biedt ondernemingen in moeilijkheden verschillende mogelijkheden om een oplossing te zoeken voor hun betaalproblemen.
  • Keurige cijfers: in 2014 zijn de werkloosheidscijfers sterk gedaald en ook de globale uitgaven van de RVA krompen. Dat is niet alleen te wijten aan de economische groei en demografische trends.
  • Maatwerkdecreet: de uitwerking van het collectief maatwerkdecreet is een feit. Mensen met een arbeidsbeperking kunnen een op maat gemaakt ‘rugzakje’ inzetten in ruil voor ondersteuning.
  • Degressiviteit en armoede: de geroemde Belgische sociale zekerheid blijkt niet iedereen te beschermen tegen armoede. Wat betekent de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen voor het risico op armoede ?
  • Aangifte bij de RVA:: wanneer je voor het eerst werkloos wordt, moet je aan de RVA je persoonlijke en familiale toestand aangeven. In die gegevens mogen geen tegenstrijdigheden voorkomen.

  Lees Online   Download PDF

   

  Vrijuit April 2015

  • Aangepaste beschikbaarheid: in de regeling omtrent de beschikbaarheid van SWT’ers en oudere werklozen komt de regering met het begrip aangepaste beschikbaarheid op de proppen.
  • Tweede pensioenpijler: de toekomst van de aanvullende pensioenen wordt ernstig bedreigd. In heel de discussie omtrent de pensioenplannen neemt de ACLVB een duidelijke positie in.
  • Ontslag wegens ziekte: afwezigheid op het werk omwille van ziekte wordt vaak ingeroepen als motief voor het ontslag van een werknemer. Is een dergelijk ontslag wettelijk ?
  • Sociaal beschermd ? Twintig Belgische organisaties lanceerden een campagne voor een sterkere sociale bescherming. Jij supportert toch mee ?
  • Werkloze mantelzorgers: recent schafte de regering de vrijstelling om sociale en familiale redenen voor werklozen af. Die maatregel wordt nu deels ongedaan gemaakt : de vrijstelling wordt opnieuw ingevoerd, maar in “strengere” vorm.
  • Werkloos op feestdagen: ook werklozen hebben recht op betaalde feestdagen. Soms betaalt de (ex-)werkgever loon uit voor die dagen. In andere gevallen heeft de werkloze recht op een werkloosheidsuitkering.

  Lees Online   Download PDF

   

  Vrijuit Maart 2015

  • Wat met de bedrijfswagens bij ontslag ? Een van de meest courante voordelen in natura is de bedrijfswagen die ook voor privé-verplaatsingen mag worden gebruikt. Wat in periodes van arbeidsongeschiktheid of in de opzeggingstermijn ?
  • Verhoging forfaitaire beroepskosten: de federale regering heeft de forfaitaire beroepskostenaftrek verhoogd, waardoor het nettoloon van de werknemer stijgt. Een overzicht van de percentages en inkomensgrenzen.
  • Wereldvrouwenmars: vandaag hebben vrouwen dezelfde rechten als mannen. In theorie althans. Omdat de werkelijkheid genuanceerder is, laten wij onze stem horen tijdens de Wereldvrouwenmars begin maart.
  • Sociale verkiezingen: een goed begin is het halve werk. Tijdens het jongste forum van zone Brussel werd vooruitgeblikt op de sociale verkiezingen van volgend jaar.
  • Geen anciënniteitstoeslag meer: tot voor kort werd de uitkering van een oudere werkloze verhoogd met een anciënniteitstoeslag. Sedert 1 januari is die anciënniteitstoeslag in principe afgeschaft.
  • Werken als gepensioneerde: wie 65 jaar oud is of dit jaar 65 wordt, of wie een loopbaan van 45 jaar heeft, mag onbeperkt bijverdienen. Andere gepensioneerden zijn wel nog aan grenzen gebonden.

  Lees Online   Download PDF

   

  Vrijuit Januari-februari 2015

  • Uitkeringen voor tijdskrediet: de nieuwe, striktere maatregelen omtrent tijdskredietuitkeringen zijn in voege sinds 1 januari. Wat is veranderd ?
  • SWT nieuw: op aansturen van de regering werden de leeftijdsvoorwaarden voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag aangepast.
  • Premie ontvangen ? De Liberale Vakbond betaalt het hele jaar door premies uit aan leden die aan de voorwaarden voldoen. Misschien heb ook jij recht op een premie ?
  • Regionaal Comité Brussel: midden december kwam het Brussels Regionaal Comité bijeen. De deelnemers debatteerden volop over een scala aan actuele thema’s.
  • Jong en bij de vakbond: hoe kijken jongeren vandaag aan tegen de vakbond ? Waarom sluiten ze zich erbij aan ? En hoe moeten vakbonden jongeren benaderen ?
  • Elektronische stempelkaart: Ben je volledig werkloos ? Stap dan over op de elektronische controlekaart om je uitkeringen te ontvangen. Twee tevreden gebruiksters vertellen waarom.

  Lees Online   Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart