Vrijuit 2022

Op deze pagina:

  Vrijuit december 2022

  Begroting 2023-2024: regering heeft het gemunt op tijdkrediet

  We weten het, de bedoeling van de regering is om tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80% in België te bereiken. Een zeer ambitieuze doelstelling, die vanaf volgend jaar  tot uiting zal komen in begrotingsmaatregelen die de aanval inzetten op tijdskrediet, thematisch verlof en langdurig zieken.

  Lees meer

  Acties om werkgevers en regeringen te waarschuwen

  De Liberale Vakbond heeft elke werknemer de vrijheid gelaten om al dan niet deel te nemen aan de (stakings)acties van 9 november. Het belangrijkste voor ons was om een duidelijke boodschap te richten aan de werkgevers en de regeringen. De koopkracht moet gevrijwaard blijven.

  Lees meer

  Voor wie werken jullie?
   

  De toekomst van heel wat platformwerkers in België en Europa staat momenteel op het spel in het Europees Parlement en de Raad. De ACLVB wil duidelijke wetgeving voor  platformwerkers, zodat zij op gelijke voet met anderen komen te staan.

   

  Lees meer

  Kom je in aanmerking voor de Vlaamse jobbonus?

  De Vlaamse overheid geeft één keer per jaar een jobbonus aan werknemers met een brutomaandloon lager dan 2 500 euro. Dankzij die bonus wordt het financiële verschil tussen werkloosheid en werken groter. Wie recht heeft op de jobbonus, dient ervoor te zorgen dat zijn of haar rekeningnummer geregistreerd staat in Mijn Burgerprofiel.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Arbeidsovereenkomst opzeggen? Doe het correct
  • Verplichte gemeenschapsdienst
  • Tijdelijk werkloos door overmacht of economische redenen?
    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit november 2022

  Zullen de maatregelen tegen het dure leven volstaan?

  De Liberale Vakbond heeft mee de militantenconcentratie van 21 september ondersteund. De begroting 2023-2024 omvat beslist steunmaatregelen voor werknemers en uitkeringsgerechtigden, maar evenzeer maatregelen die niet de goede kant opgaan.

  Lees meer

  Wat beweegt er zoal in het sociaal recht?
   

  Er ging maandenlang overleg tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en overheden aan vooraf, inclusief het nodige studiewerk, maar zie: recent werden opnieuw heel wat verbeteringen bereikt voor werknemers. Nog andere wijzigingen staan op til.

  Lees meer

  Vlaams Regionaal Comité rolt loper uit voor zonale overlegplatforms

  Uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt, dat thema stond centraal tijdens het Vlaams Regionaal Comité op 8 september in De Factorij te Zaventem. De ACLVB-afgevaardigden  kregen toelichting over de bewegingen die aan de gang zijn op de arbeidsmarkt en de vraagstukken die zich aandienen. In zonale overlegplatformen zullen zij de komende maanden mogelijke oplossingen onder de loep nemen.

  Lees meer

  Tijdelijke werkloosheid door de energiecrisis
   

  Bedrijven die kampen met zware verliezen door de stijging van de energieprijzen, kunnen vanaf 01/10/2022 beroep doen op een bijzonder stelsel van economische werkloosheid voor hun werknemers (arbeiders en bedienden). Het gaat om een tijdelijke maatregel, die in principe geldt tot 31/12/2022. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet een bedrijf voorafgaand een verklaring indienen bij de RVA.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Europees minimumloon
  • No jobs on a dead planet

   

  Lees online
   

  Download PDF

  Vrijuit september-oktober 2022

  In actie voor onze koopkracht

  Onze koopkracht wordt langs alle kanten ondermijnd. Alle prijzen stijgen. De ACLVB, het ABVV en het ACV zetten hun acties voor koopkracht voort in het kielzog van de betoging van 20 juni, waaraan 80 000 mensen hebben deelgenomen. Samen zullen wij op 21 september een militantenconcentratie organiseren op het Muntplein in Brussel.

  Lees meer

   

  Bijdrage moet misbruik van dagcontracten in uitzendsector tegengaan

  Gebruikers van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid die een bepaalde drempel per semester en per uitzendkracht overschrijden, zullen een bijzondere socialezekerheidsbijdrage moeten betalen. De sociale partners vragen dat dit responsabiliseringsmechanisme in werking treedt op 1 januari 2023.

  Lees meer

  Recht op pensioenbonus en minimumpensioen

  De regering is het eens geraakt over de loopbaanvoorwaarden (effectieve tewerkstelling en gelijkgestelde periodes) die vereist zijn om recht te hebben op het voltijds en deeltijds minimumpensioen. Ze heeft ook de pensioenbonus opnieuw ingevoerd om werknemers aan te moedigen hun beroepsloopbaan te verlengen.

  Lees meer

  Uitkering voor knelpuntberoepen of werken in een ander gewest

  Vanaf 1 september kan je als langdurig werkloze in aanmerking komen voor hetzij een uitkering “knelpuntberoep”, hetzij een uitkering “interregionale mobiliteit” wanneer je het werk hervat in een knelpuntberoep, dan wel in een ander gewest.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Tips voor je energiecontract
  • Naar een beter statuut voor de huishoudhulpen

   

  Lees online

  Download PDF

  Vrijuit juni-juli 2022

  Zeven voorstellen om energie betaalbaar te houden

  De ACLVB wil de te hoge energiefacturen compenseren via een vermindering van de personenbelasting. De operatie zou gefinancierd worden via het belasten van overwinsten van energieproducenten en hogere btw-inkomsten.

  Lees meer

  Wat is nieuw in de belastingaangifte van 2022?

  We zijn misschien (voorlopig) wat verlost van corona-ellende en alle beperkingen die dat met zich meebracht, maar covid drukt nog steeds zijn stempel op de personenbelasting, en dus ook op het aangifteformulier.
   

  Lees meer

  Comé informeert, motiveert en inviteert!
   

  Comé, de vormingsdienst van de ACLVB, heeft voor het schooljaar 2022-2023 opnieuw een boeiend programma samengesteld. Maak gebruik van het leerzame aanbod, alle vormingen zijn gratis voor leden!

   

  Lees meer

  Koopkracht: het is hoog tijd voor echte maatregelen

  De regering schuifelt met kleine stapjes vooruit, wij eisen reuzenstappen, en wel nu. Na de symbolische provinciale acties van 22 april en 13 mei in Gent, Antwerpen, Brussel, Namen, Kortrijk, Hasselt, Leuven en Luik is het tijd om een punt te maken met een grote nationale betoging op maandag 20 juni in de hoofdstad.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Mantelzorger vrijgesteld
  • Opzeggingsvergoeding

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit mei 2022

  De automatische indexering volstaat niet om het koopkrachtverlies te compenseren

  De stijgende energieprijzen, nog toegenomen sinds de oorlog in Oekraïne, eisen hun tol in een economische situatie die was beginnen te verbeteren na twee jaar pandemie. In april bereikte de inflatie een duizelingwekkende hoogte van 7,3%. De automatische indexering volstaat niet om de koopkracht van de bevolking op peil te houden.

  Lees meer

  Verlenging steunmaatregelen coronacrisis tot 30 juni 2022

  De federale regering heeft beslist om een aantal steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis te verlengen tot eind juni 2022. Het gaat onder meer om het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke werkloosheid voor werknemers vanwege de coronacrisis. Dit bijzondere stelsel zou normaal aflopen op 31 maart, maar werd nu voor alle sectoren verlengd tot 30 juni.

  Lees meer

  De welvaartstaat vrijwaren en verbeteren
   

  Tussen 11 februari en 18 maart ondernam Nationaal Secretaris Sabine Slegers, samen met specialisten van onze dienst Sociale Zekerheid en de dienst Werkloosheid, een ware pelgrimstocht om uit te leggen wat er op het spel staat bij de hervorming van ons socialezekerheidsstelsel en om te luisteren naar uw opmerkingen en standpunten.

  Lees meer

  Vermoeden van loontrekkende tewerkstelling voor platformwerkers

  Het voorontwerp van wet van de regering voert een vermoeden van loontrekkende tewerkstelling in voor werkers van ‘digitale platformen die opdracht geven’. Verder voorziet het dat de wet inzake arbeidsongevallen van toepassing is op platformwerkers, ongeacht of ze in loondienst zijn of zelfstandig zijn.
   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • “Onwettige” camerabeelden als bewijs?
  • Verzekerd in de bewaking

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit april 2022

  Steeds meer tot uw dienst

  Tijdens hun contact met onze medewerkers en afgevaardigden kaarten onze leden soms problemen aan die strikt genomen buiten onze core business vallen. Een vakbond betaalt werkloosheidsuitkeringen. Een vakbond stort syndicale premies. Een vakbond verdedigt de belangen van zijn leden tegenover de werkgever. Via onze 360° dienstverlening die we sinds 4 jaar aanbieden, willen we een antwoord bieden op de vragen die ons uit onze comfortzone halen, of beter nog, die die comfortzone uitbreiden.

  Lees meer

  Fiscaliteit: spaar tijd en geld uit

  De hoofdmoot van de 360°-vragen bestaat uit belastingvragen, maar dan in de ruime zin van het woord. Leden hebben niet enkel vragen over personenbelasting, maar ook over schenkbelastingen, erf- en successiebelastingen, registratierechten, enzovoort. Bovendien contacteren meer en meer grensarbeiders ons met vragen over hun aangiftes niet-inwoners.  Lees meer

  Voordeliger op vakantie

  Zin om er even tussenuit te knijpen? Vakantieplannen met familie of vrienden? Dankzij je lidmaatschap bij de Liberale Vakbond ga je voordelig op reis! Ontdek het zonnige aanbod van Cazura! Cazura, dat staat voor thuiskomen in een omgeving van ontspanning en rust. Cazura biedt jong en oud een budgetvriendelijke vakantie op toplocaties.
   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Juridische dienstverlening
  • Digitale ondersteuning
  • Bijverdienen

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit maart 2022

  Wachten op meer duidelijkheid omtrent hervorming arbeidsmarkt

  De regering heeft overeenstemming bereikt rond een tekst voor de hervorming van de arbeidsmarkt. Ze zal de sociale partners in de NAR om advies vragen. Is er geen unanimiteit, dan zal de regering het akkoord als dusdanig uitvoeren.

  Lees meer

  Op zoek naar een parlementaire meerderheid om de loonwet te wijzigen

  Om te achterhalen op welke parlementsleden we kunnen rekenen om de wet op de loonmarge te wijzigen, hebben wij de politieke partijen om hun eerlijk standpunt gevraagd.
   

  Lees meer

  Plan voor de strijd tegen sociale fraude en economische uitbuiting van werknemers
   

  De Ministerraad heeft op 4 februari zijn plan voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping goedgekeurd. Het bevat heel wat punten die door de sociale partners werden benadrukt.

  Lees meer

  De inkomensgarantie-uitkering: voor werklozen die deeltijds opnieuw aan de slag gaan

  Wie recht heeft op voltijdse werkloosheidsuitkeringen en deeltijds begint te werken, kan onder bepaalde voorwaarden het statuut krijgen van deeltijdse werknemer met behoud van rechten.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Richtlijn over het minimumloon

    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit februari 2022

  Tijdelijke maatregelen voor de continuïteit van de ondernemingen

  Met de toename van het aantal werknemers dat omwille van ziekte/quarantaine/opvang van jonge kinderen afwezig is op het werk, kwam de Groep van 10 (met uitzondering van het ABVV) tot een akkoord over een reeks maatregelen die de continuïteit van de bedrijven moeten garanderen.
   

  Lees meer

  Beslag op sociale uitkeringen en loon: grensbedragen op 1 januari 2022

  Als je schulden hebt, dan kan je schuldeiser beslag leggen op je loon of je werkloosheidsuitkering om aan zijn centen te geraken. Een deel van je uitkeringen zal in geval van beslag rechtstreeks aan je schuldeiser overgemaakt worden totdat je schuld is terugbetaald.

   

  Lees meer

  Hoge lonen zijn goed voor het concurrentievermogen en voor de werkgelegenheid

  De ACLVB, het ACV en het ABVV voeren een gezamenlijke campagne om een aanpassing te verkrijgen van de wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

  Lees meer

  Impact van corona op de index in 2021
   

  De leden van de Indexcommissie kwamen tot een unaniem advies dat bepaalde hervormingen voor de consumptieprijsindex van 2022 voorstelt. De aanhoudende gezondheidsmaatregelen en de sluiting van hele sectoren in de economie hebben de opvolging van de prijsevolutie er niet eenvoudiger op gemaakt.

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Zwangere werkneemsters beschermd
  • Beter vergoed bij sluiting

    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Vrijuit januari 2022

  Worden de stijgende energieprijzen opgevangen door de index?

  Worden de stijgende energieprijzen opgevangen door de index?

  De energieprijzen swingen de pan uit. Heel wat consumenten wachten dan ook angstvallig hun energierekening af. Zal ons systeem van automatische indexering, waarbij lonen, sociale uitkeringen en pensioenen worden aangepast aan de stijgende levensduurte, volstaan om de schok op te vangen?
   

  Lees meer

  Je kiest voor de zorg! Wat kan de sector jou bieden?

  Je kiest voor de zorg! Wat kan de sector jou bieden?

  Er is in de zorgsector een enorme vraag naar gekwalificeerde verpleegkundigen en zorgkundigen. Het project #kiesvoordezorg wil hieraan verhelpen door werknemers uit andere sectoren die een tweede carrière als zorgkundige of verpleegkundige overwegen, de kans te geven om als werknemer een betaald opleidingstraject te volgen in dienst van een werkgever uit de zorgsector.
   

  Lees meer

  Telewerk: een recht, geen verplichting
   

  Telewerk: een recht, geen verplichting

  Telewerk is lang geen wonderoplossing. Het kan ook een valkuil zijn. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden zoals we die nu al bijna twee jaar meemaken, moet telewerk voor de ACLVB een recht voor werknemers worden, geen verplichting.
   

  Lees meer

  Verlenging tijdelijke werkloosheid door corona tot 31 maart 2022

  Verlenging tijdelijke werkloosheid door corona tot 31 maart 2022

  De federale regering heeft beslist om het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke werkloosheid te verlengen tot eind maart 2022. Dit bijzondere stelsel zou normaal aflopen op 31 december, maar werd nu voor alle sectoren toch nog verlengd tot 31 maart 2022.
   

  Lees meer

  Ook nog in Vrijuit

  • Dag na dag een dagcontract
  • Beperkt aansprakelijk

    

  Lees Online
   

  Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart