Vrijuit 2016

Op deze pagina:

  Vrijuit December 2016

  • Nauwelijks nog loonmarge: met de aanpassingen in de wet op de vrijwaring van het concurrentievermogen wordt de loonmarge aanzienlijk verkleind. Gelukkig blijft de automatische indexering gewaarborgd.
  • Ontslag om dringende reden: een ontslag om dringende reden heeft zware gevolgen voor de werknemer. Niet elke fout kan als een dringende reden worden gezien. De tekortkoming moet aan een aantal voorwaarden voldoen.
  • Nog minder pensioen! Voor de berekening van de pensioenen wil de minister het aantal gelijkgestelde dagen bij een periode van werkloosheid of brugpensioen voortaan beperken tot 1 jaar. Alweer een besparingsmaatregel! De ACLVB gaat niet akkoord.
  • CETA ondertekend. En nu? De deining die gepaard ging met de recente ondertekening van CETA, mag niet de twee jaren mobiliseringswerk van de vakbonden en het middenveld in de schaduw stellen.
  • Werkloos op feestdag: ook een werkloze heeft recht op een vergoeding voor wettelijke feestdagen. Betaalt de (ex-)werkgever loon uit of ontvangt de werkloze een werkloosheidsvergoeding?

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit November 2016

  • Minimumpensioen: verhoging van 0,7% van het minimumpensioen op komst voor werknemers met een volledige loopbaan (45/45).
  • Betaling in cash beperkt: voortaan moet het loon verplicht giraal worden betaald. Enkel via een sectorale cao of door een impliciet akkoord of gebruik in je sector kan je nog cash uitbetaald worden.
  • Te jong? Te oud? Ondanks de antidiscriminatiewetgeving blijken vooroordelen omtrent de leeftijd van jongere en oudere werknemers moeilijk uit te roeien. Tijd voor een andere mentaliteit.
  • Postbusfirma's: het Europees Vakverbond publiceerde een rapport over postbusfirma's. Die hanteren praktijken om aan de fiscus te ontsnappen of bepaalde arbeidsomstandigheden af te dekken.
  • Weerverlet: in bepaalde sectoren betekenen te barre weersomstandigheden dat er niet kan gewerkt worden. Wat gebeurt er als je tijdelijk werkloos gesteld wordt wegens slecht weer?

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit Oktober 2016

  • Besparen bij zieken? Geregeld vernemen we dat er binnen de regering voorstellen circuleren over de aanpak van (langdurig) zieken. De regering stelt nu voor om de uitkering van zieken anders te berekenen.
  • Potje breken, potje betalen? Ben je altijd aansprakelijk indien je als werknemer tijdens de uitvoering van je arbeidsovereenkomst schade berokkent aan je werkgever of aan derden?
  • Collectief ontslag: wanneer kan in een bedrijf wettelijk sprake zijn van een collectief ontslag? En welke procedures moet de werkgever respecteren?
  • De gevaren van CETA en TTIP: het in de koelkast stoppen van TTIP mag dan wel goed nieuws lijken, toch zouden Amerikaanse bedrijven kunnen profiteren van de bepalingen in CETA nog voor TTIP zou zijn aangenomen.
  • Werkloos en in bijberoep zelfstandige: voortaan kan je als werkloze tijdens je werkloosheid beginnen met een zelfstandig bijberoep, met behoud van werkloosheidsuitkeringen gedurende maximum 12 maanden.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit September 2016

  • Geen gelukkige verjaardag: twee jaar regering-Michel, geen reden om te feesten. Een overzicht van alle genomen maatregelen die de belangen van de werknemers en de sociaal verzekerden aantasten.
  • Sociale verkiezingen: de ACLVB is er als enige op vooruitgegaan bij de sociale verkiezingen. Zowel in de profit als de non-profit, in alle gewesten, en zowel in de OR als in het CPBW.
  • Zware beroepen: de sociale partners in het Pensioencomité keurden een tussentijds verslag van de besprekingen over de zware beroepen goed. Ze zijn het erover eens dat in de eerste plaats voor een collectieve aanpak moet worden gekozen.
  • Aanwervingstest: sinds de afschaffing van de proefperiode wint de praktische aanwervingstest steeds meer aan belang. Aan welke voorwaarden moet die test voldoen? En wat als net dan een ongeval gebeurt?
  • Knelpuntberoepen: ben je volledig werkloos en vat je een studie aan, dan kan je vrijgesteld worden van een aantal verplichtingen in de werkloosheidsreglementering. Zeker als je studeert voor een knelpuntberoep.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit Juni-juli 2016

  • Opnieuw groei voor ACLVB: 10% meer stemmen in de OR, 11,48% meer in het CPBW
  • De maat is vol: De regering-Michel blijft de bevolking tegen zich in het harnas jagen. Zo'n 60 000 personen betoogden op 24 mei in Brussel.
  • Werkbaar werk? ACLVB-militanten deelden aan stations en in bedrijven lege papieren zakken uit waarin voorbijgangers symbolisch hun vrije tijd konden opbergen.
  • Europese Ondernemingsraad:  Over de Belgische vestiging van een Europees bedrijf wordt vaak buiten onze landsgrenzen beslist. Een zitje in de EOR is dus niet oninteressant.
  • Vakantie voor werklozen: Werklozen hebben recht op 4 weken vakantie. Ze moeten dan niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit Mei 2016

  • Stem voor de ACLVB-kandidaten: Waarom stemmen voor de kandidaten van lijst 1? Omdat ze gaan voor meer verhaal en minder kabaal. En om heel wat andere redenen natuurlijk.
  • Begrotingscontrole: Door de jongste begrotingscontrole wordt de last opnieuw bij de werknemers en de sociaal verzekerden gelegd. Dankuwel, regering!
  • In beroep tegen verkiezingsresultaat: Verliepen de sociale verkiezingen in je bedrijf niet zoals het wettelijk hoort? Als je beroep wil instellen bij de arbeidsrechtbank, moet je je spoeden.
  • Detacheringsrichtlijn herzien: De detacheringsrichtlijn is het instrument bij uitstek van diegenen die - legaal of illegaal - aan sociale dumping doen. De Europese Commissie wil de richtlijn herzien.
  • Werkloos op feestdagen: Mei, een maand met veel wettelijke feestdagen. Ook als werkloze heb je recht op die feestdagen. Betaalt je (ex-)werkgever loon uit of ontvang je een werkloosheidsvergoeding?

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit April 2016

  • Pensioenhervorming: Afbouw van de gelijkgestelde periodes, minder recht op het minimumpensioen … de maatregelen die de pensioenminister druppelsgewijs onthult, doen ons het ergste vrezen omtrent de pensioenhervorming.
  • Verkiezingen organiseren: De laatste fase in de aanloop naar de verkiezingen gaat van start. Wat dient intussen nog ondernomen voor de concrete organisatie van de verkiezingen?
  • Uitzendkrachten beter beschermd: Vakbonden en werkgevers bereikten een akkoord over de afschaffing van de 48-urenregel en over de elektronische ondertekening van uitzendcontracten.
  • Vakbondsrechten: De ACLVB lanceert met het Europees Vakverbond een campagne voor een betere naleving van de vakbondsrechten in heel Europa. Syndicale rechten zijn mensenrechten.
  • SWT en beschikbaarheid: Afhankelijk van het stelsel van SWT dat op jou van toepassing is, kan je soms vrijgesteld worden van de verplichting tot aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit Maart 2016

  • Werkbaar werk: De ACLVB wil in de sectoren en in de bedrijven onderhandelen voor een draaglijke werklast en een haalbaar werktempo. Bij de Liberale Vakbond staat de mens centraal in de economische processen.
  • Pensioenmaatregel discrimineert: De 25 miljoen euro die zijn voorzien voor het optrekken van de laagste pensioenen zouden slechts gaan naar een selecte groep gepensioneerden. De meeste gepensioneerden komen niet in aanmerking.
  • Spilindex wordt overschreden: Lonen en sociale uitkeringen zouden over een paar maanden weer de hoogte ingaan. Dat valt af te leiden uit voorspellingen van het Planbureau.
  • Kandidatenlijst indienen: In de periode van 15 tot 28 maart valt de datum X + 35, de dag waarop de kandidatenlijsten bij de werkgever uiterlijk moeten worden ingediend. Hoeveel kandidaten mogen op een lijst voorkomen?
  • Nieuwe aanpak werklozen: VDAB heeft in Vlaanderen de bevoegdheid over de controle op het zoekgedrag van werklozen overgenomen van de RVA. De controle wordt ingebouwd in het bemiddelingsproces.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit Februari 2016

  • Uitbetaling werkloosheidsuitkeringen: Het plan van de N-VA om vakbonden niet langer werkloosheidsuitkeringen te laten uitbetalen, beoogt verschillende doelen. Maar het houdt geen steek, zo beseffen de werklozen zelf.
  • Loonhandicap: Tegen eind dit jaar zouden de loonkosten in België 1,4% lager liggen dan in de buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. Meer dan ooit tijd dus om het beleid van loonmatiging te beëindigen.
  • Ben jij kandidaat? Wat zijn de voorwaarden om kandidaat te zijn bij de sociale verkiezingen? Kan de werkgever een veto stellen tegen je kandidatuur? En in welke mate ben je beschermd tegen ontslag?
  • Wincard: Dankzij je ACLVB-lidkaart geniet je kortingen in honderden handelszaken. Mooi meegenomen in tijden waarin de koopkracht onder druk staat.
  • Beslag op werkloosheidsuitkeringen: Je schuldeiser kan beslag leggen op je werkloosheidsuitkeringen. Maar de uitkeringen zijn gedeeltelijk beschermd tegen dit beslag. Een overzicht van de nieuwe grensbedragen.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit Januari 2016

  • Verkiezingsthema’s: Uit de enquête die we van juni tot september hielden, bleek eens te meer welke thema’s werknemers aan het hart liggen: werkbaar werk, kwaliteitsjobs, eindeloopbaan en koopkracht. Onze thema’s voor de sociale verkiezingen.
  • Sabine Slegers herbevestigd: De afgevaardigden in het Nationaal Comité herbevestigden het mandaat van Sabine Slegers. De Nationaal Secretaris kan zich verder inzetten voor een nog betere dienstverlening aan de leden en voor de verdediging van de sociale zekerheid.
  • Stakingsrecht: De ACLVB boog zich over het thema van het stakingsrecht, een basisrecht dat onder vuur ligt. De Liberale Vakbond loopt niet weg van het debat.
  • Vlaams Regionaal Comité: 360 afgevaardigden verzamelden in Leuven voor het jaarlijks Vlaams Regionaal Comité: een terugblik op de afgelopen vier jaren en een herbevestiging van het mandaat van Vlaams Gewestsecretaris stonden centraal.
  • Betaalde feestdagen: Ook voor werklozen bestaat het recht op een vergoeding voor de wettelijke feestdagen: hetzij als loon van de (ex-)werkgever, hetzij in de vorm van een werkloosheidsuitkering.

  Lees Online   Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart