Vrijuit 2018

Op deze pagina:

  Vrijuit december 2018

  • cover_vrijuit_09_18_nl.jpgIets bijverdienen: je hebt een job maar je wil in je vrije tijd iets bijverdienen. Je geniet werkloosheidsuitkeringen en er wordt je voorgesteld om tegen betaling een paar klussen te doen. Win advies in bij de ACLVB.
  • Fiscaliteit: de belastingaangifte wordt precies alsmaar ingewikkelder. Stel ons je vragen en laat je begeleiden bij het invullen van je aangifte, zodat je niet te veel betaalt.
  • Digitale ondersteuning: heb je het gevoel dat er door de te snelle digitale omwentelingen veel aan je voorbijgaat? De Liberale Vakbond geeft je tips om met de computer te werken en toont hoe je je veilig op het internet begeeft.
  • Mobiliteit: van punt a naar punt b gaan kan je tegenwoordig op heel wat manieren. Welk transportmiddel heeft welke prijs? Hoeveel kost je wagen je echt? Welke tegemoetkomingen voorziet je werkgever of de overheid?
  • Juridische dienstverlening: onze specialisten verlenen je graag rechtskundig advies bij een conflict met je werkgever of een socialezekerheidsinstantie. Indien nodig kan je ook voor de arbeidsgerechten op onze expertise rekenen.

  Lees online   Download PDF

  Vrijuit november 2018

  • cover_vrijuit_09_18_nl.jpgZware beroepen: op 2 oktober lieten de manifestanten zich even bezorgd uit over de leeftijd waarop ze met pensioen zullen mogen gaan als over de omstandigheden waarin ze tot dan zullen moeten werken.
  • SWT en landingsbanen: de 'jobsdeal' omvat maatregelen die de instapvoorwaarden voor SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) en voor landingsbanen nog verstrengen.
  • Syndicale discriminatie: wat zeggen wetgeving en rechtspraak over discriminatie op grond van de syndicale overtuiging van een werknemer?
  • Mobiliteit: de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad
   laten zich kritisch uit over elementen in de wetsontwerpen over het mobiliteitsbudget en de mobiliteitsvergoeding.
  • Persoonlijke gegevens: wanneer je werkloos wordt, moet je steeds je persoonlijke en familiale toestand aan de RVA aangeven. Ook tijdens je werkloosheid ben je verplicht de RVA op de hoogte te stellen van elke wijziging in je situatie.

  Lees online   Download PDF

  Vrijuit oktober 2018

  • cover_vrijuit_09_18_nl.jpgZware beroepen: een zwaar beroep uitgeoefend en dus op een redelijke leeftijd aan je pensioen beginnen, met een waardige uitkering? Zo ziet de regering het helaas niet.
  • Loopbaaneinde voorbereiden: om beter je loopbaaneinde voor te bereiden en te beslissen wanneer je met pensioen gaat, of om te weten aan welke pensioenuitkering je je mag verwachten, kan je terecht in je ACLVB-kantoor.
  • Arbeidsongeval: slachtoffer van een insectenbeet of een vechtpartij tijdens je werk? Wat wordt verstaan onder het begrip ‘door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst’ om te bepalen of het gaat om een arbeidsongeval?
  • Demografiefonds: mee dankzij de ACLVB-afgevaardigden kunnen al meer dan 45 000 werknemers in de chemiesector genieten van een demografieplan. Daarbij
   staat werkbaar en duurzaam werk centraal.
  • Digitale tools voor werklozen: volg de stand van je werkloosheidsdossier en je uitbetalingen op de website van ACLVB. Als je volledig werkloos bent, kan je ook je controlekaart online invullen.

  Lees online   Download PDF

  Vrijuit september 2018

  • cover_vrijuit_09_18_nl.jpgJobsdeal: De regering legt haar versie van de werkgelegenheidsmaatregelen op. Ze hanteert daarbij de stok (degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen) en de wortel, meer bepaald voor de invulling van de knelpuntberoepen.
  • Zware beroepen: Het debat is slecht van start gegaan met een regering die geobsedeerd is door de begrotingsdoelstellingen en de vakbonden die bekommerd zijn om de gezondheid van de werknemers.
  • Arbeidsongevallen: Wordt een blessure die je oploopt tijdens de middagpauze, een personeelsfeest of een teambuilding beschouwd als een arbeidsongeval?
  • In beeld: Begin dit jaar werd in de Kamer de wijziging van de 'camerawet' goedgekeurd. De inwerkingtreding ervan valt samen met die van de GDPR, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat brengt de nieuwe wet met zich mee?
  • Werkloos en studeren: Je bent volledig werkloos en je zou graag studies aanvatten. Onder bepaalde voorwaarden kan dat. Tijdens je studies ontvang je verder je uitkering en word je vrijgesteld van een aantal verplichtingen.

  Lees online   Download PDF

  Vrijuit juni-juli 2018

  • Zware beroepen: de sociale partners hebben een verdeeld advies uitgebracht over het wetsontwerp dat de basisregels voor zwaar werk in de privésector vastlegt.
  • Kennelijk onredelijk ontslag: in het laatste artikel in onze reeks rond kennelijk onredelijk ontslag worden de bewijsregels en de sanctie onder de loep genomen.
  • Privacy: sinds kort is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Ook de ACLVB springt zorgvuldig om met de gegevens van haar leden.
  • Vlaamse non-profit: de sociale partners bereikten een protocolakkoord over de maatregelen die de komende jaren in de verschillende Vlaamse non-profitsectoren ingevoerd zullen worden.
  • Werklozen en vakantie: hoe zit het met je recht op verlof als je werkloos bent? Wat zijn jeugdvakantie en seniorvakantie? En wat houdt de uitgestelde bezoldiging voor tijdelijke leerkrachten in?

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit mei 2018

  • Vrouwen en hun pensioen: het gemiddeld bedrag van een pensioen bij vrouwen – 882 euro – is al behoorlijk laag om waardig van te leven. De jongste ingrepen van de regering maken het er evenwel niet beter op.
  • Wet versterking economische groei en sociale cohesie: brutolonen van jongeren onder de 21 jaar, zonder werkervaring, kunnen opnieuw degressief worden. Ook de opzeggingstermijnen gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsrelatie veranderen.
  • Belastingaangifte: de belastingaangifte per gewest voor aanslagjaar 2018 is een feit, althans voor deel 1 van de aangifte. Toch blijft de personenbelasting complex.
  • Kennelijk onredelijk ontslag: wanneer je als werknemer aanvoert dat je ontslag kennelijk onredelijk is, zal er juridisch een dubbele toetsing plaatsvinden. Wat leren we uit de rechtspraak?
  • SWT en aangepaste beschikbaarheid: werklozen met bedrijfstoeslag moeten “aangepast” beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Onder bepaalde voorwaarden kan je als SWT’er wel vrijgesteld worden van die aangepaste beschikbaarheid.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit april 2018

  • Mobiliteitsbudget: de regering heeft eindelijk rekening gehouden met de opmerkingen van de sociale partners omtrent het aanmoedigen van duurzame mobiliteit. Naast 'cash for cars' komt nu ook het mobiliteitsbudget.
  • Ontslagen? Cao 109 voorziet in een recht voor elke werknemer om de redenen van zijn ontslag te kennen en in een schadevergoeding bij een kennelijk onredelijk ontslag.
  • Progressieve werkhervatting en vakantierechten: nieuw, ook een bediende bouwt voortaan volledige vakantierechten op bij halve dagen werkhervatting.
  • Private arbitragehoven illegaal? Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie doet hopen dat er een einde kan komen aan private arbitragemechanismen in het kader van bilaterale investeringsakkoorden.
  • Aangepaste beschikbaarheid oudere werklozen: voor oudere werklozen gelden aangepaste regels voor de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze volledig vrijgesteld worden.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit maart 2018

  • Nieuw in de personenbelasting: een nieuw jaar brengt normaal een aantal fiscale wijzigingen met zich mee. Vooral de tweede fase van de taxshift moet ervoor zorgen dat je als werknemer meer netto overhoudt.
  • Woon-werkverplaatsingen vergoed? De eventuele tussenkomst van je werkgever in de kosten voor woonwerkverplaatsingen hangt af van je vervoermiddel en van de afstand tussen je woonplaats en je werkplaats.
  • Dingdong, controlearts! Bij een arbeidsongeschiktheid mag je niet weigeren je te laten onderzoeken door een door je werkgever gemachtigde en betaalde geneesheer. Dat betekent?
  • Weduwenpensioen: het overlevingspensioen en de overgangsuitkering bieden de langstlevende huwelijkspartner de kans op een pensioen op basis van de loopbaan van de overleden huwelijkspartner. Meer over de voorwaarden.
  • Inschakelingsuitkeringen via ACLVB: Pas afgestudeerd en geen job? Jonge werklozen die niet onmiddellijk hun
   weg vinden op de arbeidsmarkt, kunnen inschakelingsuitkeringen krijgen.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit februari 2018

  • Geen akkoord over pensioenen: vakbonden en werkgeversorganisaties hebben aan het Nationaal Pensioencomité een verdeeld advies overgemaakt. Nu is de Regering terug aan zet.
  • Flexi-jobs: de drie vakbonden verzamelden voor de zetel van Comeos. Ze willen de werkgevers van de handel en diensten ontraden om flexi-jobs in te voeren.
  • Arbeidsongeschiktheid: welke verplichtingen heb je tegenover je werkgever als je ziek bent? Dien je verplicht een medisch attest over te maken? Moet je je onderwerpen aan een controle door een controlearts?
  • Uber is concurrentievervalsing: het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de ritjes-app Uber een vervoersbedrijf is, en niet enkel een online bemiddelingsplatform.
  • Beslag op uitkeringen: hoeveel er van je uitkering naar de afbetaling van je schulden kan gaan, wordt bepaald door beslaggrenzen. Een overzicht van de beslaggrenzen die gelden vanaf 2018.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit januari 2018

  • Eenheidsstatuut: ACLVB maakte een stand van zaken op over de harmonisering van de statuten arbeider/bediende. Hoe ver staat het eenmakingsproces nu? Welke heikele punten liggen nog op tafel?
  • Werken bij de concurrent? Een werknemer die de onderneming verlaat, mag nadien soms even geen soortgelijke activiteiten uitoefenen waardoor hij de onderneming nadeel zou kunnen berokkenen. Verneem meer over het concurrentiebeding.
  • Voordeel alle aard: stelt je werkgever je een gsm, tablet, laptop of pc ter beschikking voor persoonlijk gebruik? De fiscale en socialezekerheidsrechtelijke forfaits voor dat privégebruik zijn verlaagd.
  • Vlaams Regionaal Comité: het Vlaams Regionaal Comité vond dit jaar plaats op de terreinen van C-Mine Genk. Bijna 500 aanwezigen vanuit alle Vlaamse zones en diverse beroepssectoren hielden er ACLVB Vlaanderen tegen het licht.
  • Tijdelijke werkloosheid: 's winters zorgen slechte weersomstandigheden er al eens voor dat in bepaalde sectoren niet kan gewerkt worden. Waarop letten als je tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens slecht weer?

  Lees Online   Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart