Vrijuit 2017

Op deze pagina:

  Vrijuit December 2017

  • Vlaktaks: iedereen is het erover eens dat ons fiscaal stelsel dient te worden hervormd. Maar hoe? De ACLVB is allerminst voorstander van het voorstel van Open Vld voor een ‘sociale vlaktaks’.
  • Onder dwang: werknemers worden door hun werkgever soms onder druk gezet om ontslag te nemen of een document te ondertekenen. In bepaalde omstandigheden kan je die ontslagname of ondertekening aanvechten.
  • Eindejaarspremie: de meeste werknemers in de privésector hebben recht op een eindejaarspremie. Het recht kan voortvloeien uit een cao, de individuele arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of het gebruik.
  • Nieuwe detacheringsrichtlijn: de Europese ministers van Werk bereikten een akkoord over de herziening van de detacheringsrichtlijn. Dat betekent helaas nog lang niet het einde van misbruiken door detachering.
  • Werkloos op betaalde feestdag: ook als werkloze heb je recht op een vergoeding voor wettelijke feestdagen. Maar wie zal je wat betalen? Betaalt je (ex-)werkgever loon uit of ontvang je een werkloosheidsvergoeding?

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit November 2017

  • Belasting op inkomens uit vermogen: de ACLVB stelt voor om de fiscale druk op arbeid te verlichten en daarbij beter de inkomsten uit vermogen te belasten volgens het principe van een progressieve duale inkomstenbelasting.
  • Zware beroepen: de werkgevers hebben de methodologie verworpen die de vakbonden hadden voorgesteld om de zwaarte van de uitoefeningsvoorwaarden van alle beroepen te becijferen.
  • Schorsing van de opzeggingstermijn: ziekte, klein verlet, verlof om dwingende redenen, … schorsen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Welke invloed hebben ze op de opzeggingstermijn?
  • Werknemers van de platformeconomie: de ACLVB heeft samen met het Europees Vakbondsinstituut en IG-Metall in Frankfurt een vorming georganiseerd rond de syndicalisatie van werknemers in de platformeconomie.
  • Familiale en persoonlijke situatie: bij zijn inschrijving als werkzoekende moet een werkloze bij de RVA zijn persoonlijke en familiale toestand aangeven. Ook elke wijziging dient meteen gemeld, met de hulp van de ACLVB.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit Oktober 2017

  • Mist rond pensioenhervorming: als het gaat over de pensioenhervorming, buitelen de ministers over elkaar heen met plannen en beloftes. Om er daarna van terug te komen. Onduidelijkheid troef voor de werknemers!
  • Flexibiliteit zonder grenzen: de weg die in het Zomerakkoord ingeslagen wordt, is er een van nog meer flexibilisering, toenemende onzekerheid voor de werknemer en het ondermijnen van de sociale zekerheid. Pure flexibilisering op maat van de werkgevers.
  • Recht op sollicitatieverlof: tijdens je opzeggingstermijn heb je recht op sollicitatieverlof: verlof om een nieuwe job te zoeken. Om hoeveel dagen gaat het? En behoud je het recht als je intussen een nieuwe baan vond?
  • Baas leest mee? Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een werkgever veroordeeld die een te strikte controle uitoefende op de privé-mailtjes van zijn werknemer. Het ontslag van de werknemer werd disproportioneel bevonden.
  • Toegelaten activiteiten voor werklozen: je huis opknappen, vrijwilligerswerk doen, je bijberoep blijven uitoefenen, … welke activiteiten kan je als werkloze verrichten zonder dat je uitkering in het gedrang komt?

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit September 2017

  • Zomerakkoord: de regering heeft de begroting 2018 voorgesteld. Meteen kondigde ze ook een reeks socio-economische hervormingen aan, met serieuze gevolgen voor de werknemers en de uitkeringsgerechtigden.
  • Gelijkgestelde periodes: andermaal zijn besparingen in de pensioenen op til. Drie nieuwe maatregelen zouden ervoor zorgen dat de aan gepresteerde jaren gelijkgestelde periodes minder meetellen in de berekening.
   Betaald educatief verlof: is de werkgever verplicht je educatief verlof toe te staan? Hoeveel uren betaald educatief verlof kan je opnemen? En hoe zit het intussen met je loon? Een antwoord op de meest gestelde vragen.
  • Coach’Me werkt: de eerste twee groepen deelnemers van het project Coach'Me kwamen bijeen om een balans op te maken. Goed nieuws, meer dan de helft van ze vond een job.
  • Studeren als werkloze: je bent volledig werkloos en zou graag studies aanvatten? Dat kan: onder bepaalde voorwaarden kan je vrijgesteld worden van een aantal reglementaire verplichtingen. Met behoud van je uitkeringen.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit Juni-juli 2017

  • Zwaar beroep? In het kader van de pensioenhervormingen stellen de vakbonden een methodologie voor om de zwaarte van alle beroepen te berekenen. De gegevens daarvoor bestaan, ze zijn meetbaar en registreerbaar.
  • Ziek voor of tijdens je vakantie: Help! Vlak voor of tijdens je vakantie word je ziek of er overkomt je een ongeval. Wat zijn de gevolgen voor je recht op de vakantie en het gewaarborgd loon?
  • Belastingaangifte: Juni, dat betekent traditioneel tijd maken voor de belastingaangifte. De belastingbrief telt liefst 75 codes meer dan vorig jaar. Toelichting bij een paar nieuwigheden.
  • Vakantie voor werkzoekenden: Hoe zit het met je recht op vakantie als je werkzoekend bent? Wat zegt de wetgeving over jeugdvakantie of seniorvakantie? En over de uitgestelde bezoldiging voor tijdelijke leerkrachten?

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit Mei 2017

  • Mobiliteitsbudget: de sociale partners kwamen tot een unaniem advies over het mobiliteitsbudget. Vakbonden en werkgevers pleiten voor de keuze tussen verschillende vervoersmodi zodat iedereen mobieler wordt.
  • Mooie cijfers … Door de gunstige conjunctuur, strengere maatregelen en verscherpte controles zijn de werkloosheidscijfers van ons land vorig jaar gedaald. Maar daarmee is niet alles gezegd.
  • Zwanger = beschermd? Een werkneemster mag niet afgedankt worden omwille van haar zwangerschap of bevalling. Maar de werkgever kan haar toch ontslaan wegens dringende reden of om een voldoende reden.
  • Woonfiscaliteit: de nieuwe belastingaangifte telt liefst 161 codes voor de woonfiscaliteit. Opnieuw meer dan vorig jaar. Boosdoener nu zijn de nieuwe regels voor de leningen gesloten in 2016 in het Vlaams en Waals gewest voor de ‘eigen’ woning.
  • SWT en aangepaste beschikbaarheid: als werkloze met bedrijfstoeslag blijf je ingeschreven voor de arbeidsmarkt en mag je niet zomaar een passende job of opleiding weigeren. Soms kan je vrijgesteld worden van die aangepaste beschikbaarheid.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit April 2017

  • Koopkracht gedaald: uit een studie van het Europees Vakbondsinstituut blijkt dat België het enige Europese land is waar werknemers vorig jaar minder konden kopen met hun loon.
  • Welvaartsvast: het interprofessioneel akkoord 2017-2018 bevat een hoofdstuk over de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen. Een overzicht van de aanpassingen die op stapel staan.
  • Dringende reden bewijzen: ontslagen worden om dringende reden kan niet zomaar. De werkgever dient bewijs te leveren van onder meer de feiten die hij voor die dringende reden inroept.
   Deel van de koek: "Nu is het de beurt aan de Europese werknemers om beloond te worden voor hun inspanningen." Een nieuwe campagne van het Europees Vakverbond benadrukt dat de werknemers genoeg inleverden.
  • Aangepaste beschikbaarheid: voor oudere werklozen gelden aangepaste regels voor de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze volledig vrijgesteld worden van beschikbaarheid.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit Maart 2017

  • Instapleeftijden SWT: de sociale partners hebben er kunnen voor zorgen dat de instapleeftijden voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag minder snel opgetrokken worden.
  • Mobiliteitsbudget: de regering stelt het mobiliteitsbudget voor als oplossing voor het dichtslibben van onze wegen. De ACLVB wil niet dat dat nadelig uitdraait voor de werknemers. Zonder het doel van duurzame mobiliteit uit het oog te verliezen.
  • Dringende reden: in onze reeks over ontslag om dringende reden bespreken we nu een aantal feiten die in de praktijk veelvuldig als een dringende reden worden ingeroepen. Opgelet: niet elke fout wordt door de arbeidsgerechten op dezelfde manier beoordeeld.
  • Gelijkgestelde periodes: een aantal periodes waarin men niet werkt, leveren toch pensioen op. Dat
   zijn de gelijkgestelde periodes. Aan die gelijkstelling werden een aantal wijzigingen aangebracht.
  • Inschakelingsuitkeringen: jonge werklozen die niet onmiddellijk hun plaats vinden op de arbeidsmarkt,
   kunnen inschakelingsuitkeringen ontvangen. De ACLVB wijst hun de weg.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit Februari 2017

  • Cao 103ter tijdskrediet: Het tijdskrediet met motief wordt uitgebreid. De landingsbanen blijven behouden. En het tijdskrediet zonder motief wordt geschrapt.
  • Dringende reden: Bij een ontslag om dringende reden moet de kennisgeving volgens een strikte procedure verlopen. Wat zeggen wetgever en rechtspraak over de termijn, vorm, taal en inhoud van de kennisgeving?
  • Zware beroepen: De budgetten die de regering voorziet opdat mensen met een zwaar beroep vroeger met pensioen kunnen gaan, zijn ontoereikend.
  • Studentenarbeid: De berekening voor de tewerkstelling van jobstudenten werd versoepeld. Sinds 1 januari mogen ze per jaar 475 uur werken in plaats van 50 dagen.
  • Beslag op uitkeringen: Als je schulden hebt, kan je schuldeiser beslag leggen op je werkloosheidsuitkering. De grensbedragen 2017 die gelden bij beslag op sociale uitkeringen, zijn bekend.

  Lees Online   Download PDF

  Vrijuit Januari 2017

  • Gelijkgestelde periodes: de regering snoeit in de periodes die gelijkgesteld worden bij de berekening van de pensioenuitkeringen. Geen genade dus voor wie het al tijdens zijn loopbaan eens financieel moeilijk gehad heeft.
  • Tweede pensioenpijler: je persoonlijke stand van zaken van je aanvullend pensioen kan je voortaan raadplegen op de website mypension.be.
  • Dringende reden: het niet naleven van de strikte formaliteiten bij een ontslag om dringende reden kan leiden tot de onregelmatigheid van dat ontslag. Ook als de feiten zeer ernstig zijn.
  • Nieuwe WINcard: Vond je de nieuwe WINcard in je brievenbus? Stop ze niet te ver weg. Ze levert je kortingen op in honderden handelszaken, restaurants, pretparken en zelfs in tankstations.
  • Inkomensgarantie-uitkering: ga je als werkloze opnieuw aan het werk in een deeltijdse job, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een bijkomende uitkering van de RVA krijgen, bovenop je deeltijds loon.

  Lees Online   Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart