banner-vergroening-wagenpark.jpg

Advies sociale partners wet vergroening fiscaliteit bedrijfswagens en mobiliteitsbudget

30/09/2021 - 09u

In mei bereikte de regering een eerste politiek akkoord over een fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit. Kort daarop werden de sociale partners in de NAR en de CRB gevraagd hun advies uit te brengen over dit wetsontwerp. Het advies werd goedgekeurd door de gemengde NAR/CRB-Raad.

Werknemers- en werkgeversorganisaties vragen unaniem aan de regering en het parlement met volgende standpunten rekening te houden:

Snellere evaluatie van de impact

De voorziene evaluatie van de wet tegen ten laatste 30 april 2026 zal te laat komen. We vragen een bijkomende globale evaluatie ten laatste in 2023.

Binnen 1 jaar na de inwerkingtreding vragen we bovendien 2 bijkomende evaluaties:

  1. De bestaande (para)fiscale gunstregels blijven gelden voor bedrijfswagens aangekocht, geleased of gehuurd voor 1 juli 2023. Deze overgangsmaatregel geldt echter enkel voor werkgevers en niet voor werknemers. Het voordeel van alle aard waarop werknemers belast worden zal door de vergroening van het bedrijfswagenpark sterk stijgen voor bedrijfswagens met CO2-uitstoot. Werknemers die niet de vrije keuze hebben voor een groene bedrijfswagen dreigen zo de rekening te betalen. We vragen deze situatie nauwlettend in het oog te houden en binnen het jaar reeds te evalueren.
  2. Door de administratieve hinderpalen weg te nemen die het mobiliteitsbudget complex maakten, wordt het beheer ervan door werkgevers eenvoudiger. Indien de praktijk dit ook aantoont vragen we om binnen een jaar te onderzoeken hoe het mobiliteitsbudget nog verder kan worden aangemoedigd zodat meer werknemers er toegang toe krijgen.

Met het oog op deze evaluaties vragen de sociale partners ook een bijkomende gegevensverzameling en de terbeschikkingstelling hiervan aan hen op jaarlijkse basis. 

Eerlijke fiscale stimulans elektrische laadpalen

Een belastingvoordeel voor privé-laadpalen is een leuk extraatje voor wie een elektrische auto koopt (of ter beschikking heeft via zijn werkgever) en daarnaast beschikt over een eigen parkeerplaats. Als duurzame mobiliteitsmaatregel is deze echter niet efficiënt. De sociale partners vragen daarom (opnieuw) de zogenaamde buitenkanseffecten van deze maatregel te onderzoeken.

Ook social-profitondernemingen verdienen ook een verhoogde kostenaftrek voor de installatie van publiek toegankelijke elektrische laadstations. De maatregel in de vennootschapsbelasting moet daarom uitgebreid worden naar de rechtspersonenbelasting.

Anti-misbruikbepalingen en vereenvoudiging mobiliteitsbudget

Om de toegang tot het mobiliteitsbudget voor werknemers te vereenvoudigen vragen de sociale partners de afschaffing van de voorwaarde in hoofde van de werknemer om reeds minstens 12 maanden over een bedrijfswagen te beschikken of er aanspraak op te maken. Deze wachttermijn kan dus verdwijnen.

Om het risico op oneigenlijk gebruik van het mobiliteitsbudget te vermijden zal dit voortaan minimaal 3.000 euro en maximaal 16.000 euro op jaarbasis moeten bedragen.

Tot slot moedigen de sociale partners de administratieve vereenvoudiging aan door de voorgestelde forfaitaire berekening van de waarde van het mobiliteitsbudget aan de hand van een bij KB vastgelegde formule. Zij wensen wel betrokken te worden bij de verdere uitwerking hiervan en daarnaast ook deze forfaitaire berekening uit te breiden naar de berekening van de bestedingen binnen pijler 1 van het mobiliteitsbudget (milieuvriendelijke bedrijfswagen).

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart