banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: beroepsziekten

27/03/2020 - 15u

Laatste update: 28/5/2020, 14:00


Corona

Deze pagina maakt deel uit van een reeks veelgestelde vragen over Corona en de gevolgen ervan voor werknemers. Lees ook onze FAQ’s over andere onderwerpen. Meer infoOp deze pagina:


Kan COVID-19 worden erkend als beroepsziekte in de gezondheidssector?

Ja, Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, heeft bevestigd dat personen met Covid-19 die werkzaam zijn in de gezondheidssector (ook leerlingen en studenten die stage lopen) en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor een schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

Op 16/4/2020 werden de oorspronkelijke richtlijnen en criteria bijgestuurd:
 

Personeel dat bepaalde activiteiten uitvoert

 • ambulanciers betrokken bij het vervoer van Covid-19 patiënten werd uitgebreid tot personeel dat instaat voor het vervoer van patiënten die besmet of mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2
 • werden verder aan de lijst van activiteiten toegevoegd :
  • personeel van triageposten die specifiek zijn opgezet om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2;
  • personeelsleden die, met het oog op diagnosestelling, onderzoeken uitvoeren of klinische stalen afnemen bij patiënten die mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2;
  • Laboranten die manipulaties in open fase uitvoeren met klinische stalen van verdachte of bevestigde gevallen ter analyse van een SARS-CoV-2 besmetting.
    

Personeel werkzaam in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen

De bestaande opsomming voor personeel in de ziekenhuizen blijft behouden.

Personeel werkzaam in “andere diensten” en in verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van Covid-19 heeft voorgedaan, werd verduidelijkt door andere ziekenhuisdiensten en verzorgingsinstellingen;

Onder uitbraak wordt nu verstaan twee of meer gevallen binnen een periode van maximum twee weken (moeten niet meer geclusterd zijn).

Met verzorgingsinstellingen worden gelijkgesteld woonzorgcentra,  rusthuizen en collectieve woonvormen voor zieken en personen met een handicap.
 

Ander personeel

Personeelsleden met Covid-19 die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen, kunnen toch voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een Covid-19 patiënt.
 

Voorwaarden

 1. Je moet werkzaam zijn in één van de geviseerde gezondheidsberoepen of je moet welbepaalde activiteiten uitoefenen en
 2. Je moet een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus.

Op de website van Fedris werd een FAQ Covid-19 geplaatst die regelmatig aangevuld wordt.

 • welke gezondheidsberoepen of activiteiten in aanmerking komen,
 • hoe de ziekte moet worden bewezen
 • welke informatie opgenomen moet worden in de aanvraag,
 • welke procedure moet worden gevolgd.
 • specifiekere informatie over wie in aanmerking komt.

Klik op https://www.fedris.be/nl/FAQ-Covid-19 voor de volledige en actuele teksten.
 

Tijdelijke erkenning Covid-19 als beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten

Om in te spelen op de bijzondere situatie van de werknemers in ondernemingen in cruciale sectoren en in de essentiële diensten die hun activiteiten hebben moeten voortzetten werd de lijst van beroepsziekten (KB 28-3-1967)uitgebreid met code 1.404.04 .

Deze code omvat :”Elke ziekte veroorzaakt door SARS-CoV-2 bij werknemers die beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend in de ondernemingen in cruciale sectoren en in de essentiële diensten gedurende de periode van 18 maart 2020 tot 17 mei 2020 , voor zover het bestaan van de ziekte werd vastgesteld tussen 20 maart 2020 en 31 mei 2020.”

Deze uitzonderingsregeling houdt dus in dat als beroepsziekte zal worden erkend:

 • “elke ziekte veroorzaakt door SARS-CoV-2 bij de werknemers,
 • die beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend in de ondernemingen in cruciale sectoren en in de essentiële diensten gedurende de periode 18 maart 2020 tot 17 mei 2020,
 • voor zover het bestaan van de ziekte werd vastgesteld tussen 20 maart 2020 en 31 mei 2020.”

Als in het kader van de evaluatie van de exitstrategie voor het beëindigen van de lockdownmaatregelen het nodig zou zijn opnieuw beperkingen in te stellen,zal de reactivering van de nieuwe ziektecode tot andere periodes mogelijk zijn via eenvoudig KB en zal geen volmachtenbesluit meer nodig zijn.
 

Wie zal in aanmerking komen voor de uitzonderingsregel?

Bovenstaande houdt in dat enkel werknemers die beroepsactiviteiten in de ondernemingen in cruciale sectoren en in de essentiële diensten hebben uitgeoefend, gedurende de periode van 18 maart 2020 tot 17 mei 2020 in aanmerking komen voor deze regeling mits twee voorwaarden voldaan zijn:

 1. Op voorwaarde dat de werkomstandigheden of de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteiten het geregeld onmogelijk maken om een afstand van 1,5 meter te bewaren in de contacten met andere potentieel besmette personen.
 2. Op voorwaarde dat het niet ging om thuiswerk in het kader van telewerk.
   

Hoe moet de ziekte worden bewezen?

U zult moeten aantonen dat u in aanmerking komt voor de uitzonderingsregeling, dat betekent dat u zult moeten bewijzen dat u besmet bent met COVID-19. Dat kunt u op 2 manieren aantonen:

 • Ofwel via een betrouwbare laboratoriumtest
 • Ofwel voor de ernstigere gevallen met behulp van een suggestieve klinische tabel vergezeld van een CT-scan van de thorax compatibel met die klinische tabel.

Bovendien zal u een beschrijving van de werkomstandigheden moeten geven waaruit blijkt dat de afstand van 1,5 meter tov andere personen niet kon worden nageleefd bij de uitoefening van je werk.

Door de opname in het lijstensysteem wordt de bewijslast voor deze sectoren gevoelig verminderd en moet het slachtoffer het determinerend oorzakelijk verband vereist in het open systeem hier niet bewijzen .
 

Welke schade zal worden vergoed?

Als uw ziekte erkend wordt als een beroepsziekte onder de uitzonderingsregeling, dan zult u vergoed worden voor volgende schade:

 • De kosten gemaakt voor gezondheidszorg ten vroegste 120 dagen voor de datum van de aanvraag
 • De blijvende arbeidsongeschiktheid ten vroegste 120 dagen voor de datum van de aanvraag
 • De tijdelijke arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid minstens 15 (kalender)dagen duurt.
 • Het overlijden.

Opgelet : Deze tekst is gebaseerd op een ontwerptekst  van Fedris. Het volmachtenbesluit dat deze regeling effectief zal invoeren moet wel nog gepubliceerd worden vooraleer Fedris tot onderzoek en vergoeding kan overgaan!
 

Ik ben vrijwilliger en zet mij in voor de bestrijding van het coronavirus. Wat als ik zou overlijden door een Covid-19-besmetting?

Binnen Fedris wordt een “Schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers Covid-19- slachtoffers” opgericht waardoor bepaalde vrijwilligers in geval van overlijden als gevolg van een Covid-19-besmetting in de loop van uw vrijwilligersactiviteiten verzekerd worden.

De "vrijwilliger" zoals bedoeld in het koninklijk besluit is elke persoon die een activiteit uitoefent:

 • zonder bezoldiging noch verplichting,
 • ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel,
 • die wordt georganiseerd door een andere organisatie dan het gezins- of privéverband van degene die de activiteit verricht;
 • en die niet wordt verricht door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling;

Van de verenigingswerkers komen alleen sommige categorieën in aanmerking voor een tegemoetkoming:

 • de begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties evenals bij het transport van en naar de school;
 • met naleving van de regelgeving betreffende kwaliteitsvereisten voor het beroepshalve uitoefenen van die activiteiten: ondersteuning bieden in woonzorgcentra evenals in voorzieningen voor personen met een handicap aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen;
 • de opvang van baby's en peuters en buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

De vergoeding in geval van overlijden zal worden betaald aan een beperkt aantal rechthebbenden ten laste, door een het nieuw “schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers Covid-19-slachtoffers”.

 De vergoeding zal bestaan uit:

 • Een eenmalig forfaitair bedrag, waarvan het bedrag afhankelijk is van de verhouding tussen de overledene en de rechthebbende.
 • Een vergoeding van maximum 1.020 euro voor de begrafeniskosten. Diegene die deze kosten heeft betaald, zal die vergoeding betaald krijgen.

Als rechthebbende worden aanzien: 

 • de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende met wie een overeenkomst van samenwoning was afgesloten die de partijen een hulpverplichting oplegt die, zelfs na een eventuele verbreking, financiële gevolgen kan hebben (kapitaal van 18.651 euro);
 • de langstlevende echtgenoot die uit de echt of van tafel en bed is gescheiden en die wettelijk of conventioneel onderhoudsgeld genoot ten laste van het slachtoffer, alsook, in het kader van een ontbonden wettelijke samenwoning, de langstlevende partner die conventioneel onderhoudsgeld genoot ten laste van het slachtoffer (kapitaal van 9.325,50 euro);
 • de kinderen, zolang ze recht hebben op kinderbijslag en in elk geval tot de leeftijd van 18 jaar (kapitaal van 15.542,50 euro);

Bovenstaande regeling is enkel van toepassing op overlijdens van vrijwilligers die werden veroorzaakt door Covid-19, die plaatsvonden in een periode tussen 10/03/2020 en 01/07/2020 en op overlijdens die zich voordoen na deze periode, op voorwaarde dat het bewijs van besmetting voor het einde van de voornoemde periode is geleverd. Het bewijs van besmetting moet geleverd worden door middel van een betrouwbare laboratoriumtest ofwel door een suggestief klinische presentatie bevestigd door een compatible CT-thorax. 

De aanvraag moet ingediend worden bij Fedris door middel van een formulier ter beschikking gesteld door Fedris en moet de bewijzen bevatten dat het overlijden van de vrijwilliger het gevolg is van een besmetting en dat de vrijwilliger, buiten zijn of haar huis, een activiteit als vrijwilliger heeft uitgevoerd tijdens de periode tussen 1 maart en 1 juli 2020. Fedris kan uiteraard een verder onderzoek instellen.

Gezondheidskosten die u heeft moeten maken, zullen (zoals altijd) worden gedekt door de verplichte ziekteverzekering.

Wordt u ziek zonder overlijden, dan zult u in geval van inkomensverlies beroep kunnen doen op het gewaarborgd loon of de sociale zekerheid.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart