banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: consumentenvragen

30/03/2020 - 10u

Wat als ik door mijn tijdelijke werkloosheid moeilijkheden ondervind om mijn maandelijks woonkrediet af te lossen?

Personen die ten gevolge van de coronacrisis inkomensverlies lijden kunnen een uitstel van betaling van hun woonkrediet krijgen. Hierdoor kan u vanaf 1 april tot en met 30 april een aanvraag indienen om gedurende zes maanden vrijgesteld worden van uw maandelijkse afbetaling, tot uiterlijk 31 oktober 2020. Aanvragen die pas na 30 april worden ingediend zullen eveneens 31 oktober als einddatum hebben.

U moet hiervoor wel kunnen bewijzen dat u inkomensverlies lijdt, bijvoorbeeld door een situatie van tijdelijke werkloosheid of ziekte ten gevolge van Covid-19. Bij koppels die samen een lening hebben lopen volstaat het dat één van de twee personen een inkomensverlies lijdt. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u onvoldoende spaargeld hebt om dit inkomensverlies op te vangen, zijnde minder dan 25.000 euro.

Het is enkel mogelijk om betalingsuitstel te vragen wanneer dit uw enige en eigen woning is en er geen sprake was van een betalingsachterstand vanaf 1 februari 2020.

Wanneer uw netto gezinsmaandinkomen lager is dan 1.700 euro (na aftrek van het hypothecair krediet en inclusief inkomsten als alimentatie, maar exclusief kindergeld), zal u geen bijkomende interesten moeten betalen voor de periode van zes maanden zonder betaling en betaalt u zes maanden later exact dezelfde maandelijkse afbetaling. Indien uw netto gezinsmaandinkomen hoger is, zal uw maandelijkse afbetaling wat hoger worden omdat de uitgestelde interesten zullen worden verrekend.

Ten slotte dient nog vermeld te worden dat banken geen dossierkosten zullen aanrekenen. Aangezien de banken verschillende randvoorwaarden opleggen, is het aangewezen om de nodige bewijsstukken te verzamelen en zeker enkele dagen voor de vervaldag van uw maandelijkse afbetaling contact op te nemen met uw bank.

Ook wie een sociale woonlening heeft en moeilijkheden ondervindt omwille van de coronacrisis kan uitstel van betaling vragen. Hiervoor neem je contact op met de kredietvertrekker.
 

Wat als ik door mijn tijdelijke werkloosheid moeilijkheden ondervind om een verzekeringspremie af te lossen?

De verzekeringssector heeft recent beslist dat personen die ten gevolge van de coronacrisis inkomensverlies lijden, een uitstel van betaling van bepaalde verzekeringspremies kunnen krijgen. Dit geldt al zeker voor premies voor de schuldsaldoverzekering in het kader van een woonkrediet, en ook voor een premie voor een brandverzekering kan uitstel gevraagd worden zonder dat dit gevolgen heeft voor het gedekte risico. Daarnaast kan u ook contact opnemen met uw verzekeraar om uitstel te vragen voor andere soorten verzekeringen. Hoewel er nog geen duidelijke criteria voor deze regeling bestaan, kan men ervan uitgaan dat u net als bij de regeling voor uitstel van betalingen voor woonkredieten zal moeten kunnen bewijzen dat u inkomensverlies lijdt door de coronacrisis en over onvoldoende spaargeld beschikt. Neem in elk geval direct contact op met uw verzekeraar wanneer u betalingsmoeilijkheden ondervindt.
 

Wat als ik moeilijkheden ondervind om een maandelijks consumentenkrediet af te lossen?

Personen die ten gevolge van de coronacrisis inkomensverlies lijden, kunnen een uitstel van betaling van hun consumentenkrediet krijgen. Onder deze regeling vallen zowel het klassiek consumentenkrediet, het hypothecair krediet met roerende bestemming als kredietopeningen. Het maandelijks af te betalen bedrag dient minimaal 50 euro te bedragen.

U kan voor de periode die loopt van 1 mei 2020 tot en met 31 juli 2020 een aanvraag indienen om gedurende deze drie maanden vrijgesteld te worden van uw maandelijkse afbetaling. Bij kredietopeningen gaat het dan om een verlenging van de nulstellingstermijn. U moet hiervoor wel kunnen bewijzen dat u inkomensverlies lijdt, bijvoorbeeld door een situatie van tijdelijke werkloosheid of ziekte ten gevolge van Covid-19. Bij koppels volstaat het dat één van de twee personen een inkomensverlies lijdt, ook al staat het consumentenkrediet niet op de naam van de persoon die inkomensverlies lijdt. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u onvoldoende spaargeld hebt om dit inkomensverlies op te vangen, zijnde minder dan 25.000 euro. Het eventueel opgespaarde kapitaal in het kader van pensioensparen wordt hier niet bij gerekend. Een laatste voorwaarde is dat er geen sprake is van een betalingsachterstand van meer dan één maand op 1 april 2020. Indien u na afloop van de periode van drie maanden nog steeds inkomensverlies lijdt, is het mogelijk om nog eens drie bijkomende maanden uitstel van betaling te krijgen.

Gedurende de volledige periode van uitstel moeten er geen kapitaalaflossingen en intresten betaald worden, maar de uitgestelde intresten blijven wel verschuldigd. Deze kunnen nadien worden verrekend bij de resterende terugbetalingstermijnen. Ten slotte dient nog vermeld te worden dat banken geen dossierkosten mogen aanrekenen om een aanvraag tot betalingsuitstel af te handelen.
 

Wat als ik moeilijkheden ondervind om mijn maandelijkse bijdrage aan mijn individueel pensioensparen af te lossen?

Wanneer u aan individueel pensioensparen doet, zal u doorgaans een afspraak hebben gemaakt met uw bank om maandelijks een bepaalde bijdrage te storten via een bankdomiciliëring. In veel gevallen zal dit gaan om het maximaal fiscaal aftrekbare bedrag, verdeeld over 12 maanden. U kan echter op elk moment deze maandelijkse bijdrage stopzetten, dus indien u ten gevolge van de coronacrisis financiële moeilijkheden ondervindt, kan het aangewezen zijn om deze betalingen tijdelijk stop te zetten. U kan nog steeds later in 2020 bijkomende bijdragen storten om alsnog het maximaal fiscaal aftrekbare bedrag te bereiken. Indien u dit niet doet, zal u wel nog de reeds gestorte bijdragen en bijdragen die u later in 2020 stort na afloop van de stopzetting fiscaal kunnen aftrekken voor het inkomstenjaar 2020.
 

Wat zijn mijn rechten wanneer mijn pakketreis wordt geannuleerd?

Wanneer een reisorganisatie uw pakketreis annuleert omdat er vanuit de FOD Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies wordt gegeven, kan de reisorganisatie in kwestie u een alternatief voorstellen. Dit kan gaan om een alternatieve reis of vertrekdatum, of een voucher waarbij u ter waarde van het betaalde bedrag een nieuwe reis kan boeken bij de reisorganisatie. Indien u echter niet akkoord bent met dit alternatief, is de reisorganisatie in principe verplicht om uw volledige pakketreis terug te betalen. Door de uitzonderlijke situatie waarin de reissector zich nu bevindt, heeft de minister van Economie echter beslist dat deze verplichting tot terugbetaling niet van toepassing is en dat reisorganisaties zich kunnen beperken tot het geven van een voucher. Het valt af te wachten of de minister zich aan dit standpunt kan houden, aangezien deze regeling in principe strijdig is met het Europees consumentenrecht. Maar door deze regeling zal u vooralsnog geen terugbetaling kunnen eisen.
 

Wat zijn mijn rechten wanneer mijn individueel geboekte reis wordt geannuleerd?

Wanneer uw vlucht wordt geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij, heeft u recht op een terugbetaling van deze vlucht. Luchtvaartmaatschappijen kunnen u echter ook een nieuwe vlucht aanbieden, wat in praktijk neerkomt op een voucher die u kan gebruiken om een nieuwe vlucht te boeken, die doorgaans geldig is voor een periode van één jaar. In principe heeft u op basis van het Europees consumentenrecht steeds de mogelijkheid om alsnog een terugbetaling te eisen, maar in deze uitzonderlijke omstandigheden zal het niet bij elke luchtvaartmaatschappij eenvoudig zijn om dit recht af te dwingen. De aangeboden regeling verschilt ook sterk tussen de luchtvaartmaatschappijen onderling, dus het is aangewezen om de website van uw luchtvaartmaatschappij te consulteren. Verschillende luchtvaartmaatschappijen bieden nu ook de mogelijkheid om kosteloos een geplande vlucht te verplaatsen naar een latere datum. Indien u bijkomende vragen zou hebben, kan u contact opnemen met uw luchtvaartmaatschappij, maar reken hierbij op lange wachttijden.

Wanneer u daarnaast op eigen houtje ook een hotel hebt geboekt, zal u moeten proberen zelf die boeking kosteloos te laten annuleren. Wanneer u rechtstreeks bij een hoteleigenaar hebt geboekt, is het aangewezen om met hen contact op te nemen. Indien u hebt geboekt via een boekingsplatform zoals Booking.com of Airbnb, wordt door de uitzonderlijke situatie vaak de mogelijkheid aangeboden om de gemaakte boekingen kosteloos te annuleren. Voor de concrete voorwaarden neemt u best een kijkje op de website van het platform waarmee u een boeking hebt uitgevoerd. Een dergelijke regeling is echter niet bij elk platform van toepassing, sommige zullen u doorverwijzen naar de hoteleigenaar om een regeling te treffen. Het is echter ook mogelijk dat hoteleigenaars zelf de boeking annuleren, ten gevolge van restricties op toerisme in het land van bestemming. In dat geval zullen zij u volledig terugbetalen.
 

Ik heb een annulatieverzekering afgesloten voor mijn reis, kan ik die gebruiken om mijn reis kosteloos te annuleren?

Een uitbraak van een pandemie zoals het coronavirus valt normaal gezien niet onder de voorwaarden om een geplande reis kosteloos te kunnen annuleren, hoewel er bepaalde verzekeraars zijn die wel een annulering mogelijk maken wanneer er sprake is van een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken. Dit is echter bij de meeste verzekeraars niet het geval, en ook de annulatieverzekering die van toepassing is voor reizen geboekt met golden kredietkaarten kan hier niet gebruikt worden. Wanneer u echter zelf zou getroffen worden door het coronavirus en bijgevolg door ziekte niet op reis kan vertrekken, kan u wel beroep doen op uw annulatieverzekering, zoals dat ook het geval is bij andere ziektes en letsels.
 

Wat zijn mijn rechten wanneer een evenement waarvoor ik een ticket had niet plaatsvindt?

Indien het evenement waarvoor u een ticket had gekocht niet plaatsvindt maar wordt uitgesteld naar een andere datum, is de organisator niet verplicht om uw ticket terug te betalen, op voorwaarde dat het evenement binnen het jaar volgend op de originele datum plaatsvindt. Indien het evenement volledig wordt afgelast, heeft u recht op een volledige terugbetaling. Door de uitzonderlijke situatie die de coronacrisis met zich meebrengt, heeft de regering evenwel beslist dat organisatoren de tijd krijgen tot uiterlijk 20 september 2020 om deze terugbetaling uit te voeren.
 

Mag mijn fitnesscentrum tijdens de sluiting mijn maandelijkse domiciliëring blijven afhouden?

Er is vooralsnog geen regeling getroffen voor een verplichte bevriezing van maandelijkse bijdragen aan fitnesscentra voor wie een contract van langere duur heeft afgesloten. Ondertussen zijn er wel al voorbeelden van ondernemingen in de sector die aan hun klanten de mogelijkheid bieden om de betalingen tijdelijk te laten bevriezen. Het is aangewezen om in deze situatie de website van uw fitnesscentrum te consulteren of contact men hen op te nemen. U kan voorlopig echter niet afdwingen dat uw maandelijkse bijdrage wordt stopgezet.
 

Nog vragen?

Er werden verschillende maatregelen aangekondigd om de impact van de coronacrisis op consumenten, zelfstandigen en bedrijven te helpen opvangen. De maatregelen worden genomen door zowel de overheid als de bank- en verzekeringssector. Wie hier vragen over heeft, kan terecht bij een callcenter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze maatregelen zijn bestemd voor wie financieel getroffen wordt door de coronacrisis en hebben bijvoorbeeld betrekking op een uitstel van betaling voor hypotheekleningen, een uitstel van betaling van belastingen en een uitstel van betaling van verzekeringspremies en van bijdragen voor tweedepijlerpensioenen.

De FSMA, als toezichthouder met een focus op consumentenbescherming, heeft een callcenter voor wie vragen heeft over deze maatregelen. Het callcenter biedt zelf antwoorden op een aantal vragen en verwijst door naar de instanties die over een bepaald onderwerp meer gedetailleerde informatie ter beschikking stellen.

Het callcenter is bereikbaar: ofwel schriftelijk via een contactformulier ofwel telefonisch iedere werkdag tussen 8 en 18 uur via de nummers:

8-13 uur

13-18 uur

02/2205 837

02/2205 842

02/2205 255

02/2205 241

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart