banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: pensioen

27/03/2020 - 14u

Is er invloed van de tijdelijke werkloosheid op mijn latere pensioen?

Werkloosheid waarvoor u een uitkering hebt mogen ontvangen, telt mee bij de berekening van het werknemerspensioen. Het pensioenbedrag voor perioden van tijdelijke werkloosheid wordt berekend op basis van het normaal fictief loon (≈het gewoonlijke loon).
 

Ik ben al met pensioen maar heb een bijverdienste. Kan ik een tijdelijke werkloosheidsuitkering cumuleren met mijn pensioen?

In principe is een cumulatie van vervangingsinkomens met een rust- of overlevingspensioen niet mogelijk. Een afwijking hierop bestaat voor het overlevingspensioen. In geval van een overlevingspensioen kan gedurende maximaal 12 maanden een cumulatie plaatsvinden.

Dat betekent dat gepensioneerden geen pensioen zullen ontvangen, als ze geen afstand doen van hun tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Indien deze uitkering wordt toegekend omwille van het coronavirus, zal zij WEL gecumuleerd kunnen worden met een rust- of overlevingspensioen. De cumulatie zal enkel toegestaan zijn voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht en economische oorzaken met inbegrip van elk hierbij toegekend supplement op voorwaarde dat de werkloosheid te wijten is aan het coronavirus EN de uitkering betrekking heeft op de periode vanaf 1 maart 2020. Deze maatregel werd verlengd tot en met 30 september 2021 (onder voorbehoud van publicatie in Belgisch Staatsblad).
 

Wat als ik arbeidsongeschikt word?

Is uw werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd, dan kunnen niet-gepensioneerde werknemers aanspraak maken op ziekte-uitkeringen. Echter als gepensioneerde werknemer is het in principe niet toegestaan om een ziekte-uitkering samen met uw pensioen te ontvangen.

Indien een ziekte-uitkering wordt toegekend omwille van het coronavirus, zal zij WEL gecumuleerd kunnen worden met een rust- of overlevingspensioen. De cumulatie zal enkel toegestaan zijn als de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan het coronavirus EN de uitkering betrekking heeft op de periode vanaf 1 maart 2020. Deze maatregel neemt een einde op 30 juni 2020, maar kan worden verlengd door de regering. Deze maatregel wordt verlengd tot en met 30 september 2021 (onder voorbehoud van publicatie in Belgisch Staatsblad).
 

Ik ben gepensioneerd, maar wil mij inzetten voor de bestrijding van het coronavirus. Wat met de grenzen van toegelaten activiteit?

Indien u de wettelijke pensioenleeftijd voorbij bent (u wordt dus dit kalenderjaar 65 jaar of u bent ouder), zijn er sowieso geen grenzen meer van toepassing op uw eigen pensioen. Dit is ook het geval indien u een loopbaan van 45 voltijdse jaren achter de rug had op de ingangsdatum van uw pensioen (dit wordt steeds bevestigd op uw pensioenbeslissing die u mocht ontvangen van de pensioendienst). Bij een overschrijding van de toegelaten grenzen, zal het rust- of overlevingspensioen worden verminderd.

Aangezien we ons in een uitzonderlijke situatie bevinden, zullen de inkomsten van personen die zich inzetten om te helpen in de strijd tegen de pandemie, niet in aanmerking worden genomen om te bepalen of de toegelaten grenzen in 2020 worden overschreden. Deze maatregel neemt een einde op 30 juni 2020, maar kan worden verlengd door de regering. Deze maatregel wordt verlengd tot en met 30 september 2021 (onder voorbehoud van publicatie in Belgisch Staatsblad).

Opgelet! Dit geldt enkel voor beroepsinkomsten van de gepensioneerde of zijn echtgeno(o)t(e) voor de periode vanaf 1 maart 2020 EN voor zover de inkomsten effectief voortvloeien uit een beroepsactiviteit die aangevat of uitgebreid werd in het kader van de strijd tegen het coronavirus Covid-19 EN voor zover de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend in één van de bedrijven van cruciale sectoren of in de essentiële diensten, zoals opgenomen in de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 maart 2020.


Hoe kan ik mijn pensioen/IGO aanvragen nu de gemeentediensten en de Pensioenpunten dicht zijn?

Aanvragen via mypension.be blijven de snelste manier om een pensioenbeslissing of IGO aan te vragen. Dit kanaal blijft open tijdens de huidige coronacrisis.

Het contactformulier op de website van de FPD (Federale Pensioendienst) blijft ook actief maar wordt momenteel overladen door vragen. Dit heeft uiteraard een enorme vertraging op de antwoordsnelheid van de FOD Pensioenen tot gevolg.

Tijdens de periode van versterkte maatregelen aanvaardt de pensioendienst uitzonderlijk telefonische pensioenaanvraag via de Pensioenlijn 1765.
 

Ik geniet een IGO of GI, maar wil mij inzetten voor de bestrijding van het coronavirus. Wat met mijn recht op IGO of GI?

Normaal gezien wordt voor het vaststellen van de IGO en GI alle bestaansmiddelen en pensioenen in aanmerkingen genomen.

Voor wat betreft de inkomsten voortvloeiend uit een beroepsactiviteit die wordt uitgeoefend door de gerechtigde of elke andere persoon van wie de bestaansmiddelen en de pensioenen in aanmerking genomen worden voor het vaststellen van de IGO en GI, worden pas als volledig vrijgestelde inkomsten beschouwd op voorwaarde dat:

 • De beroepsactiviteit werd uitgeoefend in de periode vanaf 1 maart 2020.

Deze maatregel neemt een einde op 30 juni 2020, maar kan worden verlengd door de regering. Deze maatregel wordt verlengd tot en met 30 september 2021 (onder voorbehoud van publicatie in Belgisch Staatsblad).
 

Ik ontvang een IGO. Verandert er iets aan de procedure van de verblijfsvoorwaarde?

De site van de FOD Pensioenen meldt dat de controles van de verblijfsvoorwaarde van de IGO tijdelijk worden opgeschort tijdens de periode van versterkte maatregelen om het coronavirus te bestrijden. De controles beginnen opnieuw na de epidemie. U moet dus tijdelijk niet naar het gemeentehuis gaan.
 

Binnenkort ga ik met pensioen, wordt mijn opzegtermijn nu verlengd?

Indien een onderling akkoord werd betekend met de werkgever, waarin een einddatum van de huidige arbeidsovereenkomst is afgesproken, is er geen invloed. In het geval u zelf uw ontslag hebt gegeven, zal de opzegtermijn ook niet worden geschorst onder invloed van de huidige maatregelen.

Enkel wanneer de werkgever u heeft ontslagen, kan tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken een reden zijn tot (tijdelijke) schorsing van de opzegtermijn. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht schorst de opzegtermijn niet.

Opgelet: dit heeft sowieso geen directe invloed op de ingangsdatum van het betekende pensioen bij de pensioendienst. Bevindt u zich in deze situatie, neem dan contact op je ACLVB-kantoor.
 

Ik ontvang mijn pensioen nog cash aan huis, kan ik de betaalwijze van mijn pensioen veranderen?

Ja, wenst u over te schakelen naar de betaling per overschrijving, moet u uw rekeningnummer doorgeven aan de pensioendienst. Dat kan op volgende wijzen:

 • Via mypension.be
 • Door een mail te sturen naar overschrijvingen@sfpd.fgov.be
 • Via de gratis Pensioenlijn 1765 (vanuit België): bel 1765 – druk op “1” voor Nederlands – druk nog eens op “1” – geef dan de cijfers 7870 in.
 • Per brief: Federale Pensioendienst; Europaesplanade 1, Zuidertoren, 1060 Brussel.

Onverwachte gebeurtenissen (zoals corona), kunnen altijd een impact hebben op een goed verloop van de betaling in cash. De voordelen om via overschrijving uw pensioen te ontvangen zijn:

 • Het is sneller
 • Het is veiliger voor u en voor uw postbode
 • U hoeft niet thuis te zijn om uw pensioen in ontvangst te kunnen nemen;
   

Ik woon in het buitenland en ik ben in de onmogelijkheid om mijn levensbewijs te laten invullen, wat nu? Zal mijn pensioen worden onderbroken?

Neen, op voorwaarde dat u omwille van de veiligheidsmaatregelen problemen ondervindt om uw levensbewijs te laten invullen. U moet wel contact opnemen met de pensioendienst. Dat kan via:

Opgelet! Zodra de situatie terug normaal is, moet u wel alles in orde brengen om een onderbreking van uw pensioen te voorkomen!
 

Ik heb mijn fiscale fiche van de pensioendienst nog niet mogen ontvangen, is dat normaal?

De pensioendienst heeft beslist om niet alle papieren fiscale fiches te verzenden.

Concreet zullen enkel diegenen die een papieren aangifte indienen, een fiscale fiche op papier ontvangen.

Dat betekent dat onderstaande gepensioneerden GEEN PAPIEREN fiscale fiche zullen ontvangen:

 • Diegenen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen; hun fiscale gegevens zijn namelijk in het voorstel opgenomen
 • Diegenen die hun aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) indienen; hun fiscale gegevens zijn namelijk vooraf ingevuld
 • Diegenen die hun aangifte door een medewerker van de FOD Financiën laten invullen; de medewerker beschikt over al hun gegevens.

Tip: uw fiscale fiche is ook online raadpleegbaar via mypension.be en via uw e-box.  

Heeft u geen toegang tot mypension.be of e-box, dan kunt u een duplicaat aanvragen. Een duplicaat vraagt u aan door:

 • Te surfen naar het contactformulier van de pensioendienst. U klikt daarbij op de optie “ik wil een duplicaat van mijn fiscale fiche” OF
 • Door te bellen naar de gratis Pensioenlijn 1765.
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart