banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: Personenbelasting

28/04/2020 - 14u

Kan ik hulp krijgen voor het invullen van mijn belastingaangifte?

Ja, maar op een andere manier. Zoals elk jaar zal u binnenkort uw aangifte indienen (of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen). Gezien de huidige situatie, geeft de FOD Financiën de grote lijnen mee van hun aanpak. Begin mei zal er meer informatie zijn in detail.

U kan uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte vanaf begin mei raadplegen in MyMinfin (Tax-on-web). Ook de aangiftes of voorstellen van vereenvoudigde aangifte ontvangt u in de loop van mei indien dit nog via de post gebeurt.

Voor hulp bij het invullen van uw aangifte kan u terecht bij de FOD Financiën. Zij zullen telefonisch bereikbaar zijn. Als u uw aangifte wil laten invullen, moet u eerst wel de aangifte hebben ontvangen. Vervolgens kan u bellen naar het nummer dat op uw envelop staat. U kan dan een afspraak maken om uw aangifte te laten invullen per telefoon.

Na het invullen per telefoon ontvangt u per post een document met de meegedeelde gegevens. U ondertekent dit document en stuurt het terug. U kan uw aangifte eveneens vervolledigen via MyMinfin.

Alle sessies voor hulp bij het invullen van de aangiften zijn geannuleerd, zowel in de kantoren van de FOD Financiën als in de gemeenten.
 

Krijg ik extra tijd om mijn belasting te betalen?

Ja, in sommige gevallen. De meeste belastingplichtigen kregen reeds hun aanslagbiljet voor de belastingaangifte van vorig jaar. Indien u het aanslagbiljet nog niet heeft ontvangen, krijgt u extra tijd om de gevraagde belastingen te betalen. U heeft dan geen 2 maanden tijd om te betalen, maar wel 4 maanden. Hetzelfde principe geldt voor de belasting van niet-inwoners, de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting.

Concreet geldt deze maatregel voor de afrekening van de belastingen (aanslagjaar 2019), gevestigd vanaf 12 maart 2020.
 

Krijg ik extra tijd om mijn belastingaangifte in te dienen?

Neen. Het ziet er niet naar uit dat u extra tijd krijgt voor het indienen van uw belastingaangifte. De belastingaangifte zal wellicht eind juni 2020 op papier moeten ingediend worden en de 1ste helft van juli indien u opteert voor tax-on-web. Meer info zal volgen in de loop van mei.
 

Hoe worden de werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen tijdelijke werkloosheid fiscaal behandeld?

Fiscaal maakt men geen onderscheid tussen uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronacrisis en andere werkloosheidsuitkeringen. Deze werkloosheidsuitkeringen en eventuele aanvullende vergoedingen zijn in de inkomstenbelasting belastbaar tegen de gewone belastingtarieven (progressief tarief).

Deze vergoedingen komen wél in aanmerking voor een belastingvermindering. Wanneer u voor het jaar 2020 naast die vergoedingen ook nog bezoldigingen als werknemer of andere inkomsten heeft ontvangen (bijvoorbeeld roerende inkomsten), wordt het bedrag van de belastingvermindering beperkt.

Die berekening is technisch complex. Zo bestaat die vermindering uit 2 delen: een basisvermindering en eventueel nog een bijkomende vermindering. Heeft u voor het inkomstenjaar 2020 ook nog bezoldigingen als werknemer verkregen, dan heeft u enkel recht op de basisvermindering. Die bedraagt in principe maximaal € 1.828,41, maar wordt afgebouwd in functie van uw andere inkomsten. Wanneer uw werkloosheidsuitkering en aanvullende vergoeding slechts een klein deel bedragen van het totaal bedrag van uw belastbare inkomsten, dan zal de belastingvermindering slechts zeer beperkt of zelfs 0 zijn. Heeft u gedurende het inkomstenjaar 2020 een belastbaar inkomen gehad van € 29.600 of meer, dan is de belastingvermindering gelijk aan 0.
 

Wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden op de werkloosheidsvergoedingen en aanvullende vergoedingen?

De werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing tegen een tarief van 26,76%. Een nieuw wetsontwerp verlaagt de bedrijfsvoorheffing voor uitkeringen tijdelijke werkloosheid van 26,75% naar 15% en dit vanaf 1 mei 2020 tot 31 december 2020.

De voorheffing is een belastingvoorschot dat de betaler van de werkloosheidsuitkering verplicht inhoudt en doorstort aan de fiscus. Voor veel tijdelijke werklozen zal die voorheffing niet volstaan. Dat zal pas duidelijk worden bij de eindafrekening (aanslagbiljet) eind 2021. Ook hebben werkloosheidsuitkeringen een lagere belastingvermindering (in vergelijking bijvoorbeeld  met ziekte-uitkeringen of pensioenen). Bent u enkele weken of maanden tijdelijk werkloos en heeft u de rest van het jaar gewoon gewerkt, dan geniet u niet langer van de belastingvermindering als u meer dan 30.000 euro of meer belastbare inkomsten heeft. De werkloosheidsuitkering wordt dan belast als een gewoon loon tegen 45% of zelfs 50%, wat dus veel meer is dan de ingehouden voorheffing van 15%.
 

Krijgt u een belastingvermindering wanneer vakantie-activiteiten worden geannuleerd?

Onder bepaalde voorwaarden kan u een belastingvermindering krijgen voor opvangactiviteiten die als gevolg van de corona-crisis niet hebben plaatsgevonden.

In principe komen in het kader van de belastingvermindering voor kinderopvang enkel de dagen in aanmerking waarop er “daadwerkelijk” opvang is geweest. In de administratieve commentaren (Com.IB 92, nr.145/35/31) leest men het volgende: “Wanneer een kind niet deelneemt aan een bepaalde opvangactiviteit waarvoor reeds een bedrag werd vooruitbetaald, dan wordt dit niet als een uitgave voor kinderopvang aangemerkt omdat geen effectieve opvang heeft plaatsgevonden, zelfs niet indien de instelling het voorschot of de vooruitbetaling niet terugbetaalt. Om diezelfde reden mag ook voor de annuleringskosten geen attest worden uitgereikt wanneer de instelling het deelnemingsgeld na inhouding van annuleringskosten terugbetaalt”.

In een circulaire heeft de Administratie deze bovenstaande regel afgezwakt (circulaire 2020/C/60 van 24 april 2020) met betrekking tot de opvangactiviteiten die hadden moeten doorgaan tijdens de voorbije paasvakantie maar die zijn geannuleerd wegens het coronavirus. De maatregel geldt voor “de uitgaven voor kinderoppas die betrekking hebben op opvang gedurende de periode dat de maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus van toepassing zijn, zijnde ten vroegste vanaf 14 maart 2020 en tot de einddatum van deze periode vastgesteld door de overheid.

Concreet betekent dit het volgende. Als u voor deze opvang het betaalde inschrijvingsgeld niet terugvraagt, heeft u toch recht op een belastingvermindering (ook al is deze opvang niet doorgegaan) wanneer voldaan is aan een aantal voorwaarden (cumulatief):

  • De opvangactiviteit wordt geannuleerd door de Covid-maatregelen;
  • U heeft effectief de uitgaven gedaan;
  • De uitgaven zouden in aanmerking gekomen zijn voor de belastingvermindering indien er effectief opvang heeft plaatsgevonden (dus geen opvang uitgebaat door een commerciële onderneming);
  • U heeft beslist om het recht om de uitgaven terug te vorderen niet toe te passen(zelfs niet gedeeltelijk);
  • De organisator van de activiteit reikt aan u het reeds bestaande modelattest uit;
  • Op dat attest mogen uitzonderlijk de dagen worden vermeld waarvoor, omwille van de annulatie, geen effectieve opvang werd verricht.
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart