banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: tijdskrediet / thematische verloven

27/03/2020 - 14u

Ik zit in het stelsel 1/5 tijdskrediet/ouderschapsverlof en nu zit ik ook in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht/economische redenen. Verandert er iets aan mijn tijdskrediet/thematisch verlof?

Neen, het tijdskrediet/thematisch verlof blijft gewoon doorlopen, en voor de dagen waarop je normaal zou werken, zal er recht zijn op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid als vrijwillig deeltijdse werknemer. Die zal berekend worden op basis van je gemiddeld deeltijds loon (eventueel begrensd tot € 2.754,76). U zal in principe ook recht hebben op een supplement afhankelijk van de reden waarom u tijdelijk werkloos wordt gesteld en de sector waarin u werkt.
 

Kan ik mijn loopbaanonderbreking/tijdskrediet stopzetten?

Het voortijdig stopzetten van uw loopbaanonderbreking of tijdskrediet is geen recht. Dit kan enkel in onderling akkoord met uw werkgever en onder bepaalde voorwaarden. De RVA moet op de hoogte gebracht worden en de annulering moet gerechtvaardigd worden.

De loopbaanonderbreking/tijdskrediet mag niet voortijdig stopgezet worden met als enige bedoeling tijdelijk werkloos te worden gesteld. De RVA zal hierop controles uitvoeren.
 

Het corona-ouderschapsverlof

Update op 15 mei: het KB betreffende het corona-ouderschapsverlof is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hieronder kan je het antwoord op de meest gestelde vragen terugvinden.


Wat is het corona-ouderschapsverlof?

Het corona-ouderschapsverlof is een extra thematisch verlof, dat als doel heeft om werknemers met jonge kinderen de mogelijkheid te geven om de opvang van deze kinderen, die nog niet of slechts gedeeltelijk naar school kunnen gaan, zelf te voorzien. Het wordt niet aangerekend op de maximale duur van het ouderschapsverlof.
 

Wie kan corona-ouderschapsverlof opnemen?

Het staat open voor werknemers met minstens 1 kind jonger dan 12 jaar (21 jaar voor een gehandicapt kind). Er is geen leeftijdsgrens indien een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders indien hij geniet van een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen. De regeling geldt voor alle ouders, ook adoptie-  en pleegouders.

De anciënniteitsvoorwaarde om van dit Corona-ouderschapsverlof te kunnen genieten, is veel soepeler gemaakt: je kan er gebruik van maken van zodra je 1 maand verbonden bent door een arbeidsovereenkomst.

Werknemers die nu reeds ouderschapsverlof /tijdskrediet opnemen, kunnen dit verlof omzetten of schorsen om ook gebruik te kunnen maken van het corona ouderschapsverlof.
 

Ik ben een uitzendkracht. Kan ik corona-ouderschapsverlof aanvragen?

Als uitzendkracht kan je corona-ouderschapsverlof aanvragen op voorwaarde dat je een anciënniteit van één maand hebt bij het uitzendbureau (dit is je werkgever). Je moet het corona-ouderschapsverlof ook aanvragen aan het uitzendbureau. Let wel: je kan het corona-ouderschapsverlof enkel opnemen zolang je verbonden blijft met een arbeidsovereenkomst.
 

Hoe kan dit corona-ouderschapsverlof opgenomen worden?

Het verlofsysteem biedt de mogelijkheid om de arbeidsprestaties te verminderen met ½ (als werknemer minstens ¾ werkt) of 1/5 (als werknemer voltijds werkt). Een volledige onderbreking is dus niet mogelijk. Nieuw is dat het verlof opgenomen kan worden in één of meerdere, al dan niet aansluitende, perioden van 1 week, naast de mogelijkheid om het op te nemen in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van 1 maand, of een combinatie van de 2, of in 1 aaneengesloten periode.
 

Ik ben tewerkgesteld bij twee verschillende werkgevers, kan ik corona-ouderschapsverlof opnemen?

Je kan een corona-ouderschapsverlof nemen als je tewerkgesteld bent bij twee verschillende werkgevers als je door samentelling van beide tewerkstellingen minstens ¾ werkt voor een halftijds corona-ouderschapsverlof en voltijds werkt voor een 1/5 corona-ouderschapsverlof.
 

Hoe kan het corona-ouderschapsverlof aangevraagd worden?

De werknemer dient zijn verlofaanvraag te doen bij zijn werkgever, ten minste 3 werkdagen op voorhand. In onderling akkoord kunnen de termijnen van de aanvraagprocedure worden ingekort. Deze aanvraag zal ook elektronisch kunnen plaatsvinden mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werkgever (per mail).

Voorbeelden:

 • Ik dien maandag 18 mei mijn aanvraag in, de aanvangstermijn kan ten vroegste donderdag 21 mei zijn
 • Ik dien dinsdag 19 mei mijn aanvraag in, de aanvangstermijn kan ten vroegste zaterdag 23 mei zijn (zon- en feestdagen tellen niet mee als werkdag)
 • Ik dien woensdag 19 mei mijn aanvraag in, de aanvangstermijn kan ten vroegste maandag 25 mei zijn

Nieuw is dat de werknemer het akkoord nodig heeft van de werkgever om dit verlof te kunnen opnemen. De kennisgeving van zijn akkoord of weigering gebeurt binnen een termijn van maximaal 3 werkdagen na aanvraag en in ieder geval ten laatste voor de aanvang van het corona-ouderschapsverlof.

Voorbeeld:

Ik dien mijn aanvraag maandag 18 mei in met als startdatum maandag 25 mei, de werkgever heeft tot en met vrijdag 22 mei de tijd om de aanvraag te aanvaarden / weigeren. Donderdag 21 mei telt niet mee aangezien dit een feestdag is.

De werkgever vult als eerste zijn deel van de online aanvraag in. De RVA stelt deze toepassing open vanaf 15/5. Wanneer de werkgever zijn deel heeft ingevuld, ontvangt de werknemer een mail met een link waarmee hij zijn deel van de online aanvraag kan invullen.

Opgelet: indien de werknemer momenteel al een gewoon ouderschapsverlof opneemt en hij deze louter wil omzetten naar een corona-ouderschapsverlof voor hetzelfde kind en voor hetzelfde type onderbreking (1/2 naar 1/2 of 1/5 naar 1/5), dan vraagt hij ook het akkoord van zijn werkgever, maar dan volstaat het dat zijn werkgever een vereenvoudigde aanvraag doet bij de RVA.
 

Wat als online aanvragen niet mogelijk is?

Als online aanvragen niet mogelijk is kunt u uw aanvraag indienen aan de hand van het pdf-formulier hieronder (tragere procedure). U kunt dit pdf-formulier invullen via uw pc:

 1. Download het formulier C61
 2. Sla het PDF-document op op uw PC
 3. Vul het gedeelte werknemer op uw PC in en sla het ingevulde document op
 4. Stuur het PDF-document door naar uw werkgever
 5. Nadat ook uw werkgever het document op PC heeft ingevuld, moet het PDF-document op A4-formaat worden uitgeprint en door u en uw werkgever op papier worden ondertekend.
 6. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier stuurt u daarna op het Hoofdbestuur van de RVA.
   

Kan het corona-ouderschapsverlof mij worden geweigerd?

Ja. Het is geen recht, maar een mogelijkheid waarvoor het akkoord van de werkgever vereist is. De werkgever moet akkoord gaan met de onderbreking zelf, met onderbrekingsbreuk, de startdatum en met de duur ervan
 

Wanneer kan het corona-ouderschapsverlof starten?

Het corona-ouderschapsverlof kan worden uitgeoefend vanaf 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020. Op 28/5 bereikte de G10 een akkoord omtrent de verlenging van het corona-ouderschapsverlof tot en met 31/08/2020.
 

Welke uitkering wordt voorzien tijdens het corona-ouderschapsverlof?

De uitkering is gelijk aan de uitkering in geval van ouderschapsverlof, verhoogd met 25 % .

BRUTO

 

Vermindering met 1/5

Vermindering met ½ (*)

Samenwonend met kinderen

Jonger dan 50 jaar

€ 180,56

€ 532,24

Vanaf 50 jaar

€ 270,84

€ 717,53

Alleenwonend met kinderen

Jonger dan 50 jaar

€ 350

€ 875

Vanaf 50 jaar

€ 350

€ 875

(*) De bedragen voor het 1/2 ouderschapsverlof gelden voor een voltijdse werknemer. Deze worden pro rata verminderd voor een deeltijdse werknemer.

Van dit bedrag wordt een bedrijfsvoorheffing afgehouden van 17,15 %.

NETTO

 

Vermindering met 1/5

Vermindering met ½ (*)

Samenwonend met kinderen

Jonger dan 50 jaar

€ 149,60

€ 440,97

Vanaf 50 jaar

€ 224,40

€ 594,48

Alleenwonend met kinderen

Jonger dan 50 jaar

€ 289,98

€ 724,94

Vanaf 50 jaar

€ 289,98

€ 724,94

! opgelet: er wordt door de gewesten niet gesproken over een toelage, zoals bestaat bij thematisch verlof ouderschapsverlof! Dit is dus het enige bedrag dat deze periode zal dekken.
 

Ik heb mijn ouderschapsverlof laten omzetten naar corona-ouderschapsverlof. Wat gebeurt er met mijn Vlaamse aanmoedigingspremie?

Het is nog niet duidelijk of er een aanmoedigingspremie komt voor corona-ouderschapsverlof, en welke gevolgen dit zou kunnen hebben voor het zorgkrediet.

Ondertussen is men wel verplicht om elke wijzing in het ouderschapsverlof te melden aan “aanmoedigingspremie@vlaanderen.be”.

In principe wordt de aanmoedigingspremie stopgezet als u niet meer voldoet aan de voorwaarden. U verliest uw recht op de premie vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

We houden jullie op de hoogte van elke wijziging.
 

Is het mogelijk om corona-ouderschapsverlof aan te vragen als je al de maximumduur van het gewone ouderschapsverlof hebt genomen?

Ja. Aangezien het om twee verschillende verloven gaat, kun je corona-ouderschapsverlof aanvragen als je al de maximumduur hebt genomen van het gewone ouderschapsverlof voor het kind voor wie je de aanvraag indient.
 

Kan ik corona-ouderschapsverlof aanvragen als ik al gewoon ouderschapsverlof neem?

Ja. De reglementering voorziet 2 mogelijkheden om het gewone ouderschapsverlof 'on hold' te zetten om in de plaats corona-ouderschapsverlof te krijgen.

In de 2 gevallen wordt de teller van het gewone ouderschapsverlof tijdelijk stopgezet. Bijgevolg kan het saldo nadien integraal worden opgenomen als je voldoet aan alle voorwaarden.

1.     Schorsing van het gewone ouderschapsverlof

Je kunt aan je werkgever vragen om je gewone ouderschapsverlof te schorsen om de tewerkstellingsbreuk te wijzigen.

Voorbeeld 1: Je hebt nu 1/5 ouderschapsverlof tot en met 31.12.2020. Je kunt aan je werkgever vragen om het te schorsen om 1/2 corona-ouderschapsverlof te nemen van 15.05.2020 tot en met 31.08.2020.

Voorbeeld 2: Je hebt nu 1/10 ouderschapsverlof tot en met 31.07.2020. Je kunt aan je werkgever vragen om het te schorsen om 1/5 corona-ouderschapsverlof te nemen van 01.05.2020 tot en met 30.08.2020.

2.     Omzetting van het gewone ouderschapsverlof

Je kunt aan je werkgever vragen om het gewone ouderschapsverlof om te zetten in een corona-ouderschapsverlof. Het verschil met de schorsing is dat je hier dezelfde onderbrekingsbreuk behoudt. 

Voorbeeld 1: Je hebt nu 1/2 ouderschapsverlof tot en met 31.08.2020. Je kunt aan je werkgever vragen om het om te zetten in een 1/2 corona-ouderschapsverlof van 15.05.2020 tot en met 31.08.2020.

Voorbeeld 2: Je hebt nu 1/5 ouderschapsverlof tot en met 30.10.2020. Je kunt aan je werkgever vragen om het om te zetten in een 1/5 corona-ouderschapsverlof van 01.05.2020 tot en met 31.08.2020.
 

Kan ik corona-ouderschapsverlof aanvragen als ik al een loopbaanonderbreking, tijdskrediet of ander thematisch verlof neem?

Ja. Ongeacht de vorm (volledig, halftijds, 1/3, ¼, 1/5 of 1/10) van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof, kan je aan je werkgever vragen om je lopende periode te schorsen om een corona-ouderschapsverlof aan te vragen.

Je kan je loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof schorsen om de tewerkstellingsbreuk te wijzigen of je vraagt het corona-ouderschapsverlof in dezelfde tewerkstellingsbreuk aan als je voorgaande halftijdse onderbreking of 1/5 vermindering. 
 

Kan ik corona-ouderschapsverlof aanvragen als ik nu een tijdskrediet of ander thematisch verlof neem, en mijn kind is ondertussen al 12 jaar?

Neen, het kind voor wie je de aanvraag doet, moet jonger dan 12 jaar zijn op de startdatum van het corona-ouderschapsverlof.
 

Welke formaliteiten moet je verrichten om na het corona-ouderschapsverlof terug te keren naar de gewone loopbaanonderbreking of het gewone tijdskrediet of het thematisch verlof?

Geen. Na het corona-ouderschapsverlof (schorsing of omzetting van het gewone ouderschapsverlof) start de loopbaanonderbreking, het tijdskrediet of het thematisch verlof automatisch opnieuw tot de oorspronkelijk gevraagde einddatum. De oorspronkelijke periode wordt niet verlengd.

Je hoeft dus niets meer te doen voor de RVA.

Voorbeeld 1: Je hebt nu 1/5 ouderschapsverlof tot en met 31.12.2020. Je vraagt aan je werkgever om het op te schorten om 1/2 corona-ouderschapsverlof te nemen van 15.05.2020 tot en met 14.06.2020. In dat geval start op 15.06.2020 automatisch en zonder formaliteiten je gewone 1/5 ouderschapsverlof tot en met 31.12.2020, wat overeenkomt met de breuk en de oorspronkelijk gevraagde einddatum.

Voorbeeld 2: Je hebt nu een 1/2 tijdskrediet met motief tot en met 31.10.2020. Je vraagt aan je werkgever om het tijdskrediet te schorsen om een ½ corona-ouderschapsverlof te nemen van 1.5.2020 tot 31.8.2020. In dat geval start op 1.9.2020 automatisch en zonder formaliteiten je ½ tijdskrediet tot en met 31.10.2020, de oorspronkelijk gevraagde einddatum.
 

Wat gebeurt er met de periode waarin de oorspronkelijke loopbaanonderbreking, het tijdskrediet of het thematisch verlof werd geschorst of het gewone ouderschapsverlof werd omgezet?

In geval van omzetting van een ouderschapsverlof naar een corona-ouderschapsverlof  

De periode waarin het gewone ouderschapsverlof 'on hold' werd gezet, is niet verloren. Het volledige saldo van het gewone ouderschapsverlof kan je dus later nog opnemen, tot het kind 12 jaar wordt (of 21 als het kind een handicap heeft), aangezien het corona-ouderschapsverlof niet meetelt bij het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Voor de opname van dit “omgezette deel” moet je een nieuwe aanvraag indienen.

In geval van schorsing van een loopbaanonderbreking, een tijdskrediet of een thematisch verlof om een corona-ouderschapsverlof op te nemen  

Ook de periode waarin je een periode van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof schorste, gaat niet verloren. De periode die werd geschorst om  een corona-ouderschapsverlof op te nemen, kan je later opnieuw opnemen, ook al voldoet die niet aan de minimale duur voorzien door de reglementering.

Voor de opname van dit “geschorste deel” moet je een nieuwe aanvraag indienen en opnieuw voldoen aan de toegangsvoorwaarden.
 

Is het mogelijk om tijdelijk te werken voor een werkgever uit een vitale sector tijdens het corona-ouderschapsverlof?

Nee. De bijzondere bepalingen voor de vitale sectoren zijn niet van toepassing. Je mag dus geen tijdelijke bezoldigde activiteit aanvatten, ook niet voor een werkgever die op de lijst van de vitale sectoren staat.
 

Mijn werkgever is akkoord om mijn 1/5 ouderschapsverlof stop te zetten en over te stappen op voltijdse schorsing, voordat de minimumduur van opname is verstreken, wegens het coronavirus. Ben ik het saldo van mijn 1/5 ouderschapsverlof kwijt? Zal ik uitkeringen moeten terugbetalen?

Tijdens de regeringsmaatregelen om het coronavirus in te dijken, zal het saldo van het ouderschapsverlof, bij wijze van uitzondering, niet verloren gaan als het 1/5 ouderschapsverlof wordt stopgezet tijdens een lopende periode van 5 maanden. Het saldo kan later nog worden gebruikt (tot uw kind 12 jaar wordt, of 21 als het lijdt aan een handicap).

Als de volledige onderbreking onmiddellijk na de 1/5 onderbreking wordt aangevraagd en de bijkomende periodes gelijk zijn aan minstens zes maanden, is de minimumduur gerespecteerd. In dat geval vraagt de RVA geen terugbetaling van de ontvangen uitkeringen tussen de startdatum en de vervroegde einddatum van het 1/5 ouderschapsverlof.
 

Kan ik mijn thematisch verlof ook stopzetten om het werk terug voltijds te hervatten bij mijn werkgever?

Ja, u kunt het lopende ouderschapsverlof stopzetten in samenspraak met uw werkgever om het werk volledig voltijds te hervatten.

Tijdens de regeringsmaatregelen om het coronavirus in te dijken, zal het saldo van het ouderschapsverlof, bij wijze van uitzondering, niet verloren gaan als het ouderschapsverlof wordt stopgezet tijdens een lopende periode indien u tewerkgesteld bent in een kritieke sector (zorg, veiligheidsdiensten, voedingswinkels, …).

Het saldo kan later nog worden gebruikt (tot uw kind 12 jaar wordt, of 21 als het lijdt aan een handicap).
 

Kan ik mijn thematisch verlof / tijdskrediet schorsen om terug voltijds te werken bij mijn eigen werkgever in een vitale sector (PC 144-145-146)?

Ja, werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever die behoort tot een vitale sector, zullen voortaan de mogelijkheid hebben om met hun werkgever overeen te komen tijdelijk hun tijdskrediet of thematisch verlof of loopbaanonderbreking te schorsen, en dus terug bij hun werkgever het werk te hervatten conform hun normaal arbeidsregime. Uiteraard is deze schorsing beperkt tot de periode waarbinnen deze maatregelen van toepassing zijn, heeft men tijdens deze periode geen recht op uitkering, en zal de oorspronkelijke onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties verdergezet worden na afloop van deze tijdelijke schorsing. De RVA dient van deze beslissing schriftelijk door de werknemer op de hoogte gebracht te worden.
 

Kan ik tijdens mijn thematisch verlof / tijdskrediet gaan werken bij een andere werkgever in een vitale sector (PC 144-145-146)?

Ja. Voortaan kan een werknemer die zijn arbeidsprestaties onderbreekt of vermindert in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof of loopbaanonderbreking, tijdens deze periode tijdelijk werken bij een andere werkgever die behoort tot een vitale sector. Deze nieuwe tewerkstelling moet gepaard gaan met een schriftelijke arbeidsovereenkomst, en de RVA dient van deze nieuwe tewerkstelling op de hoogte gebracht te worden door de werknemer. Opmerkelijk is dat deze werknemer het recht op de onderbrekingsuitkering voor 75% behoudt.
 

Mag ik mijn palliatief verlof stopzetten omdat ik door het coronavirus de gehospitaliseerde persoon niet meer kan bezoeken?

Ja, maar u heeft er wel het akkoord van uw werkgever voor nodig. De mededeling van het vervroegde einde moet schriftelijk naar het RVA-kantoor van uw woonplaats worden gestuurd.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart