banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: tijdskrediet / thematische verloven

27/03/2020 - 14u

Laatste en finale update: 30/6/2021, 10:00


Corona

Deze pagina maakt deel uit van een reeks veelgestelde vragen over Corona en de gevolgen ervan voor werknemers. Lees ook onze FAQ’s over andere onderwerpen. Meer infoOp deze pagina:


Ik zit in het stelsel 1/5 tijdskrediet/ouderschapsverlof en nu zit ik ook in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht/economische redenen. Verandert er iets aan mijn tijdskrediet/thematisch verlof?

Neen, het tijdskrediet/thematisch verlof blijft gewoon doorlopen, en voor de dagen waarop je normaal zou werken, zal er recht zijn op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid als vrijwillig deeltijdse werknemer. Die zal berekend worden op basis van je gemiddeld deeltijds loon (eventueel begrensd tot € 2.754,76). U zal in principe ook recht hebben op een supplement afhankelijk van de reden waarom u tijdelijk werkloos wordt gesteld en de sector waarin u werkt.
 

Kan ik mijn loopbaanonderbreking/tijdskrediet stopzetten?

Het voortijdig stopzetten van uw loopbaanonderbreking of tijdskrediet is geen recht. Dit kan enkel in onderling akkoord met uw werkgever en onder bepaalde voorwaarden. De RVA moet op de hoogte gebracht worden en de annulering moet gerechtvaardigd worden.

De loopbaanonderbreking/tijdskrediet mag niet voortijdig stopgezet worden met als enige bedoeling tijdelijk werkloos te worden gesteld. De RVA zal hierop controles uitvoeren.
 

Het corona-ouderschapsverlof

De mogelijkheid om corona-ouderschapsverlof op nemen, liep af op 30 september 2020.
 

Wat is het corona – ouderschapsverlof?

Het Corona-ouderschapsverlof was een extra thematisch verlof, dat als doel had om werknemers met jonge kinderen de mogelijkheid te geven om de opvang van deze kinderen, die nog niet of slechts gedeeltelijk naar school kunnen gaan, zelf te kunnen voorzien. Het wordt niet aangerekend op de maximale duur van het ouderschapsverlof.
 

Ik heb mijn ouderschapsverlof niet laten omzetten naar corona-ouderschapsverlof. Wat gebeurt er met mijn Vlaamse aanmoedigingspremie?

Werknemers die in de maanden mei, juni, juli, augustus of september het 'gewone' ouderschapsverlof opnamen, hadden wel recht op de Vlaamse aanmoedigingspremie (indien voldaan aan alle voorwaarden). Alle dossiers werden echter automatisch stopgezet, dus deze werknemers moeten zelf een nieuwe aanvraag indienen (met als startdatum 1 mei).

De werknemer dient zijn aanvraag online in via de blauwe knop op de pagina: https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-zorgkrediet-privesector. Als men geen identiteitskaartlezer of een ander middel hebt om online aan te melden, kan men de aanvraag ook op papier aanvragen. Hou in dat geval wel rekening met een langere behandeltermijn.
 

Welke formaliteiten moet je verrichten om na het corona-ouderschapsverlof terug te keren naar de gewone loopbaanonderbreking of het gewone tijdskrediet of het thematisch verlof?

Geen. Na het corona-ouderschapsverlof (schorsing of omzetting van het gewone ouderschapsverlof) start de loopbaanonderbreking, het tijdskrediet of het thematisch verlof automatisch opnieuw tot de oorspronkelijk gevraagde einddatum. De oorspronkelijke periode wordt niet verlengd.

Je hoeft dus niets meer te doen voor de RVA.

Voorbeeld 1: Je hebt nu 1/5 ouderschapsverlof tot en met 31.12.2020. Je vraagt aan je werkgever om het op te schorten om 1/2 corona-ouderschapsverlof te nemen van 15.05.2020 tot en met 14.06.2020. In dat geval start op 15.06.2020 automatisch en zonder formaliteiten je gewone 1/5 ouderschapsverlof tot en met 31.12.2020, wat overeenkomt met de breuk en de oorspronkelijk gevraagde einddatum.

Voorbeeld 2: Je hebt nu een 1/2 tijdskrediet met motief tot en met 31.10.2020. Je vraagt aan je werkgever om het tijdskrediet te schorsen om een ½ corona-ouderschapsverlof te nemen van 1.5.2020 tot 31.08.2020. In dat geval start op 1.09.2020 automatisch en zonder formaliteiten je ½ tijdskrediet tot en met 31.10.2020, de oorspronkelijk gevraagde einddatum.
 

Wat gebeurt er met de periode waarin de oorspronkelijke loopbaanonderbreking, het tijdskrediet of het thematisch verlof werd geschorst of het gewone ouderschapsverlof werd omgezet?

In geval van omzetting van een ouderschapsverlof naar een corona-ouderschapsverlof  

De periode waarin het gewone ouderschapsverlof 'on hold' werd gezet, is niet verloren. Het volledige saldo van het gewone ouderschapsverlof kan je dus later nog opnemen, tot het kind 12 jaar wordt (of 21 als het kind een handicap heeft), aangezien het corona-ouderschapsverlof niet meetelt bij het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Voor de opname van dit “omgezette deel” moet je een nieuwe aanvraag indienen.

In geval van schorsing van een loopbaanonderbreking een tijdskrediet of een thematisch verlof om een corona-ouderschapsverlof op te nemen  

Ook de periode waarin je een periode van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof schorste gaat niet verloren. De periode die werd geschorst om  een corona-ouderschapsverlof op te nemen kan je later opnieuw opnemen, ook al voldoet deze niet aan de minimale duur voorzien door de reglementering.

Voor de opname van dit “geschorste deel” moet je een nieuwe aanvraag indienen en opnieuw voldoen aan de toegangsvoorwaarden.

Bij een aanvraag voor het motief 'zorgen voor zijn kind(eren) jonger dan 8 jaar', betekent dat dat het kind, op wiens naam de aanvraag wordt ingediend, nog altijd jonger dan 8 jaar moet zijn op de datum waarop de nieuwe periode van tijdskrediet ingaat.

Bovendien moet je, in geval van een aanvraag om tijdskrediet voor een halftijdse onderbreking of een onderbreking met 1/5, voldoen aan de vereiste tewerkstellingsvoorwaarde tijdens de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan je werkgever. Die tewerkstelling moet minstens 3/4 zijn als je een halftijdse onderbreking vraagt of voltijds als je een onderbreking met 1/5 vraagt. Het corona-ouderschapsverlof zal wel geneutraliseerd worden.
 

Moet ik dit vrijgekomen saldo in één ononderbroken periode aanvragen?

Ja, in principe moet je het vrijgekomen saldo aanvragen voor een aaneengesloten periode. U kan enkel het saldo in meerdere periodes vragen als deze periodes, eens opgesplitst voldoen aan de minimumduur of de blokken zoals voorzien door de reglementering aangaande het tijdskrediet, de loopbaanonderbreking of de thematisch verloven. Voorbeeld: u had een 1/5 ouderschapsverlof voor de periode van 01.03.2020 tot en met 31.07.2020 (= laatste blok van 5 maanden). U heeft dit geschorst van 1.05.2020 tot en met 30.06.2020 voor de opname van een ½ corona-ouderschapsverlof. Vanaf 01.07.2020 herneemt uw gewone 1/5 ouderschapsverlof tot en met 31.07.2020. Het saldo van 2 maanden dat is vrijgekomen kan enkel in een aaneengesloten periode worden opgenomen omdat dit lager is dan het wettelijke voorziene blok van 5 maanden.
 

Mijn werkgever is akkoord om mijn 1/5 ouderschapsverlof stop te zetten en over te stappen op voltijdse schorsing, voordat de minimumduur van opname is verstreken, wegens het coronavirus. Ben ik het saldo van mijn 1/5 ouderschapsverlof kwijt? Zal ik uitkeringen moeten terugbetalen?

Tijdens de regeringsmaatregelen om het coronavirus in te dijken, zal het saldo van het ouderschapsverlof, bij wijze van uitzondering, niet verloren gaan als het 1/5 ouderschapsverlof wordt stopgezet tijdens een lopende periode van 5 maanden. Het saldo kan later nog worden gebruikt (tot uw kind 12 jaar wordt, of 21 als het lijdt aan een handicap).

Als de volledige onderbreking onmiddellijk na de 1/5 onderbreking wordt aangevraagd en de bijkomende periodes gelijk zijn aan minstens zes maanden, is de minimumduur gerespecteerd. In dat geval vraagt de RVA geen terugbetaling van de ontvangen uitkeringen tussen de startdatum en de vervroegde einddatum van het 1/5 ouderschapsverlof.
 

Kan ik mijn thematisch verlof ook stopzetten om het werk terug voltijds te hervatten bij mijn werkgever?

Ja, u kunt het lopende ouderschapsverlof stopzetten in samenspraak met uw werkgever om het werk volledig voltijds te hervatten.

Tijdens de regeringsmaatregelen om het coronavirus in te dijken, zal het saldo van het ouderschapsverlof, bij wijze van uitzondering, niet verloren gaan als het ouderschapsverlof wordt stopgezet tijdens een lopende periode indien u tewerkgesteld bent in een kritieke sector (zorg, veiligheidsdiensten, voedingswinkels, …).

Het saldo kan later nog worden gebruikt (tot uw kind 12 jaar wordt, of 21 als het lijdt aan een handicap).
 

Kan ik mijn thematisch verlof / tijdskrediet schorsen om terug voltijds te werken bij mijn eigen werkgever?

Ja, werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever die behoort tot een bovenstaande sector, zullen de mogelijkheid hebben om met hun werkgever overeen te komen tijdelijk hun tijdskrediet of thematisch verlof of loopbaanonderbreking te schorsen, en dus terug bij hun werkgever het werk te hervatten conform hun normaal arbeidsregime. Uiteraard is deze schorsing beperkt tot de periode waarbinnen deze maatregelen van toepassing zijn, heeft men tijdens deze periode geen recht op uitkering, en zal de oorspronkelijke onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties verdergezet worden na afloop van deze tijdelijke schorsing.

Dit betekent dat de werknemer geen nieuwe aanvraag zal moeten doen voor het saldo; dit zal gewoon opgenomen kunnen worden aaneensluitend met de oorspronkelijke einddatum.

Voorbeeld: een werknemer heeft tijdskrediet aangevraagd tot en met 01/07/2021. In samenspraak met de werkgever, schorst hij de opname van tijdskrediet van 01/12/2020 tot 31/03/2021. Vanaf 01/04/2021 zal hij opnieuw tijdskrediet opnemen, en dit zal eindigen op 01/11/2021 in plaats van 01/07/2021, zonder dat hiervoor een nieuwe aanvraag ingediend moet worden.

De RVA dient van deze beslissing schriftelijk door de werknemer op de hoogte gebracht te worden. Deze maatregel is van bepaalde duur, namelijk tot en met 30/06/2021, doch zal ondertussen verlengd worden tot en met 30/09/2021 én opnieuw opengesteld voor alle sectoren. (Deze verlenging is geldig onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad). In dit kader wordt wel voorzien in een antimisbruikbepaling, die ervoor moet zorgen dat de werknemers waarvoor die maatregel wordt gebruikt niet in economische werkloosheid worden geplaatst (hetzij in volledige economische werkloosheid, hetzij in een arbeidsregeling met verminderde prestaties), noch in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona in hoofde van de werkgever.
 

Kan ik tijdens mijn thematisch verlof / tijdskrediet gaan werken bij een andere werkgever in de zorgsector / centra belast met contactopsporing   (PC 318, 319, 330, 331, 332 en 322)?

Ja. Voortaan kan een werknemer die zijn arbeidsprestaties onderbreekt of vermindert in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof of loopbaanonderbreking, tijdens deze periode tijdelijk werken bij een andere werkgever die behoort tot de zorgsector. Deze nieuwe tewerkstelling moet gepaard gaan met een schriftelijke arbeidsovereenkomst, en de RVA dient van deze nieuwe tewerkstelling op de hoogte gebracht te worden door de werknemer. Opmerkelijk is dat deze werknemer het recht op de onderbrekingsuitkering voor 75% behoudt.

Deze maatregel is van bepaalde duur, namelijk tot en met 30/06/2021, doch zal verlengd worden tot en met 30/09/2021. (Deze verlenging is geldig onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad).
 

Mag ik mijn palliatief verlof stopzetten omdat ik door het coronavirus de gehospitaliseerde persoon niet meer kan bezoeken?

Ja, maar u heeft er wel het akkoord van uw werkgever voor nodig. De mededeling van het vervroegde einde moet schriftelijk naar het RVA-kantoor van uw woonplaats worden gestuurd.
 

Wat is corona-tijdskrediet?

De werkgever die erkend is als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden kon aan zijn werknemers voorstellen om hun arbeidsprestaties met 1/5 of met de helft te verminderen, met uitkering van de RVA (soort tijdskrediet).

Het tijdskrediet diende volledig gesitueerd te zijn binnen de erkenningsperiode van de werkgever ( aanvang ten vroegste op 1 maart 2020 en einde ten laatste op 31 december 2020).

Belangrijk te noteren voor werknemers is dat, indien in de periode van het tijdskrediet de werkgever de overeenkomst beëindigt met betaling van een verbrekingsvergoeding, onder “lopend loon” het loon wordt begrepen waarop de werknemer recht had kunnen maken indien hij voltijds had blijven werken.
 

Wat is corona-landingsbaan?

Werknemers van minstens 55 jaar met minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende konden tijdskrediet landingsbaan aanvragen.

De start van het tijdskrediet moest ingaan tijdens een periode van erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, voor zover de periode van erkenning ten vroegste aanvangt op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020.

Afwijkend van de opnamemodaliteiten bij het ‘gewone tijdskrediet landingsbanen’, was de minimumperiode tot het nemen van deze coronalandingsbaan amper 1 maand. Maar het is ook mogelijk om deze vorm van tijdskrediet landingsbanen op te nemen tot aan het pensioen!
 

Zal de opname van corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbaan gevolgen hebben op de tewerkstellingsvoorwaarde voor een toekomstige opname van een gewoon tijdskrediet of thematisch verlof?

Neen. Er zal, via een aanpassing van de cao 103, worden voorzien in een neutralisering van de tewerkstellingsperiodes tijdens een corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbaan teneinde werknemers die terug de overstap maken naar een ander verlofstelsel, niet in de problemen te brengen met hun tewerkstellingsvoorwaarde.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart