banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: Vlaamse maatregelen

24/03/2020 - 10u

Laatste en finale update: 29/6/2020, 14:00


Corona

Deze pagina maakt deel uit van een reeks veelgestelde vragen over Corona en de gevolgen ervan voor werknemers. Lees ook onze FAQ’s over andere onderwerpen. Meer infoOp deze pagina:


Bestaat er een Covid-19-toeslag in het Groeipakket?

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. 

De toeslag is er voor gezinnen:

 • met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
 • en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
 • en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen). 

Je ontvangt eenmalig een extra bedrag van 120 euro voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket. 

Dat bedrag ontvang je in drie schijven van 40 euro: een eerste schijf van 40 euro voor de maand waarin je de aanvraag doet en telkens nog eens 40 euro voor de twee daaropvolgende maanden. 

De toeslag wordt apart betaald. Je ontvangt hem dus niet samen met je Groeipakket.

Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket. Dat kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020.

Je uitbetaler zal je vragen om bij je aanvraag ook bewijsstukken toe te voegen om je inkomensverlies aan te tonen (vb. loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder voor zelfstandigen).

Je uitbetaler gaat op basis van je aanvraag na of je aan alle voorwaarden voldoet en betaalt de toeslag uit als je in aanmerking komt.

Je ontvangt de eerste schijf van 40 euro zo snel mogelijk na de goedkeuring van je aanvraag. De volgende twee schijven ontvang je telkens in het begin van de maand.
 

Werk en sociale economie

Bovenop de mogelijkheid tot tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of economische redenen voorziet Vlaanderen nog enkele incentives ter ondersteuning van de getroffen werknemers.
 

Aanmoedigingspremies voor deeltijdse tewerkstelling

De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 90 en € 150. Voorwaarden zijn een productievermindering met minstens 20% en een goedgekeurd plan van collectieve arbeidsduurvermindering.

Voor welke werknemers?

 • Privésector: werknemers die werken onder een paritair comiténummer (volgens de wet van 5 december 1968), inclusief de doelgroepenwerknemers van PC 327.
 • Social profitsector: werknemers die werken bij een onderneming die valt onder het VIA, meer specifiek diegene die vallen onder volgende paritaire comités: 318.02, 319.01, 327, 329.01 en 331.
   

Hoe vraag ik de aanmoedigingspremie aan?

Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om de premie aan te vragen. De premie kan online aangevraagd worden op de website van Vlaanderen (vlaanderen.be/aanmoedigingspremies).
 

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Ook opleidingen georganiseerd in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof worden geannuleerd.

De opleidingsverstrekker kan kiezen tussen een aantal opties.

De opleidingsverstrekker plant de lessen op een later moment in

Als de lessen na de coronaperiode opnieuw ingepland worden, is er geen probleem voor VOV. Als de lessen doorgaan op een later moment, waardoor de opleiding verlengd wordt, dan kan de opleidingsverstrekker de einddatum van de aanwezigheidsattesten wijzigen. Dat heeft geen effect op de terugbetaling. Daarvoor hoeft ook geen reden te worden opgegeven.
 

De opleidingsverstrekker organiseert de lessen online, via skype, webinar,…

Als de vervanglessen online georganiseerd worden, mogen voor alle cursisten die VOV opnemen, aanwezigheidsattesten afgeleverd worden voor die uren.
 

De opleidingsverstrekker zet de lessen stop

 • Opleiding met alleen aanwezigheden zonder eindbeoordeling:

De opleidingsverstrekker noteert in het WSE-loket de stopzettingsdatum en attesteert de aanwezige uren tot aan de stopzetting. Deze uren zullen worden uitbetaald.

 • Opleiding met aanwezigheden EN met eindbeoordeling:

De opleidingsverstrekker noteert in het WSE-loket de stopzettingsdatum en attesteert de aanwezige uren tot aan de stopzetting en noteert bij de eindbeoordeling ‘niet van toepassing'. De opgenomen uren VOV zullen worden terugbetaald.

 • Opleiding met alleen eindbeoordeling zonder verplichte aanwezigheden (Vlaams hoger onderwijs en CVO’s):

De opleidingsverstrekker noteert de stopzettingsdatum en noteert bij de eindbeoordeling ‘niet deelgenomen’. Aan de cursist wordt gevraagd om de e-mail die hem informeert over de stopzetting van de cursus bij te houden als bewijsmateriaal voor VOV. Hij zal door het departement WSE gevraagd worden om aan te tonen waarom hij niet heeft deelgenomen aan het examen. Door deze gewettigde afwezigheid zal hij het aantal uren waarop hij recht had voor deze opleiding terugbetaald krijgen.
 

Wat als de werkgever de uren VOV al had ingepland?

 • Als het VOV al ingepland is, kan het VOV wel opgenomen worden, bijv. om te studeren of de cursus online te volgen. Let op: er mag in totaal niet meer VOV opgenomen worden dan waar de werknemer recht op heeft op basis van de opleiding die hij  volgt.
 • Als het VOV wel nog kan ingetrokken worden, kan de werknemer gewoon gaan werken. Hij kan dan later VOV opnemen als de opleiding voortgezet wordt.
 • Alleen als de werknemer 50% werkt met een vast uurrooster en de uren VOV alleen mag opnemen tijdens uren waarop de lessen en het werk samenvallen, kan het geplande VOV niet opgenomen worden. Dan kan de werkgever een ander moment bepalen om de uren VOV die werden opgenomen in te halen.
   

Kan mijn werkgever het VOV tijdelijk schorsen indien er door de coronacrisis te weinig personeel beschikbaar is?

Ja, op basis van de werkorganisatie (dienstnoodwendigheden) mag hij het verlof tijdelijk opschorten en op een later tijdstip toekennen.
 

Heb je vragen rond het Vlaams Opleidingsverlof? Neem dan contact op met onze collega’s van de vorming, Comé 
 

Wat met de opleidingen van Comé?

Comé heeft er voor gekozen de vormingsdagen tot 30/06 te annuleren (behalve de vorming loonfiscaliteit). De opleidingsverstrekker (Comé) zet de opleiding niet stop, maar annuleert de vormingsdagen en voorziet op sommige dagen webinars ter vervanging van de fysieke bijeenkomsten. De deelnemers worden gewettigd afwezig gezet op de geannuleerde vormingsdagen. Deze uren kunnen niet opgenomen worden bij de werkgever. Enkel indien de deelnemer een webinar volgt ter vervanging van een vormingsdag kunnen de uren VOV wel opgenomen worden.

De belangrijkste boodschap is: je kan enkel de uren VOV waarop je aanwezig was, opnemen bij je werkgever. Uren waarop je gewettigd of ongewettigd afwezig was, kunnen niet opgenomen worden. Dat was en is ook zo voor het Betaald Educatief Verlof.
 

VDAB

Hoe kan ik de VDAB bereiken?

Ook VDAB neemt een aantal maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en tevens hun werking verder te kunnen zetten. Sinds 17 maart 2020 zijn alle fysieke locaties gesloten. VDAB blijft wel open vanop afstand. Hun dienstverlening verloopt digitaal en telefonisch gewoon door. Je kan VDAB bereiken via het nummer 0800 30 700 of via vdab.be.
 

Worden de afspraken met de controledienst opgeschort?

Ja, de afspraken met de controledienst worden uitgesteld. VDAB verwittigd je hier telefonisch over. Indien ze je niet kunnen bereiken, dan word je geïnformeerd via de post. Je krijgt hoe dan ook de mogelijkheid om een schriftelijk toelichting te geven. Als je geen gebruik maakt van deze optie, dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor een verhoor.
 

Moet ik tijdens deze coronacrisis solliciteren?

Ja, je verplaatsen naar een sollicitatiegesprek wordt als een essentiële verplaatsing beschouwd. Vraag op voorhand aan de werkgever een bewijs via mail en neem dit mee tijdens de verplaatsing.
 

Ik ben werkzoekende of tijdelijk werkloos en wil graag bijspringen in de cruciale sectoren, waar vind ik de vacatures?

In heel wat sectoren dreigt een personeelstekort ten gevolge van de coronacrisis. Vooral in de transport, logistiek, distributie, land- en tuinbouw, voedings- en zorgsector zijn er personeelstekorten.

Je kan deze tijdelijke vacatures terugvinden op de website van VDAB, ze zijn herkenbaar via de vermelding #COVID19.
 

Gaan de opleidingen georganiseerd door VDAB of door één van haar partners door?

Groepsactiviteiten zoals opleidingen, workshops, jobbeurzen en infosessies worden opgeschort. De opleidingen lopen door na de opschorting. Andere activiteiten worden uitgesteld naar een later tijdstip. Dit zowel voor activiteiten georganiseerd door VDAB als door haar partners.

Wat met mijn vrijstelling van RVA gedurende de opschorting?

Tijdens deze periode blijft je vrijstelling bij RVA lopen. Je ontvangt geen verplaatsings- of kinderopvangvergoeding. Na deze periode loopt je opleiding gewoon verder.
 

Wat met het werkplekleren?

De activiteiten voor werkplekleren (IBO, BIS, opleidingsstages,…) lopen door.

 • de activiteit kan (tijdelijk) stopgezet worden door een beslissing van de werkgever of de regering.
 • enkel met een doktersattest is een afwezigheid gewettigd. Gebrek aan kinderopvang of openbaar vervoer zijn geen geldige reden.

Mag ik thuiswerken tijdens mijn werkplekstage?

Thuiswerk is enkel toegestaan mits toestemming van VDAB.
 

Mijn IBO-overeenkomst werd stopgezet omwille van de coronacrisis, heb ik nog recht op de IBO-vergoeding

Indien de IBO werd stopgezet omwille van de coronacrisis, zal de cursist geen IBO-vergoedingen meer ontvangen. Om het inkomensverlies van de cursist maximaal te beperken zal de Vlaamse Overheid een alternatieve premie storten. Deze ‘corona-premie’ zal worden toegekend aan IBO-cursisten van wie de overeenkomst reeds liep op 12 maart 2020 en voor de overeenkomsten die opgestart zijn na 12 maart 2020 én waarbij de overeenkomst werd stopgezet omwille van de coronamaatregelen.

De ‘corona-premie’ bedraagt 70% van de IBO-vergoeding en wordt maandelijks uitbetaald, dit zolang de oorspronkelijke IBO-overeenkomst loopt en uiterlijk tot en met 12 juni 2020 als de duurtijd van de initiële IBO-overeenkomst na 12 juni 2020 eindigt.
 

Wijkwerken, wat nu?

Mijn ‘wijk-werk’-traject werd omwille van de coronamaatregelen stopgezet, wat nu?

Als je kan aantonen dat je Wijk-werkovereenkomst werd geschorst omwille van of tijdens de coronacrisis dan kan je traject met 3 maanden worden verlengd en word je opnieuw toegeleid naar wijk-werken.
 

Heb ik als wijkwerker recht op een bijkomende vergoeding ter compensatie voor de weggevallen of verminderde prestaties?

Met  het  oog  op  het  inkomstenverlies  van  de  wijk-werkers  wordt  er  ook  voorzien  in  een vergoeding.  Voor  vele  werkzoekenden  in  het  wijk-werken worden  de  inkomsten  uit  de  wijk-werkactiviteiten  ervaren  als  zekere inkomsten al dan niet bovenop hun uitkering. Wegens het onverwacht verminderen van wijk-werkactiviteiten zal er een maandelijkse vergoeding worden toegekend om de weggevallen of verminderde prestaties te compenseren. 

Deze vergoeding bedraagt 70 % van de vergoeding waar een wijk-werker recht op had indien hij zijn gemiddeld aantal prestaties, berekend op 6 maanden, had kunnen presteren.
 

Ik ben gebruiker van wijk-werkcheques. Mijn reeds aangekochte cheques vervallen binnenkort, wat nu?

De geldigheidsduur van wijk-werkcheques die vervallen vanaf 12 maart 2020 wordt verlengd met 3 maanden. Deze regel blijft van toepassing op cheques die vervallen tussen 12 maart 2020 en 12 juni 2020.
 

Energie

De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die tijdelijk werkloos worden ten gevolge van de COVID-19-maatregelen, worden gedragen door de Vlaamse overheid voor de periode van 1 maand.

Indien de tijdelijke werkloosheid langer aanhoudt, zal de Vlaamse Overheid, rekening houdend met de budgettaire beperkingen, een stelsel van betaling uitwerken voor de gezinnen waarvan 1 of meerdere gezinsleden in het stelsel van tijdelijke werkloosheid terechtkomen.
 

Wanneer heb ik recht op een tussenkomst in mijn water- en energiefactuur?

 • De werknemer moet in Vlaanderen wonen (gedomicilieerd in het Vlaamse gewest).
 • De werknemer is op of na 20 maart 'tijdelijk werkloos wegens COVID-19'. De tussenkomst is dus ook van toepassing op wie al vroeger tijdelijk werkloos werd en op of na 20-3-2020 minstens één dag tijdelijk werkloos is wegens COVID-19.
  Ook wie deeltijds tijdelijk werkloos werd (minimaal 1 dag), komt in aanmerking voor hetzelfde bedrag.
 • Als meer dan 1 gezinslid tijdelijk werkloos is geworden, dan krijgt het gezin 1 tegemoetkoming per werknemer die tijdelijk werkloos is.
   

Ik woon in een appartement met een gemeenschappelijke meter, heb ik recht op de tussenkomst?

Ja, ook al heb je zelf geen contract afgesloten met de water- of energieleverancier kan je aanspraak maken op een financiële tussenkomst.
 

Ik woon in een wooneenheid van een sociale huisvestingsmaatschappij met collectieve verwarming of een budgetmeter, heb ik recht op de tussenkomst?

Ja.
 

Procedure

De tegemoetkoming wordt automatisch gestort op de rekening van de werknemer. De werknemer zelf moet hier dus niets voor doen. De Vlaamse overheid werkt hiervoor samen met de RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening). De tegemoetkoming wordt zo snel als mogelijk uitbetaald.
 

Woon je in het buitenland maar je werkt in het Vlaams Gewest?

Indien je werkt in Vlaanderen en je buiten België gedomicilieerd bent (EU, EER of Zwitserland) en je komt in het statuut van tijdelijke werkloosheid terecht op of na 20 maart 2020 dan heb je ook recht op de tegemoetkoming voor de water- en energiefactuur.

De vergoeding moet zelf online worden aangevraagd. Dit kan vanaf 15 april.
 

Ik woon in Vlaanderen maar ben tewerkgesteld in het buitenland, heb ik recht op de tegemoetkoming bij tijdelijke werkloosheid?

Indien je in Vlaanderen gedomicilieerd bent maar werkt in het buitenland en je op of na 20 maart in een soortgelijk statuut bevindt van tijdelijke werkloosheid heb je ook recht op de tegemoetkoming.

De vergoeding moet zelf online aangevraagd worden. Dit kan vanaf 15 april.

Moet ik mijn water- en energiefacturen betalen?

Ja, je moet je facturen van de water- of energieleverancier betalen (zie uiterlijke betaaldatum op de factuur). Daaraan verandert dus niets. Neem contact op met je water- of energieleverancier voor betalingsmodaliteiten als de betaling van deze factuur moeilijk is.
 

Bedrag

De tegemoetkoming is gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens.

De tegemoetkoming bedraagt 202,68 euro per werknemer die tijdelijk werkloos of deeltijds tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis en is als volgt samengesteld:

 • voor water: 30,77 euro
 • voor de verwarmingskosten: 95,05 euro
 • voor de elektriciteitskosten: 76,86 euro.

Of u volledig 'tijdelijk werkloos' of 'deeltijds tijdelijk werkloos' bent, het bedrag blijft hetzelfde. Er vindt geen pro-rata-berekening plaats.

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen van water, gas en elektriciteit gebeuren.
 

Onderwijs

Algemeen

Alle lessen zijn geschorst al zeker tot en met 5 april. Dit geldt voor alle basis- en secundaire scholen, maar ook voor de Centra voor Volwassenonderwijs, Centra voor Basiseducatie en de academies voor deeltijds kunstonderwijs.

Scholen moeten opvang voorzien. Thuiswerkende ouders vangen hun kinderen zelf op. Ouders tewerkgesteld in de gezondheidssector of veiligheidssector krijgen een tussenkomst in de opvangkosten.

Ik ben leerkracht, wordt mijn salaris doorbetaald?

Ja

Ik ben student en volg een stage in het onderwijs, wat met mijn verplichte stage-uren?

De Vlaamse Regering vraagt om enige flexibiliteit indien de gepresteerde uren afwijken van de voorziene uren.
 

Kinderopvang

Kinderopvang blijft wel open.

In de kinderopvang met inkomenstarief wordt het principe ‘bestellen is betalen’ gehanteerd. Als je je kind niet naar de opvang kunt brengen, kan je in normale omstandigheden een beroep doen op een aantal 'respijtdagen', namelijk een aantal opvangdagen die niet hoeven betaald te worden. Tussen 14 maart en 5 april moeten geen respijtdagen ingezet worden als je kind niet naar de opvang gaat. De normale regelgeving wordt tijdelijk op pauze gezet.

Wat met kinderopvang zonder inkomenstarief? Kan men respijtdagen aanrekenen?

 • Neen. Ook voor hen geldt: ouders moeten niet betalen voor de kinderopvang wanneer hun kindje niet komt tussen 14 maart en 5 april. Er mogen ook geen respijtdagen aangerekend worden (indien zij met dat systeem werken, wat bij hen niet verplicht is).

Ik kan van thuis uit werken, mag ik mijn kind naar de kinderopvang sturen?

Ja, maar ouders worden opgeroepen om hun kinderen zo veel als mogelijk thuis op te vangen. Kinderopvang blijft open, voor kinderen van alle ouders voor wie dit nodig is om te kunnen werken, waaronder zeker de ouders die in essentiële sectoren werken (gezondheidssector, voedingssector en veiligheidspersoneel).
 

Duaal leren

Alle overeenkomsten alternerend leren worden tijdelijk geschorst omwille van overmacht met uitzondering van leerlingen die tewerkgesteld zijn in cruciale sectoren en essentiële diensten zoals handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking.

De volledige lijst komt binnenkort online.

Is mijn werkgever mij een leervergoeding verschuldigd gedurende de schorsing?

Neen. Maar de werkgever kan voor de leerlingen tijdelijke werkloosheid aanvragen.
 

Heb ik als leerling in een alternerende overeenkomst recht op tijdelijke werkloosheid?

 • Ondernemingen die hun werkzaamheden (moeten) stopzetten ingevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vragen voor hun leerlingen met een OAO of DA tijdelijke werkloosheid aan (zoals voor gewone werknemers).
 • Leerlingen met een OAO worden vrijgesteld van de wachttijd.

Vlaamse belastingen

De termijnen om aan de fiscale verplichtingen te voldoen voor de erf- en registratiebelasting, worden verlengd. De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen.
 

Wat als ik laattijdig aangifte doe van nalatenschap?

Bij een laattijdige aangifte van nalatenschap zal de belastingverhoging niet worden toegepast indien de aangifte wordt ingediend binnen de twee maanden na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen. De aangifte kan dus ingediend worden tot en met 30 september 2020. Het is niet nodig om hier zelf uitstel voor aan te vragen.

Bijvoorbeeld: erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 28 maart. Deze termijn wordt nu al verlengd tot en met 30 september 2020 (twee maanden na het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen). De indieningstermijn wordt extra verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.
 

Wat als ik er niet in slaag om tijdig mijn registratiebelasting in te dienen?         

Er wordt geen belastingverhoging opgelegd als de termijn overschreden wordt waarbinnen een akte of geschrift ter registratie aangeboden moet worden. De termijn werd verlengd tot en met 30 september 2020.

Bijvoorbeeld: na het afsluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) zou een authentieke akte geregistreerd moeten worden op 28 maart. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 september (twee maanden na het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen). De indieningstermijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.
 

Wat met andere fiscale gunstregimes?

Ook om aanspraak te maken op de verschillende gunstregimes, zoals meeneembaarheid van registratierechten, de domiciliëringsverplichting enige gezinswoning of klein beschrijf, geldt de verlenging van 2 maanden.
 

Ik heb moeilijkheden om het afbetalingsplan tijdig af te lossen, wat nu?

De Vlaamse Belastingdienst zal zich soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen.
 

Vrijwilligerswerk en vrijwilligersverzekering

Verschillende burgers zetten zich in voor de medeburgers die het deze dagen wat moeilijker hebben.

Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten. Dat wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Zij kunnen zich gratis verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens het vrijwilligerswerk.

Je kan je hier registreren.
 

Steunmaatregelen voor ondernemingen

Sluiting van handelszaken

Heel wat handelszaken werden verplicht de deuren te sluiten. Enkel essentiële winkels en handelszaken blijven geopend.

De getroffen ondernemingen kunnen een eenmalige corona-hinderpremie aanvragen. Die bedraagt € 4000. Indien de maatregelen na 5 april nog steeds van kracht zijn, krijgen de ondernemingen een bijkomende premie van € 160 per dag.
 

Vlaamse belastingmaatregelen

De Vlaamse Belastingdienst zal uitstel verlenen aan bedrijven om hun facturen voor onroerende voorheffing en jaarlijkse verkeersbelasting te betalen, zodat bedrijven niet in liquiditeitsproblemen komen.

De aanslagbiljetten onroerende voorheffing zullen pas in september worden uitgestuurd.

Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting.
 

Dienstencheques

De geldigheidstermijn van mijn dienstencheques is (bijna) vervallen, wat nu?

De Vlaamse Overheid zal de geldigheidstermijn van de dienstencheques die vervallen in maart of april met 3 maanden verlengen. De geldigheidstermijn van dienstencheques die vervallen in mei wordt met 2 maanden verlengd. De geldigheidstermijn van dienstencheques die vervallen in juni wordt met 1 maand verlengd.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart