banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: ziekte-uitkering en gewaarborgd loon

31/03/2020 - 09u

Laatste update: 17/7/2020, 10:15


Corona

Deze pagina maakt deel uit van een reeks veelgestelde vragen over Corona en de gevolgen ervan voor werknemers. Lees ook onze FAQ’s over andere onderwerpen. Meer infoOp deze pagina:


In sommige gevallen is het in geval van samenloop van twee schorsingsgronden niet altijd eenduidig of u aanspraak zal kunnen maken op gewaarborgd loon of op een ziekte-uitkering. Deze situaties doen zich in het bijzonder voor gedurende periodes van tijdelijke werkloosheid. Hieronder kunt u hierover verduidelijking terugvinden.
 

Wanneer heb ik recht op gewaarborgd loon?

Zowel arbeiders als bedienden hebben recht op gewaarborgd loon ten laste van hun werkgever gedurende de eerste 30 kalenderdagen van hun arbeidsongeschiktheid wegens ongeval of  ziekte in het privéleven.

Arbeiders moeten één maand ononderbroken in dienst van de onderneming zijn om aanspraak te kunnen maken op gewaarborgd loon. Deze voorwaarde geldt ook voor bedienden die met een contract voor bepaalde duur of een duidelijk omschreven werk van minder dan 3 maanden aangeworven werden..

De vergoedingen toegekend gedurende de eerste 30 kalenderdagen verschillen evenwel naargelang het statuut van de werknemer. Hieronder een overzicht.

Statuut werknemer

Periode

Betaling werkgever

Mutualiteit

Arbeider

1ste – 7e dag

 

100% van het loon
 

/

8ste - 14e dag 85,88% van het loon
25,88% van het begrensd loon
  /

15e - 30ste dag
 

85,88% van het loon boven de grens 60% van het begrensd loon

Bediende met contract bepaalde duur of duidelijk omschreven werk van < 3 mnd.

1ste - 7e dag

100% van het loon

/

8ste - 14e dag 86,93% van het loon
26,93% van het begrensd loon
/
15e - 30ste dag 86,93% van het loon boven de grens 60% van het begrensd loon

Overige bedienden

1ste - 30ste dag

100% van het loon

/


Wat moet ik doen?

Als u arbeidsongeschikt bent, dan moet u uw werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen..U kan uw werkgever op verschillende manieren verwittigen (per telefoon, e-mail, sms, …).
In tegenstelling tot de verwittigingsplicht is het indienen van een medisch attest geen wettelijke verplichting. Een medisch attest moet slechts ingediend worden indien een cao of het arbeidsreglement zulks voorschrijft of bij gebrek aan dergelijk voorschrift, op verzoek van de werkgever.

Bent u gedurende een langere termijn arbeidsongeschikt, moet u uw ziekenfonds verwittigen via een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, ook bekend als het document “Vertrouwelijk”. Hieronder kunt u de aangiftetermijnen terugvinden.

Situatie

Aangiftetermijn

Arbeider

Dag ziekte + 13 kalenderdagen

Bediende

Dag ziekte + 27 kalenderdagen

Herval[1]

Dag ziekte + 2 kalenderdagen.

De mutualiteiten aanvaarden dat het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid per mail wordt verzonden. Er werd eveneens een nieuw getuigschrift opgesteld dat enkel gebruikt zal worden door de arts bij een telefonische consultatie wegens een vermoeden van besmetting met COVID-19. We maken een onderscheid tussen de “standaard” getuigschriften en het “nieuw” getuigschrift.

Standaard getuigschrift (document “vertrouwelijk”): u kan het getuigschrift verzenden per e-mail, de getuigschriften zullen worden aanvaard op voorwaarde dat de identiteit van de arts (naam, voornaam en RIZIV-nummer) en de identiteit van de patiënt (naam, voornaam en rijksregisternummer) worden vermeld.

Nieuw getuigschrift ontvangen naar aanleiding van een telefonisch consult wegens vermoeden van besmetting met COVID-19: De arts zal dit getuigschrift per post of per e-mail naar u versturen. Het is de bedoeling dat u de e-mail van uw behandelend arts met in bijlage de pdf-getuigschrift van arbeidsongeschiktheid forwardt naar uw ziekenfonds. De datum van het opsturen van de e-mail door de behandelend arts is van belang. Heeft u het getuigschrift via de post ontvangen, dan kunt u een foto of een scan van het getuigschrift doorsturen naar uw ziekenfonds.

Opgelet! Bent u na de oorspronkelijk aangegeven periode van arbeidsongeschiktheid nog verder arbeidsongeschikt, dan dient u ONMIDDELLIJK opnieuw een aangifte van arbeidsongeschiktheid in te dienen.


Ik ben tijdelijk werkloos en word arbeidsongeschikt. Heb ik recht op gewaarborgd loon?

Neen, u zult geen recht hebben op gewaarborgd loon, noch op werkloosheidsuitkeringen als u ziek wordt gedurende een periode van tijdelijke werkloosheid. U zult onmiddellijk een uitkering van het ziekenfonds krijgen[2]. Dien onmiddellijk een aangifte van arbeidsongeschiktheid in bij uw ziekenfonds.
 

Ik ben arbeidsongeschikt en mijn werkgever voert nu tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in. Heb ik recht op gewaarborgd loon?

Ja, u heeft - of u nu verbonden bent met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders dan wel voor bedienden - recht op gewaarborgd loon ten laste van uw werkgever wanneer uw arbeidsongeschiktheid wegens ziekte voorafgaat aan een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 

Ik ben verbonden met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders, ben arbeidsongeschikt en mijn werkgever voert nu tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen in. Heb ik recht op gewaarborgd loon?

Neen, u zult geen recht hebben op gewaarborgd loon wanneer uw arbeidsongeschiktheid wegens ziekte voorafgaat aan een periode van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Een arbeider heeft overeenkomstig de wetgeving immers slechts recht op gewaarborgd loon voor de dagen waarop hij normaal gezien zou gepresteerd hebben en bijgevolg recht zou hebben gehad op loon indien hij niet in de onmogelijkheid verkeert om te werken. 
U hebt wel recht op een uitkering van het ziekenfonds[3]. Dien onmiddellijk een aangifte van arbeidsongeschiktheid in bij uw ziekenfonds.
 

Ik ben verbonden met een arbeidsovereenkomst voor bedienden, ben arbeidsongeschikt en mijn werkgever voert nu tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen in. Heb ik recht op gewaarborgd loon?

Ja, u heeft recht op gewaarborgd loon ten laste van uw werkgever wanneer uw arbeidsongeschiktheid wegens ziekte voorafgaat aan een periode van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Opmerking! Alhoewel hiervoor geen wettelijke basis bestaat nemen zowel het RIZIV als de FOD WASO het standpunt in dat bedienden net zoals arbeiders in voormelde situatie geen recht hebben op gewaarborgd loon. Zij oordelen dat de wettelijke bepaling die geldt voor arbeiders naar analogie moet worden toegepast op bedienden.

Gelet op het standpunt van het RIZIV en de FOD WASO raden wij dan ook aan om onmiddellijk een aangifte van arbeidsongeschiktheid in te dienen bij uw ziekenfonds.
 

Ik ben arbeidsongeschikt erkende werknemer en oefen een toegelaten activiteit als werknemer uit. Mijn werkgever voert nu tijdelijke werkloosheid in. Heeft dit een invloed op mijn uitkering?

Ook zonder de coronacrisis is het mogelijk dat u tijdens een periode waarin u met de toelating van de adviserend arts een werkzaamheid verricht, de toegelaten werkzaamheid niet kunt uitoefenen vanwege een maatregel van tijdelijke werkloosheid.

De hoogte van uw ziekte-uitkering zal hierdoor niet worden beïnvloed.

Wordt uw ziekte-uitkering ten gevolge van uw toegelaten activiteit verminderd, zult u bovenop uw ziekte-uitkering een tijdelijke werkloosheidsuitkering kunnen bekomen.

U zult geen recht hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering:

  • Vanaf 07/2020, als uw tewerkstellingsbreuk maximum 20% van de voltijdse tewerkstelling bedraagt.[4] In dat geval wordt uw ziekte-uitkering namelijk niet verminderd.

Uitzonderlijk zult u, vanaf 13/03/2020, wel recht hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering:

  • Als u tewerkgesteld wordt buiten het normale arbeidscircuit in een onderneming die onder het paritair comité 327 (en de subcomités) voor beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de “maatwerkbedrijven valt”. In dat geval wordt uw ziekte-uitkering namelijk niet verminderd.
     

Ik ben arbeidsongeschikt erkende werknemer en oefen een toegelaten activiteit als zelfstandige uit. Kan ik die activiteit tijdelijk stopzetten ten gevolge van de coronacrisis?

Ja. U dient deze onderbreking van activiteit als zelfstandige ten gevolge van de coronacrisis schriftelijk aan uw mutualiteit te verklaren.

U zult gedurende de periode van tijdelijke onderbreking uw normale arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zonder vermindering. Eenmaal u uw activiteit als zelfstandige opnieuw hervat, zal de cumulatieregeling vanaf uw werkhervatting verder worden toegepast. Daarbij zal de mutualiteit rekening houden met het al vóór die onderbreking verstreken tijdvak van toegelaten activiteit.
 

Ik ben arbeidsongeschikt erkende werknemer en oefen een toegelaten activiteit uit als werknemer. Kan ik die toegelaten activiteit stopzetten?

Ja. Het is evenwel van belang dat u hiervoor afstemt met uw werkgever. In de meeste gevallen werd ingevolge een toegelaten activiteit een bijlage aan de arbeidsovereenkomst opgemaakt, er zal ook een einde gemaakt moeten worden aan die bijlage.

Neem zeker ook contact op met uw mutualiteit. Als u een verminderde uitkering ontvangt, vanwege uw activiteit, zal het ziekenfonds u vanaf de datum van stopzetting een volledige uitkering moeten toekennen.
 

Ik ben zwanger, behoor ik tot een risicogroep en moet de werkgever een gepaste maatregel inzake moederschapsbescherming nemen?

Momenteel behoren zwangere vrouwen niet tot een risicogroep. Contacteer uw arbeidsarts om na te gaan of er een noodzaak is tot het voorzien van aangepast werk of bij gebrek daaraan, het voorzien van een volledige werkverwijdering. Indien u loon verliest door uw werkverwijdering, kunt u een uitkering van het ziekenfonds krijgen.
 

Mijn werkgever ondervindt moeilijkheden om mijn ziekenfonds de nodige informatie te bezorgen voor de berekening van mijn uitkering, wat nu?

Zolang uw mutualiteit niet over de nodige gegevens beschikt om uw uitkering te kunnen berekenen, zal uw arbeidsongeschiktheidsuitkering berekend worden op grond van een minimumloon. Eenmaal uw mutualiteit over de nodige gegevens zal beschikken, zal uw uitkering herbekeken worden.
 

Ik had een afspraak met de adviserend arts in het kader van een erkenning/verlenging van mijn arbeidsongeschiktheid. Wat nu?

Alle geplande contacten in de periode 16 maart 2020 tot en met 3 april 2020 worden geannuleerd. Die geplande contacten mogen vervangen worden door teleconsultatie door de adviserend arts of een fysiek contact op een latere datum.

Beslissingen die de adviserend arts enkel op basis van teleconsultatie neemt, zullen steeds als uiterlijke einddatum 31 december 2020 hebben.

Teleconsultatie kan nooit leiden tot een beslissing einde arbeidsongeschiktheid.
 

Hogere ziekte-uitkering tijdens coronaperiode? Gelijkschakeling met bedrag vergoeding bij tijdelijke werkloosheid en invoering van minimumuitkering?

De hoogte van uw ziekte-uitkering hangt in de eerste plaats af van hoelang u arbeidsongeschikt bent. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de vergoeding die u krijgt gedurende het eerste jaar ziekte (primaire arbeidsongeschiktheid) en de vergoeding die u krijgt na één jaar arbeidsongeschiktheid (invaliditeit). Belangrijk voor deze vraag van de FAQ, is om u erop te wijzen dat gedurende het eerste jaar ziekte u 60% van uw brutoloon zult ontvangen. Na de eerste 6 maanden arbeidsongeschiktheid, zult u eventueel een beroep kunnen doen op een minimumuitkering. Op de site van het RIZIV kunt u nakijken hoe uw uitkering in een normale situatie wordt berekend.

Echter gedurende de COVID-19 pandemie, heeft men vastgesteld dat arbeidsongeschikte werknemers een lagere vervangingsuitkering ontvangen dan werknemers die een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen. Om ongewenste effecten tegen te gaan, heeft de groep van 10 voorgesteld  om de uitkering voor arbeidsongeschikten te verhogen tot het bedrag dat men zou ontvangen hebben bij tijdelijke werkloosheid ( mocht men niet arbeidsongeschikt zijn). Zodoende wordt de keuze voor het ene of andere stelsel niet langer bepaald door de hoogte van de uitkering. De regering heeft dit voorstel aanvaard.

We kunnen dus concluderen dat voor arbeidsongeschiktheden die ten vroegste een aanvang namen vanaf 1 maart 2020 tot en met het einde van de periode waarvoor tijdelijke werkloosheid wegens corona wordt toegestaan (zie hoofdstuk Tijdelijke werkloosheid), de arbeidsongeschiktheidsuitkering zal worden opgetrokken tot het niveau van de uitkering tijdelijke werkloosheid inclusief de aanvullende dagvergoeding ter waarde van 5,63 EUR. Bovendien zal in diezelfde periode bij primaire arbeidsongeschiktheid (van  minder dan 7 m) ook  een minimumuitkering van 61,22 EUR per dag worden toegekend.

Opmerking: In het kader van het onderzoek van de gezinssituatie van de arbeidsongeschikte zal de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering niet in aanmerking genomen worden. (Koninklijk Besluit nog niet gepubliceerd).

Concreet betekent dat:

  • Arbeidsongeschikten met een bruto maandloon ter waarde van maximum 2.064,88 EUR, ook gedurende de eerste 6 maanden, een minimumuitkering zullen ontvangen ter waarde van 61,22 EUR per dag of 61,22 x 26 = 1.591,72 EUR bruto per maand.
  • Arbeidsongeschikten met een bruto maandloon lager dan 2.754,76, maar hoger dan 2.064,88 EUR, zullen genieten van een hogere arbeidsongeschiktheidsuitkering. De uitkering zal worden berekend zoals een tijdelijke werkloosheidsuitkering, dat betekent dat de uitkering berekend zal worden op 70% van het brutoloon vermeerderd met een dagvergoeding van 5,63 EUR.

Bv. u verdient 2.500 EUR bruto per maand. Uw bruto uitkering zal 72,94 EUR per dag bedragen.
2.500 / 26 = 96,15 x 70% = 67,31 EUR + 5,63 = 72,94 EUR per dag of 72,94 x 26 = 1.896,44 EUR per maand bedragen.
Wenst u uw uitkering zelf te berekenen, pas dan het eerste bedrag in de formule hierboven aan naar het bedrag van uw brutoloon.

  • Arbeidsongeschikten met een bruto maandloon lager dan of gelijk aan 3.457,79 EUR, maar hoger dan of gelijk aan 2.754,76 EUR, zullen kunnen genieten van een maximumuitkering. Deze bedraagt 79,80 EUR per dag of 79,80 x 26 = 2.074,8 EUR bruto per maand.
  • Arbeidsongeschikten met een bruto maandloon vanaf 3.457,79 EUR zullen genieten van een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals die normaal wordt berekend. Dat betekent dat zij een uitkering zullen ontvangen gelijk aan 60% van hun brutoloon, zonder dat die uitkering hoger kan zijn dan 88,19 EUR per dag of 88,19 x 26 = 2.292,94 EUR per maand.

Bv. u verdient 3.500 EUR bruto per maand. Uw bruto uitkering zal 80,77 EUR per dag bedragen.
3.500 / 26 = 134,62 x 60% = 80,77 EUR per dag of 80,77 x 26 = 2.100 EUR per maand.
Wenst u uw uitkering zelf te berekenen, pas dan het eerste bedrag in de formule hierboven aan naar het bedrag van uw brutoloon.

Mutualiteiten krijgen tot en met oktober 2020 de tijd om de aanvullende vergoedingen met terugwerkende kracht uit te betalen.

Ten laatste op 1 november 2020 betalen de verzekeringsinstellingen de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering voor de periode van primaire ongeschiktheid die de betaaldatum voorafgaat.

Opgelet! Er wordt steeds 11,11% bedrijfsvoorheffing ingehouden op de tijdelijke aanvullende primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, wanneer dat percentage in beginsel van toepassing is op de gewone uitkeringen.
 

Om te kunnen genieten van een uitkering voor vaderschaps- of geboorteverlof, moet ik een uittreksel van de geboorteakte van mijn kind toevoegen. Hoe kan ik dergelijk uittreksel bekomen nu de gemeentes dicht zijn?

U kunt het uittreksel online aanvragen bij de gemeente. Mocht het voor de gemeente niet mogelijk zijn dit document via een online-aanvraag te bezorgen, dan kan het ziekenfonds voorlopig een “verklaring op erewoord” aanvaarden. Het uittreksel van de geboorteakte zult u, zodra dat mogelijk is, moeten bezorgen aan uw ziekenfonds.
 

Ik ben hoogzwanger: zal de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf de zesde (achtste) week tot en met de tweede week voor de werkelijke bevallingsdatum (de zogenaamde prenatale periode) invloed hebben op mijn moederschapsrust?

Het is effectief zo dat, wanneer een werkneemster blijven werken is vanaf de 6e week tot en met de 2e week vóór de bevalling, deze periode van maximum 5 weken de nabevallingsrust van 9 weken verlengt. Heel veel werkneemster proberen effectief zo lang mogelijk te werken, omdat die 9 weken zo kort zijn.

Soms is het echter niet mogelijk om te werken in deze periode vóór de bevalling, bv. door ziekte, door tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer, economische reden, of zoals nu, omwille van tijdelijke werkloosheid door overmacht.

Op 18 juni 2020 werd de wet betreffende de uitbreiding van de overdraagbare periodes die vallen tijdens het prenataal verlof, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 1 maart 2020 zullen ook de periodes van arbeidsongeschiktheid, werkverwijdering, periodes van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht en de periodes van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen voor bedienden, gelijkgesteld worden met gewerkte dagen. De sociaal verzekerden die potentieel getroffen zijn door de retroactiviteit van de wet, zullen door de mutualiteit gecontacteerd worden.

 

[1] Er is sprake van herval als u binnen de 14 kalenderdagen na uw werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt (tijdens het eerste jaar ziekte). Er is sprake van herval als u binnen de 3 maanden na de werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt (vanaf het tweede jaar ziekte).

[4] Stel een voltijdse tewerkstelling bedraagt 38 u. per week, indien uw tewerkstellingsbreuk maximum 7u.36 per week bedraagt, zal uw ziekte-uitkering niet worden verminderd en zult u geen recht hebben op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart