Regering Michel: hardleers inzake rechtvaardige fiscaliteit, eenzijdig en bemoeizuchtig in socio-economische dossiers

26/07/2017 - 12u

De ACLVB nam akte van de grote lijnen van het bereikte akkoord binnen de regering. Voor de ACLVB is het akkoord een teleurstelling: in lijn van haar eerder beleid voert de regering geen fiscale rechtvaardigheid in en via lastenverlagingen en flexibiliteit toont ze zich vooral opnieuw gul voor de werkgevers.

Voor de ACLVB mist deze regering haar ultieme kans om de krijtlijnen voor een redelijke en rechtvaardige vermogensfiscaliteit uit te stippelen. Een vlakke taks op (royale) effectenrekeningen die € 254 miljoen moet opleveren, is voor de ACLVB niet meer dan een budgettaire pleister op een houten been. De maatregel mist rechtvaardigheid wegens een gebrek aan progressiviteit. Gelet ook op een nieuwe vrijstelling op de roerende voorheffing van de eerste € 627 van winst op aandelen, is de ACLVB ervan overtuigd dat dit pakket aan fiscale maatregelen te licht zal worden gewogen en bevonden om de roep voor een meer rechtvaardige fiscaliteit te beantwoorden. Integendeel, door opnieuw gul te zijn voor de werkgevers via een verlaging van de vennootschapsbelasting en gigantische lastenverlagingen voor de bouwsector, plaatst deze regering opnieuw de cijfers voor de mensen. 

Voor de Liberale Vakbond blijft deze regering een te bemoeizuchtige partner in sociale dossiers; het onderhandelingsevenwicht tussen sociale partners wordt al op voorhand gehypothekeerd. De bereikte akkoorden binnen de regering inzake proefperiode en startersbanen zijn exemplarisch voor het belang van het sociaal overleg: de ACLVB betreurt nu des te meer dat er in juni geen consensus gevonden kon worden tussen de sociale partners: die akkoorden waren evenwichtiger. 

De uitbreiding van de flexi-jobs, het ‘onbelast bijverdienen tot € 500’ en de verdere deregulering van nachtarbeid en e-commerce zijn eveneens voorbeelden van een ondoordacht beleid, zonder respect voor de werknemers en collectieve afspraken, die de arbeidsmarkt sterk kunnen en zullen ontwrichten. Deze regering zet in op joblegalisatie in plaats van jobcreatie. Voor de ACLVB blijft echter de kwaliteit van de jobs essentieel: iedereen heeft recht op een menswaardig inkomen. De ACLVB brengt bovendien in herinnering dat er dit najaar nog een arrest van het Grondwettelijk Hof volgt inzake de wettigheid van de flexi-jobs in de horeca-sector.

De ACLVB is van oordeel dat deze regering hardleers is inzake rechtvaardige fiscaliteit en bemoeizuchtig in de socio-economische dossiers, met een te eenzijdige nadruk op flexibiliteit en deregulering. De Liberale Vakbond zal de definitieve teksten van het akkoord grondig bestuderen om nadien zijn strategie te bepalen en bijsturingen te vragen waar nodig.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart