HERVATTING: Niet OVERHAAST en niet zonder GARANTIE!

21/04/2020 - 12u

GEEN HERVATTING DIE OVERHAAST ZOU GEBEUREN, EN ZEKER NIET ZONDER DAT DE GEZONDHEID VAN ONZE WERKNEEMSTERS EN WERKNEMERS GEGARANDEERD WORDT!

Op het moment dat er meer en meer contacten zijn binnen onze verschillende sectorale overlegorganen,

Op het moment dat de druk van de kant van de werkgevers zich meer en meer laat voelen, ter aanmoediging van een zo snel mogelijke hervatting van de activiteiten,

Moeten er een paar zaken duidelijk worden gesteld!

Veel van onze ondernemingen liggen vandaag stil of draaien op een laag pitje.

Elk van hen heeft goede redenen om aan te dringen op een hervatting in de zeer nabije toekomst.

Wij begrijpen dat er een economische noodzaak is.

We geven toe dat de situatie waarin we ons bevinden ongezien is, en een extreme kwetsbaarheid en grote gevaren inhoudt op technisch, economisch en strategisch vlak, maar vooral en in de eerste plaats op maatschappelijk en menselijk vlak.

• De Nationale Veiligheidsraad heeft zich woensdag enkel uitgesproken over de maatregelen die met de lockdown gepaard gaan, en heeft hoegenaamd niet gesproken over het opheffen van de lockdown.

Onze prioriteiten blijven dus op dit moment:

de werkneemsters en werknemers met of zonder job afschermen van elk gezondheids- en veiligheidsrisico;

hen de hoogste graad van sociale bescherming garanderen. Met bijzondere aandacht voor de tijdelijke werknemers en uitzendkrachten die hun werk verliezen en voor zij die op heden zelfs niet kunnen genieten van de sociale zekerheid: de jobstudenten, de werknemers van digitale platformen, ...

de wetgeving die deze lockdownperiode omkadert, strikt naleven. Een overhaaste hervatting — zonder de gezondheidsvoorschriften in acht te nemen — om redenen van economische aard is simpelweg onaanvaardbaar!

Wij wachten totdat de Nationale Veiligheidsraad de realistische timing van deze hervatting en de modaliteiten ervan vaststelt en de sanitaire voorwaarden garandeert die noodzakelijk zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de werkneemsters en werknemers.

Wij wachten totdat de beslissingen eenvormig en eenduidig zijn genomen en de toepasselijkheid van deze maatregelen werd besproken rekening houdend met de intrinsieke feitelijke situatie van elk bedrijf, van elke werkpost, en vanzelfsprekend met inachtneming van het sociaal overleg.

Wanneer de Nationale Veiligheidsraad een beslissing zal hebben genomen over een ypothetische hervatting van de activiteiten, zal hij afdoende antwoorden moeten bieden of zorgen dat die er komen, voor wat betreft:

de stappen voor een geleidelijke afbouw van de lockdown;

de aanpassing van de inrichting van de collectieve leefruimtes: lokalen, sanitaire ruimtes, cafetaria’s;

de verplichting voor de bedrijven om specifiek materiaal in te slaan (maskers, handschoenen, hydroalcoholische gel, ...) en om hun gebruikshandleiding stipt te volgen;

de mobiliteit: collectieve verplaatsingen per trein, metro, bus, ander collectief vervoer;

de absolute naleving van de regels inzake social distancing.

De vakbonden zullen samen hun houding bepalen in functie van de beslissingen en antwoorden aangeleverd door de Nationale Veiligheidsraad, maar het is duidelijk:

dat er geen enkele hervatting kan zijn zonder dat de gezondheid van alle actoren op het terrein gegarandeerd wordt en ook niet zonder sociaal overleg op alle niveaus!

dat wij altijd een uitstel van de hervatting uit voorzichtigheid zullen verkiezen boven een vervroegde terugkeer om economische redenen die het risico inhoudt uit te monden in een tweede besmettingsgolf!

 

 

Hier kunt u het gemeenschappelijke pamflet downloaden.

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart