banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: jaarlijkse vakantie

27/03/2020 - 14u

Laatste en finale aanpassing: 30/6/2021, 9:15


Corona

Deze pagina maakt deel uit van een reeks veelgestelde vragen over Corona en de gevolgen ervan voor werknemers. Lees ook onze FAQ’s over andere onderwerpen. Meer infoOp deze pagina:


Zullen de periodes van inactiviteit ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht dit jaar invloed hebben op mijn vakantiegeld 2020?

Neen, uw vakantiegeld 2020 hangt af van uw arbeidsprestaties van 2019. De tijdelijke werkloosheid in 2020 zal dus geen invloed hebben op het bedrag van het vakantiegeld 2020.
 

Zullen de periodes van inactiviteit ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht van 2020 invloed hebben op mijn vakantierecht voor 2021?

Neen.

De sociale partners hebben geadviseerd dat de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de coronacrisis gelijkgesteld wordt aan arbeidsdagen voor de berekening van de arbeidsduur en het vakantiegeld. De gelijkstelling voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 wordt voorzien in een KB, dat werd gepubliceerd op 5 juni 2020. De gelijkstelling voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 wordt voorzien in een KB, dat werd gepubliceerd op 24 september 2020. Het KB met de gelijkstelling voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 werd gepubliceerd op 31 december 2020.

Deze juridische basis voor de gelijkstelling wordt momenteel echter aangevochten door bepaalde groepen. De ACLVB volgt dit op de voet op, en zal meteen communiceren wanneer de rechtbank hierover uitspraak doet.

Dit brengt nog een ander aandachtspunt met zich mee: er zullen bedienden zijn die, vóórdat het KB werd gepubliceerd, tussen februari en december 2020 bij hun werkgever een periode van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht gekend hebben en waarvan ondertussen de arbeidsovereenkomst werd beëindigd. Deze bedienden hebben recht op een nieuw vakantie-attest (en een nieuwe berekening van het vertrekvakantiegeld) mét gelijkstelling van deze periode. Wanneer de ex-werkgever dit niet automatisch overmaakt, zullen de bedienden dit zelf moeten opvragen.
 

Ik ben uitzendkracht met statuut arbeider, en ik had verschillende contracten in 2020, die soms begonnen met een periode van tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht. Worden deze periodes gelijkgesteld?

Volgens artikel 19, §1 van het Vakantiebesluit [1], mag de eerste dag tewerkstelling geen gelijkgestelde dag zijn, om als arbeider van de gelijkstelling van deze periode voor opbouw van vakantierechten te kunnen genieten. In principe kan er ook enkel sprake zijn van een periode van tijdelijke werkloosheid, wanneer er voorafgaandelijk aan deze schorsing prestaties verricht werden. Als de arbeidsovereenkomst nog niet is ingegaan, is het in principe dus ook niet mogelijk om tijdelijke werkloosheid aan te vragen. Echter, de RVA heeft, gezien de uitzonderlijke sociale omstandigheden, en onder strikte regels, deze periodes wel erkend als tijdelijke werkloosheid.

Hierdoor was er een discrepantie ontstaan tussen de werkloosheidsreglementering, die de periodes erkent als tijdelijke werkloosheid corona-overmacht, en de jaarlijkse vakantiereglementering, die deze periodes, op basis van artikel 19 Vakantiebesluit, niet erkent voor de gelijkstelling van vakantierechten.

Om deze situatie op te lossen, heeft de RJV beslist om de regels soepeler te interpreteren, en voor uitzendkrachten deze periodes alsnog gelijk te stellen. Er zal een correctie plaatsvinden van het vakantiegeld tegen uiterlijk 15/07/2021.
 

Zullen de periodes van inactiviteit ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht van 2021 invloed hebben op mijn vakantierecht voor 2022?

Wij kunnen hierover nog geen uitsluitsel geven. Het advies van de sociale partners uit 2020 geldt in principe ook voor deze periode. Het KB met gelijkstelling liep echter af op 31/12/2020. Het dossier over de gelijkstelling voor de periodes van tijdelijke werkloosheid corona-overmacht van 2021 ligt echter nog steeds op de tafel en moet nog behandeld worden. Van zodra wij hierover nieuws hebben, zullen wij daarover communiceren.
 

Heeft de opname van corona-ouderschapsverlof in 2020 invloed op mijn vakantierecht 2021?

Ja. Net zoals 'gewoon' ouderschapsverlof, of een ander thematisch verlof of tijdskrediet, wordt deze onderbreking niet gelijkgesteld voor de opbouw van vakantierechten.
 

Ik heb ontslag genomen / werd ontslagen. Dien ik dan normaal mijn vakantiegeld van dit jaar ook niet te ontvangen i.p.v. volgend jaar?

  • Was u arbeider? Dat wordt uw vakantiegeld niet uitbetaald bij het beëindigen van uw job. Alle prestaties in het vakantiedienstjaar 2020 worden door de RJV of vakantiefondsen bijgehouden en samengeteld, en zullen uitbetaald worden in mei/juni 2021.
  • Was u bediende? Ja, dan moet de werkgever bij de beëindiging van uw contract vertrekvakantiegeld betalen: enerzijds het saldo vakantiegeld voor huidig vakantiejaar 2021 (saldo vakantiedagen + dubbel vakantiegeld indien dit nog niet was uitbetaald), anderzijds het opgebouwde vakantiegeld voor volgend vakantiejaar 2022 (enkel + dubbel vakantiegeld). De werkgever dient hierbij ook de nodige vakantie-attesten af te leveren. Voor de berekening van het vertrekvakantiegeld voor de periodes van tijdelijke werkloosheid overmacht ingevolge corona, zie ook hier.
     

Hoe zit het met geplande vakantie die nu valt in een periode van tijdelijke werkloosheid?

Wat als je al lang een week vakantie had gepland, of bij jou in het bedrijf is er een collectieve sluiting van 1 week: wordt deze vakantie automatisch omgezet in tijdelijke werkloosheid? Neen! Hier geldt het principe ‘eerste schorsing primeert’ niet! De geplande vakantie, collectief of niet, blijft gewoon doorgaan, en voor deze periode zal er dan ook geen aanvraag zijn voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Het is wel zo dat, in onderling overleg, het verlof ingetrokken kan worden. Mits het volgen van de procedure, kan dit ook voor een collectieve sluiting. Dit is echter niet steeds evident, omdat dit verlof wel nog opgenomen moet kunnen worden in het vakantiejaar 2020.
 

Ik heb volgende week vakantie, die is reeds goedgekeurd, kan mijn werkgever die nu nog intrekken omdat er te veel werk is?

Net zoals de situatie hierboven is het startpunt: jaarlijkse vakantie dient in onderling akkoord vastgelegd te worden. De wetgeving spreekt zich niet uit over de mogelijkheid tot intrekking van vakantie door de werkgever, noch door de werknemer. In die optiek moeten we ervan uitgaan dat er ook een akkoord nodig is van beide partijen om vakantie opnieuw in te trekken of te annuleren.

Opgelet: misschien is er op bedrijfsniveau wel iets geregeld in het arbeidsreglement of een bedrijfscao rond de mogelijkheid tot het intrekken van vakantie, in het kader van uitzonderlijke omstandigheden. Ook zijn er sommige sectoren, zoals de non-profitsectoren, waar noodafspraken werden gemaakt.
 

Mijn reis is geannuleerd, kan ik de reeds toegestane vakantieperiode ook annuleren?

Jaarlijkse vakantie dient in onderling akkoord vastgelegd te worden. De wetgeving spreekt zich niet uit over de mogelijkheid tot annulering van vakantie door de werknemer, noch door de werkgever. Dit betekent concreet dat het in principe ook enkel in onderling akkoord geannuleerd of verplaatst kan worden. Ben je niet akkoord met de weigering van de werkgever, dan kan je die betwisten en dan zal de rechtbank oordelen of de weigering van de werkgever toegestaan is, rekening houdend met de verhouding belangen werknemer / belangen onderneming. Hou er rekening mee dat er vandaag sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. We raden in dit geval dus aan om de situatie in onderling overleg op te lossen en de zaken niet te laten escaleren.
 

Mijn kind kan niet naar de crèche / school / centrum voor opvang van personen met een handicap omwille van coronamaatregelen. Moet ik eerst mijn wettelijke vakantie opnemen alvorens ik tijdelijke werkloosheid overmacht ingevolge corona kan opnemen?

Heb je reeds vakantiedagen ingepland in de periode dat het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum gesloten is, dan kan je voor die dagen geen tijdelijke werkloosheid aanvragen.

Heb je nog geen vakantiedagen ingepland in de periode dat het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum gesloten is, dan kan je voor die dagen  tijdelijke werkloosheid aanvragen en mag je werkgever je niet verplichten eerst verlof op te nemen.

Let op! Daar is wel 1 uitzondering op: sluit het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum in december, dan moet je wel je vakantiedagen opnemen vóór het einde van het jaar en kan je voor die dagen geen tijdelijke werkloosheid aanvragen.

Zie elders voor alle info over deze vorm van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht.

Het toepassingsgebied werd uitgebreid naar alle situaties wanneer een kind niet naar zijn kinderdagverblijf, naar school of naar een centrum voor opvang voor personen met een handicap kan gaan, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door deze aanpassing van de oorspronkelijke wet van 23 oktober 2020, kunnen ouders tijdelijke werkloosheid overmacht corona opnemen indien het kind niet naar de opvang kan gaan omwille van verplicht afstandsonderwijs, verplichte quarantaine of isolatie, en dus ook wanneer deze niet gesloten is.

Andere bewijsmiddelen werden daartoe in de wet opgenomen: naast het attest van sluiting van het kinderdagverblijf, school of opvangcentrum, kan ook een medisch certificaat tot bevestiging van quarantaine of isolatie of een aanbeveling afgegeven door een bevoegde instantie aan de werkgever worden overgemaakt. De leeftijdsvoorwaarde blijft dezelfde, namelijk een minderjarig kind.

Wanneer de andere ouder van het kind samenwoont met de werknemer, kan enkel één van de twee ouders voor eenzelfde periode beroep doen op het recht om, zonder loonbehoud, van het werk afwezig te zijn, en bijgevolg op het recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die het gevolg is van de COVID-19-epidemie en de eraan gekoppelde dagelijkse uitkering ten laste van de RVA.

Tot slot benadrukken we dat de opname van tijdelijke werkloosheid telkens door slechts één van de (samenwonende) ouders opgenomen kan worden. Dit belet echter niet dat deze ouders dit alternerend opnemen, zodat niet steeds dezelfde werknemer thuis moet blijven.

Deze maatregel werd verlengd tot 30/09/2021. (Deze verlenging is geldig onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad).

 

[1] Koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart