banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: jaarlijkse vakantie

27/03/2020 - 14u

Laatste aanpassing: 14/4/2021, 14:00


Corona

Deze pagina maakt deel uit van een reeks veelgestelde vragen over Corona en de gevolgen ervan voor werknemers. Lees ook onze FAQ’s over andere onderwerpen. Meer infoOp deze pagina:


Mijn arbeidsovereenkomst is geschorst. Moet mijn werkgever het loon voor pinkstermaandag betalen?

Ja, de werkgever moet het loon voor feestdagen betalen als deze valt:

 • in de duur van de jaarlijkse vakantie
 • in een periode van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer, technische stoornis of economische redenen en u verbonden bent met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders
 • in de periode van 30 dagen die volgt op de aanvang van de schorsing van de arbeidsovereenkomst, zo de schorsing het gevolg is van:
  • een ziekte of een ongeval
  • een arbeidsongeval of een beroepsziekte
  • een periode van zwangerschaps- of bevallingsrust;
 • in de periode van 14 dagen die volgt op de aanvang van:
  • een schorsing omwille van overmacht
  • elke andere schorsingsperiode van de arbeidsovereenkomst die voortvloeit uit de wetsbepalingen betreffende de arbeidsovereenkomsten vb.: tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden
    

Ik ben in tijdelijke werkloosheid dit jaar. Gaat mijn vakantiegeld 2020 veranderen?

Neen, uw vakantiegeld 2020 hangt af van uw arbeidsprestaties van 2019. De tijdelijke werkloosheid van dit jaar (2020) zal dus geen invloed hebben op het bedrag van het vakantiegeld 2020.
 

Zullen de arbeiders dit jaar tijdig hun vakantiegeld 2020 ontvangen?

Ja. De RJV en de vakantiefondsen blijven de betaling van de vakantiegelden 2020 aan 1.700.000 arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars verzekeren. Het vakantiegeld zal, zoals gewoonlijk, betaald worden tussen 2 mei en 30 juni.

Hoewel de informatieloketten en de zitdagen tijdelijk opgeschort zijn door een maatregel van de volksgezondheid, blijven de diensten bereikbaar via de website van de RJV (www.rjv.fgov.be), per e-mail of per telefoon.

Arbeiders kunnen alle informatie over hun jaarlijkse vakantie (bedrag van hun vakantiegeld, aantal dagen waarop ze recht hebben) raadplegen op www.mijnvakantierekening.be. Vergeet niet uw bankrekeningnummer mee te delen/te controleren!

De RJV heeft daarenboven alle betalingsdata van de arbeiders in de kwetsbare sectoren die in de vorige jaren pas na 27 mei betaald werden, vervroegd. Het betreft horeca, schoonmaak, interimsector, beschutte werkplaatsen en dienstenchequesector.
 

Heeft de opname van corona-ouderschapsverlof invloed op mijn huidig vakantierecht 2020?

Ja. Wanneer het arbeidsregime wordt gewijzigd, heeft dit invloed op het aantal vakantiedagen waarop men recht heeft. Tijdens de periode van het corona-ouderschapsverlof wordt het aantal vakantiedagen geproratiseerd in verhouding tot de arbeidsprestaties. Een werknemer die vorig jaar voltijds heeft gewerkt, heeft dit jaar recht op 4 weken vakantie, zijnde 20 vakantiedagen in een 5-dagenstelsel. Wanneer deze werknemer die 4 weken vakantie zou opnemen tijdens de periode dat hij bijvoorbeeld 4/5 werkt omwille van corona-ouderschapsverlof, dan wordt zijn aantal vakantiedagen herleid naar 16 (waarmee hij voldoende heeft voor 4 weken vakantie). De overige niet-opgenomen dagen worden dan uitbetaald in de decemberafrekening. TIP: na deze periode van corona-ouderschapsverlof, wanneer betrokkene terug voltijds het werk herstart, wordt het saldo aan vakantiedagen opnieuw herberekend. Indien hij dus geen vakantie opneemt tijdens deze periode, zal hij nadien gewoon terug zijn 20 vakantiedagen hebben.

Bedienden moeten daarenboven rekening houden met het feit dat het dubbel vakantiegeld in de praktijk wordt uitbetaald in de maand mei of juni (in theorie op het ogenblik dat de hoofdvakantie wordt opgenomen). Dit betekent dat het mogelijk is dat de werkgever het dubbel vakantiegeld gaat berekenen op basis van dit huidige, deeltijdse loon. Op het einde van het jaar, in de decemberafrekening, zal men dit dan wel moeten rechtzetten.
 

Zullen deze periodes van inactiviteit ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht invloed hebben op mijn vakantierecht voor 2021?

Neen.

De sociale partners hebben geadviseerd dat de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de coronacrisis gelijkgesteld wordt aan arbeidsdagen voor de berekening van de arbeidsduur en het vakantiegeld. De gelijkstelling voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 wordt voorzien in een KB, dat werd gepubliceerd op 5 juni 2020. De gelijkstelling voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 wordt voorzien in een KB, dat werd gepubliceerd op 24 september 2020. Het KB met de gelijkstelling voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 werd gepubliceerd op 31 december 2020.

Deze juridische basis voor de gelijkstelling wordt momenteel echter aangevochten door bepaalde groepen. De ACLVB volgt dit op de voet op, en zal meteen communiceren wanneer de rechtbank hierover uitspraak doet.

Dit brengt een aandachtspunt met zich mee: er zullen bedienden zijn die, vóórdat het KB werd gepubliceerd, tussen februari en december 2020 bij hun werkgever een periode van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht gekend hebben en waarvan ondertussen de arbeidsovereenkomst werd beëindigd. Deze bedienden hebben recht op een nieuw vakantie-attest (en een nieuwe berekening van het vertrekvakantiegeld) mét gelijkstelling van deze periode. Wanneer de ex-werkgever dit niet automatisch overmaakt, zullen de bedienden dit zelf moeten opvragen.

Ondertussen hebben de sociale partners een akkoord bereikt om ook voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020 de gelijkstelling van de periodes van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht gelijk te stellen voor de berekening van de vakantierechten. Het dossier ligt nu in handen van de politiek om dit te concretiseren.

Opgelet! Voor de berekening van het vakantiegeld van arbeiders wordt, voor de met normale werkelijke arbeidsdagen gelijkgestelde dagen, een fictief loon in aanmerking genomen. Het fictief dagloon is gelijk aan 100 % van het gemiddeld dagbedrag.
 

Heeft het opnemen van corona-ouderschapsverlof invloed op mijn vakantierecht volgend jaar (2021)?

Ja. Net zoals 'gewoon' ouderschapsverlof, of een ander thematisch verlof of tijdskrediet, wordt deze onderbreking niet gelijkgesteld voor de opbouw van vakantierechten.
 

Ik heb ontslag genomen bij mijn vorige werkgever. Dien ik dan normaal mijn vakantiegeld van dit jaar ook niet te ontvangen i.p.v. volgend jaar?

Was u arbeider?

Dat wordt uw vakantiegeld niet uitbetaald bij het beëindigen van uw job. Alle prestaties in het vakantiedienstjaar 2020 worden door de RJV of vakantiefondsen bijgehouden en samengeteld, en zullen uitbetaald worden in mei/juni 2021.
 

Was u bediende?

Ja, dan moet de werkgever bij de beëindiging van uw contract vertrekvakantiegeld betalen: enerzijds het saldo vakantiegeld voor huidig vakantiejaar 2020 (saldo vakantiedagen + dubbel vakantiegeld indien dit nog niet was uitbetaald), anderzijds het opgebouwde vakantiegeld voor volgend vakantiejaar 2021 (enkel + dubbel vakantiegeld). De werkgever dient hierbij ook de nodige vakantie-attesten af te leveren.
 

Hoe zit het met geplande vakantie die nu valt in een periode van tijdelijke werkloosheid?

Wat als je al lang een week vakantie had gepland in de paasvakantie, of bij jou in het bedrijf is er een collectieve sluiting van 1 week: wordt deze vakantie automatisch omgezet in tijdelijke werkloosheid? Neen! Hier geldt het principe ‘eerste schorsing primeert’, niet! De geplande vakantie, collectief of niet, blijft gewoon doorgaan, en voor deze periode zal er dan ook geen aanvraag zijn voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Het is wel zo dat, in onderling overleg, het verlof ingetrokken kan worden. Mits het volgen van de procedure, kan dit ook voor een collectieve sluiting. Dit is echter niet steeds evident, omdat dit verlof wel nog opgenomen moet kunnen worden in het vakantiejaar 2020.
 

Ik heb volgende week vakantie, die is reeds goedgekeurd. Kan mijn werkgever die nu nog intrekken omdat er te veel werk is?

Net zoals de situatie hierboven is het startpunt: jaarlijkse vakantie dient in onderling akkoord vastgelegd te worden. De wetgeving spreekt zich niet uit over de mogelijkheid tot intrekking van vakantie door de werkgever, noch door de werknemer. In die optiek moeten we ervan uitgaan dat er ook een akkoord nodig is van beide partijen om vakantie opnieuw in te trekken of te annuleren.

Opgelet: misschien is er op bedrijfsniveau wel iets geregeld in het arbeidsreglement of een bedrijfscao omtrent de mogelijkheid tot het intrekken van vakantie, in het kader van uitzonderlijke omstandigheden. Ook zijn er sommige sectoren, zoals de non-profitsectoren, waar noodafspraken werden gemaakt.
 

Mijn reis is geannuleerd, kan ik de reeds toegestane vakantieperiode ook annuleren?

Jaarlijkse vakantie dient in onderling akkoord vastgelegd te worden. De wetgeving spreekt zich niet uit over de mogelijkheid tot annulering van vakantie door de werknemer, noch door de werkgever. Dit betekent concreet dat het in principe ook enkel in onderling akkoord geannuleerd of verplaatst kan worden. Ben je niet akkoord met de weigering van de werkgever, dan kan je deze betwisten en dan zal de rechtbank oordelen of de weigering van de werkgever toegestaan is, rekening houdende met de verhouding belangen werknemer/ belangen onderneming. Hou er rekening mee dat vandaag er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. We raden in dit geval dus aan om de situatie in onderling overleg op te lossen en de zaken niet te laten escaleren.
 

Mijn kind kan niet naar de crèche / school / centrum voor opvang van personen met een handicap omwille van coronamaatregelen. Moet ik eerst mijn wettelijke vakantie opnemen alvorens ik tijdelijke werkloosheid overmacht ingevolge corona kan opnemen?

Heb je reeds vakantiedagen ingepland in de periode dat het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum gesloten is, dan kan je voor die dagen geen tijdelijke werkloosheid aanvragen.

Heb je nog geen vakantiedagen ingepland in de periode dat het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum gesloten is, dan kan je voor die dagen  tijdelijke werkloosheid aanvragen en mag je werkgever je niet verplichten eerst verlof op te nemen.

Let op! Daar is wel 1 uitzondering op: sluit het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum in december, dan moet je wel je vakantiedagen opnemen vóór het einde van het jaar en kan je voor die dagen geen tijdelijke werkloosheid aanvragen.

Zie elders op de site voor alle info over deze vorm van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht.

Het toepassingsgebied werd uitgebreid naar alle situaties wanneer een kind niet naar zijn kinderdagverblijf, naar school of naar een centrum voor opvang voor personen met een handicap kan gaan, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door deze aanpassing van de oorspronkelijke wet van 23 oktober 2020, kunnen ouders tijdelijke werkloosheid overmacht corona opnemen indien het kind  niet naar de opvang kan gaan omwille van verplicht afstandsonderwijs, verplichte quarantaine of isolatie, –en dus ook wanneer deze niet gesloten is –.

Andere bewijsmiddelen werden daartoe in de wet opgenomen: naast het attest van sluiting van het kinderdagverblijf, school of opvangcentrum, kan ook een medisch certificaat tot bevestiging van quarantaine of isolatie of een aanbeveling afgegeven door een bevoegde instantie aan de werkgever worden overgemaakt. De leeftijdsvoorwaarde blijft hetzelfde, namelijk een minderjarig kind.

Wanneer de andere ouder van het kind samenwoont met de werknemer, kan enkel één van de twee ouders voor eenzelfde periode, beroep doen op het recht om, zonder loonbehoud, van het werk afwezig te zijn, en bijgevolg op het recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die het gevolg is van de COVID-19-epidemie en de eraan gekoppelde dagelijkse uitkering ten laste van de RVA.

Tot slot benadrukken we dat de opname van tijdelijke werkloosheid telkens door slechts één van de (samenwonende) ouders opgenomen kan worden. Dit staat echter niet in de weg dat deze ouders dit alternerend opnemen, zodat niet steeds dezelfde werknemer thuis moet blijven.

Deze maatregel treedt retroactief in werking op 01/10/2020 en werd verlengd tot 30/06/2021.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart