banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: preventie en rol CPBW

18/03/2020 - 10u

Waarom een generieke gids?

Zodra we de strenge lockdown-maatregelen afbouwen en het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële sectoren verdwijnt, zullen werkgevers, werknemers, sociale partners en preventiediensten en andere actoren een belangrijke rol spelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vermijden. De generieke gids bevat een aantal noodzakelijke, minimale bouwstenen om werknemers zo veilig mogelijk (terug) te kunnen laten werken. Dit generieke instrument kan vervolgens op sector- en bedrijfsniveau worden ingekleurd. Het sociaal overleg op alle niveaus speelt hierbij een cruciale rol.

Deze gids biedt richtlijnen als voorbereiding op een veilige herneming van de activiteiten, maar is geen wettelijk kader. Het blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever om de gepaste preventiemaatregelen te nemen. De Codex Welzijn op het Werk blijft hierbij steeds van toepassing en veel maatregelen kan men ook terugvinden in deze welzijnswetgeving.

Belangrijk om te melden is dat de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad (bv. verplichting inzake het gebruik van mondmaskers) deze gids overstijgen en dat de gids kan worden aangevuld op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Meer info
 

Hoe bedrijven heropstarten na 3 mei?

De opstart van de industrie en B2B-services op 4 mei zal gepaard gaan met heel wat organisatorische en hygiënische maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Telewerk blijft de norm, organiseer het werk zo dat telewerk maximaal mogelijk is voor functies die dat toelaten. Pas de regels van social distancing maximaal toe. Zo zullen bedrijven, als ze niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, dat kunnen compenseren door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker (Nationale Veiligheidsraad). Dit moet gebeuren in samenhang met andere preventiemaatregelen. Maak maximaal gebruik van het sociaal overleg, geef duidelijke instructies en zorg voor de nodige opleiding en communicatie.

Praktische hulpmiddelen bij de heropstart van de onderneming:

Wat kan ik doen als de veiligheidsmaatregelen niet gerespecteerd worden op mijn bedrijf?

ACLVB wil het belang van overleg benadrukken. Dit overleg in het CPBW, de syndicale delegatie of tussen werknemers en werkgever (en hiërarchische verantwoordelijken) is cruciaal om op een veilige manier aan de slag te gaan. Het blijft wel de verantwoordelijkheid van de werkgever om het werk veilig te organiseren.

Indien de werkgever niet de gepaste maatregelen treft, kan je contact nemen met de arbeidsarts van je Externe Dienst ter Preventie en Bescherming op het Werk. Deze gegevens moeten beschikbaar zijn voor de werknemers en vind je o.a. in het arbeidsreglement. Ook op de website www.seed-connect.be, een initiatief van Co-Prev, de overkoepelende organisatie van Externe Diensten ter Preventie en Bescherming op het Werk, kunnen werknemers (op voorwaarde dat hun werkgever is aangesloten bij een EDPBW) de contactgegevens van de arbeidsarts en de preventieadviseur psychosociale aspecten terugvinden. Inloggen op de website gebeurt via de elektronische identiteitskaart.

De sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn belast met het informeren en begeleiden van werkgevers en werknemers, en overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek met het toezien op de naleving van de verplichtingen die gelden in ondernemingen.
 

Mogelijke preventiemaatregelen voor social distancing?

 • Afstand houden: blootstelling vermijden aan andere personen binnen 1,5 meter
 • Aanwezigheid beperken in ruimten of op plaatsen waar groepen mensen aanwezig zijn
 • Isolatie of afgezonderde tewerkstelling is een extreme vorm van afstand houden
 • Gebruik alternatieven, zoals digitale communicatiemiddelen, voor bijeenkomsten zoals vergaderingen en opleidingen
 • Geen begroetingen die contact inhouden
 • Pas de hygiënemaatregelen rigoureus toe
 • Beperk dan de ‘blootstelling’ zoveel mogelijk in de tijd
 • Voorzie het gebruik van beschermingsmiddelen
 • Beperk reizen en verplaatsingen
 • Een heel extreme ‘distancing’ maatregel is ‘beschermende sekwestratie’

De handige checklist voor bedrijven opgesteld door FOD WASO is terug te vinden op de website van ACLVB.
 

Wat zegt de codex welzijn op het werk?

De werkgever neemt, na het uitvoeren van een risicoanalyse, de gepaste preventiemaatregelen.
Het is aan te raden om hiervoor beroep te doen op de aanwezige expertise van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.
 

Welke hygiënische maatregelen kan men nemen?

 • Het voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden) door die regelmatig te ontsmetten;
 • Het toepassen van een goede handhygiëne door werknemers door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen;
 • Het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes in geval van hoesten en niezen;
 • Het informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven;
 • Het voorzien van instructies ingeval iemand ziek wordt met een vermoeden van het hebben van het coronavirus.
   

Welke rol kan er zijn voor het CPBW?

 • In samenwerking met de preventiedienst de gepaste preventiemaatregelen bespreken en evalueren.
 • Belangrijke rol in het informeren en sensibiliseren van de werknemers met o.a. affiches, nieuwsbrief, mailings, …
 • Nagaan of o.a. de voorziene handontsmettingsmiddelen effectief beschikbaar zijn voor alle werknemers.
 • Samen met de WG en de preventiedienst een plan voorzien in geval van een besmetting binnen de onderneming.

Mag een werkgever zijn werknemers verplichten een medische vragenlijst of vragenlijst betreffende zijn recente reizen in te vullen?

De werkgever kan werknemers niet verplichten tot het invullen van dergelijke vragenlijsten. Het is aangewezen werknemers aan te zetten tot het spontaan melden van risicovolle reizen of symptomen. Ook in dit geval dient de rol van de arbeidsgeneesheer te worden benadrukt.
 

Mag een bedrijf of werkgever in het kader van de voorkoming van de verdere verspreiding van het virus de namen van besmette personen/werknemers bekendmaken?

Op grond van het vertrouwelijkheidsbeginsel (artikel 5.1, f) GDPR) en het beginsel van de minimale gegevensverwerking (artikel 5.1, c) GDPR) mag een werkgever de namen van betrokken personen niet zomaar binnen het bedrijf bekendmaken. Ook proportionaliteit is een belangrijk na te leven uitgangspunt bij het verwerken van (al dan niet medische) persoonsgegevens. Met het oog op bijvoorbeeld de preventie van verdere verspreiding mag de werkgever uiteraard wel andere werknemers op de hoogte brengen van een besmetting, zonder vermelding van de identiteit van de betrokken perso(o)n(en).

Het is inderdaad in de meeste gevallen niet nodig (of zelfs wenselijk) om een naam te vermelden, omdat dit ook een stigmatiserend effect zou kunnen hebben.

De naam van de besmette persoon mag wel gecommuniceerd worden aan de arbeidsgeneesheer of de bevoegde overheidsdiensten.

Meer info?

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart