banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: preventie en rol CPBW

18/03/2020 - 10u

Laatste update: 2/4/2020, 14:00


Corona

Deze pagina maakt deel uit van een reeks veelgestelde vragen over Corona en de gevolgen ervan voor werknemers. Lees ook onze FAQ’s over andere onderwerpen. Meer info


Maatregelen Nationale Veiligheidsraad 24 maart

De Nationale Veiligheidsraad heeft nieuwe maatregelen getroffen in de strijd tegen de verspreiding van het corona-virus.

Bedrijven zijn verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing  strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in  geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

De werkgever zal in samenspraak met de leden van het CPBW, de syndicale delegatie en de werknemers de praktische toepassing van deze maatregelen binnen de bedrijven organiseren, de genomen preventiemaatregelen evalueren en toezien op de strikte opvolging van de hygiënische maatregelen. De autoriteiten rekenen op het plichtsbesef van elke Belg en vertrouwen erop dat deze beslissingen, die genomen werden om hem, maar ook zijn naasten en dierbaren te beschermen, ten volle worden gerespecteerd

Een overzicht van de maatregelen vanuit de Nationale Veiligheidsraad vindt u via onderstaande link: https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus_versterkte_maatregelen.
 

Wat zijn essentiële bedrijven?

De lijst met de essentiële bedrijven is opgenomen in het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020.
 

Preventiemaatregelen bij essentiële bedrijven?

De ondernemingen moeten in de mate van het mogelijke telewerk en social distancing toepassen. Overleg en een goede communicatie met werknemers, syndicale delegatie, CPBW en OR zijn hierin van cruciaal belang. 
 

Mogelijke preventiemaatregelen voor social distancing?

 • Afstand houden: blootstelling vermijden aan andere personen binnen 1,5 meter
 • Aanwezigheid beperken in ruimten of op plaatsen waar groepen mensen aanwezig zijn
 • Isolatie of afgezonderde tewerkstelling is een extreme vorm van afstand houden
 • Gebruik alternatieven, zoals digitale communicatiemiddelen, voor bijeenkomsten zoals vergaderingen en opleidingen
 • Geen begroetingen die contact inhouden
 • Pas de hygiënemaatregelen rigoureus toe
 • Beperk dan de ‘blootstelling’ zoveel mogelijk in de tijd
 • Voorzie het gebruik van beschermingsmiddelen
 •  Beperk reizen en verplaatsingen
 •  Een heel extreme ‘distancing’ maatregel is ‘beschermende sekwestratie’.
   

Wat zegt de codex welzijn op het werk?

De werkgever neemt, na het uitvoeren van een risicoanalyse, de gepaste preventiemaatregelen.
Het is aan te raden om hiervoor beroep te doen op de aanwezige expertise van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.
 

Welke hygiënische maatregelen kan men nemen?

 • het voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden) door deze regelmatig te ontsmetten;
 • het toepassen van een goede handhygiëne door werknemers door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen;
 • het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes ingeval van hoesten en niezen;
 • het informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven;
 • het voorzien van instructies ingeval iemand ziek wordt met een vermoeden van het hebben van het coronavirus
   

Welke rol kan er zijn voor het CPBW?

 • In samenwerking met de preventiedienst de gepaste preventiemaatregelen bespreken en evalueren.
 • Belangrijke rol in het informeren en sensibiliseren van de werknemers met o.a.affiches, nieuwsbrief, mailings,…
 • Nagaan of o.a. de voorziene handontsmettingsmiddelen effectief beschikbaar zijn voor alle werknemers.
 • Samen met de WG en de preventiedienst een plan voorzien ingeval van een besmetting binnen de onderneming.
   

Mag een bedrijf of werkgever algemene en systematische controles van de lichaamstemperatuur van werknemers en/of bezoekers uitoefenen?

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) beschouwt de loutere opname van de lichaamstemperatuur niet als een verwerking van persoonsgegevens. Voor zover dergelijke temperatuuropname dus niet gepaard gaat met een bijkomende registratie of verwerking van persoonsgegevens, is de GDPR niet van toepassing.

Het komt momenteel alleszins aan de arbeidsgeneesheer toe de personen op te volgen waarvan de werkgever een vermoeden heeft dat zij werden blootgesteld aan en/of symptomen vertonen van COVID-19.
 

Mag een werkgever zijn werknemers verplichten een medische vragenlijst of vragenlijst betreffende zijn recente reizen in te vullen?

De werkgever kan werknemers niet verplichten tot het invullen van dergelijke vragenlijsten. Het is aangewezen werknemers aan te zetten tot het spontaan melden van risicovolle reizen of symptomen. Ook in dit geval dient de rol van de arbeidsgeneesheer te worden benadrukt.
 

Mag een bedrijf of werkgever in het kader van de voorkoming van de verdere verspreiding van het virus de namen van besmette personen/werknemers bekendmaken?

Op grond van het vertrouwelijkheidsbeginsel (artikel 5.1, f) GDPR) en het beginsel van de minimale gegevensverwerking (artikel 5.1, c) GDPR) mag een werkgever de namen van betrokken personen niet zomaar binnen het bedrijf bekendmaken. Ook proportionaliteit is een belangrijk na te leven uitgangspunt bij het verwerken van (al dan niet medische) persoonsgegevens. Met het oog op bijvoorbeeld de preventie van verdere verspreiding mag de werkgever uiteraard wel andere werknemers op de hoogte brengen van een besmetting, zonder vermelding van de identiteit van de betrokken perso(o)n(en).

Het is inderdaad in de meeste gevallen niet nodig (of zelfs wenselijk) om een naam te vermelden, omdat dit ook een stigmatiserend effect zou kunnen hebben.

De naam van de besmette persoon mag wel gecommuniceerd worden aan de arbeidsgeneesheer of de bevoegde overheidsdiensten.

Meer info?

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart