banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: Cultuur / Artistieke / Evenementensector

28/04/2020 - 14u

​Heb ik recht op tijdelijke werkloosheid door overmacht ?

Zoals elders op de website vermeld kunnen entertainmentmedewerkers en kunstenaars een uitkering krijgen als tijdelijk werkloze voor de dagen die zij op grond van een arbeidsovereenkomst zouden hebben moeten werken als het evenement niet was geannuleerd. Het evenement had moeten plaatsvinden in de periode van 01.05.2020 tot 31.12.2020. Alle voorwaarden om recht te hebben op tijdelijke werkloosheid zijn te vinden op het volgende adres:

https://www.aclvb.be/nl/artikels/tijdelijke-werkloosheid-artistieke-en-evenementensector-uitgebreid
 

Ik heb tussen 13 maart 2019 en 30 september 2021 artistieke of technische activiteiten uitgevoerd in de artistieke sector, onder welke voorwaarden kan ik toegang krijgen tot volledige werkloosheid ?

Als u tussen 13 maart 2019 en 30 september 2021 artistieke of technische activiteiten hebt verricht in de kunstsector, kan u misschien niet in aanmerking komen voor het recht op gewone uitkeringen voor volledige werkloosheid, maar is het wel mogelijk dat u recht hebt op uitkeringen volledige werkloosheid. De wet van 15 juli 2020 “tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector” heeft de toegang tot volledige werkloosheid immers vergemakkelijkt. Deze wet voerde een tijdelijk recht op volledige werkloosheidsuitkeringen in voor de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. Deze periode is verlengd van 31 december 2020 tot en met 30 september 2021 (bron : FAQ Corona (rva.be) – Opgelet ! Deze bepaling is gebaseerd op ontwerpteksten. Wijzigingen zijn dus niet uitgesloten.). Om in aanmerking te komen voor deze volledige werkloosheidsuitkeringen moet men gewerkt hebben in de periode van 13 maart 2019 tot 30 september 2021  op basis van de volgende criteria:

  • ten minste 10 artistieke of technische activiteiten in de artistieke sector waarvoor er socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden;
  • of ten minste 20 arbeidsdagen gepresteerde naar aanleiding van artistieke en/of technische activiteiten in de artistieke sector.

Indien u beroep wil doen op deze uitkering, dient u zich te richten tot een lokaal ACLVB-kantoor.
 

Wat is de impact van deze gezondheidscrisis en het wegvallen van meerdere evenementen op het “kunstenaarsstatuut” ?

De wet van 15 juli 2020 voorzag in de neutralisatie van de periode van 13 maart tot 31 december 2020 voor de toelatingsvoorwaarden tot en het behoud van het "kunstenaarsstatuut" (in de zin van de werkloosheidsreglementering die het behoud van werkloosheidsuitkeringen tijdens de eerste periode mogelijk maakt). Dit betekent dat de normale referentieperioden van 12/18 maanden, die nodig zijn voor het verkrijgen of behouden van de uitkeringen die verband houden met het “kunstenaarsstatuut”, met 9,5 maanden worden verlengd.

Deze neutralisatieperiode werd verlengd tot en met 30 september 2021 (van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2021) (Deze uitbreiding is geldig onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad bron: FAQ Corona (rva.be)).

Door de neutralisatie behoudt men op het einde van de eerste 12 maanden werkloosheid het hoogste vergoedingspercentage van 60% gedurende 12 maanden. Enkel het loonplafond zal worden aangepast.
 

Kan ik tijdens deze gezondheidscrisis inkomsten uit auteursrecht en naburige rechten combineren?

De wet van 15 juli 2020 laat toe om tussen 1 april en 31 december 2020 inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten te cumuleren zonder vermindering van de werkloosheidsuitkering. Deze periode is verlengd tot en met 31 maart 2021. Bij de definitieve berekening van uw uitkering in 2022, wordt geen rekening gehouden met auteurs- of naburige rechten die u hebt ontvangen tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 naar aanleiding van artistieke activiteiten. Deze neutralisatie wordt verlengd tot 30 september 2021. Deze uitbreiding is geldig onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad (bron : FAQ Corona (rva.be)).
 

​Welke steun bestaat er voor werknemers in de kunstsector?

Het Vlaamse Gewest kent een "cultuurcoronapremie" van 1.500 euro toe aan actoren in de Vlaamse culturele sector die momenteel niet in aanmerking komen voor andere federale of regionale compensatiemaatregelen/premies, maar die schade hebben geleden als gevolg van de coronacrisis. De uiterste datum voor het aanvragen van deze premie is 31.08.2020. Alle informatie over deze premie is beschikbaar op het volgende adres: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie.

Voor de maatregelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten gunste van de culturele sector heeft genomen, kunt u de website https://1819.be/nl/blog raadplegen.

Het Fonds Norma Joossens, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, heeft een deel van zijn middelen vrijgemaakt om voor een beperkte periode steun te bieden aan ALLE acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd. U kan een aanvraag tot financiële steun indienen, wanneer u kunt aantonen dat u :

  • in België woont
  • in 2019 als bezoldigd acteur/actrice aan de slag was
  • in 2020 uw professionele activiteiten heeft moeten stopzetten omwille van de COVID-crisis.

U kan, op voorlegging van facturen, een tussenkomst aanvragen voor uitgaven die u omwille van een gebrek aan inkomsten niet zelf kan bekostigen. Per goedgekeurd dossier wordt éénmalig een steunbedrag tussen 700 en 2.000 euro uitgekeerd. Een dossier kan tot 31/12/2020 of tot wanneer het vastgesteld budget is toegewezen. Alle informatie en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op het volgende adres : https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2020/20201029DD

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart